Search result for

mainly

(53 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainly-, *mainly*, main
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainly[ADV] โดยส่วนใหญ่, See also: ส่วนมาก, Syn. chiefly, in the main, largely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainly(เมน'ลี) adv. ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป, Syn. mostly

English-Thai: Nontri Dictionary
mainly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stays mainlyสำคัญอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Mainly in the...ความสำคัญใน... . New Haven Can Wait (2008)
Stays mainly in the plain.ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งกว้าง New Haven Can Wait (2008)
Adventure books, mainly.ส่วนใหญ่ก็ หนังสือเกี่ยวกับการพจญภัยครับ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Money, mainly.- เงิน โดยส่วนใหญ่ Pilot (2008)
Is it just mainly a general chat, hobbies...เป็นแบบพูดคุยทั่วไป,ถามถึงงานอดิเรก Confessions of a Shopaholic (2009)
This puts us in the major league, and that is mainly down to you.นี่พาเราไปสู่ เมเจอร์ลีก และนั้นคือคุณ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Kicking ass, mainly.- หลักๆ ก็เตะก้นชาวบ้าน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
They were mainly in real estate holdings but in my time...ได้ถูกแจกจ่ายออกไป,ซึ่งส่วนใหญ่จะเป้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าจะให้ชัวร์... Saw VI (2009)
That opera ended weeks ago, and it's mainly for kids.โอเปร่านั่นจบไปหลายอาทิตย์แล้ว และส่วนมากก็เพื่อเด็กๆ You've Got Yale! (2009)
- I'll never forget your wood-chopping. - It's mainly wrist, it's less arm.it's less arm. Did You Hear About the Morgans? (2009)
The enthusiasm for voting among blacks of all ages and conditions caught the mainly white organizers unprepared.คนผิวดำทุกเพศทุกวัย ต่างกระตือรือร้นที่จะออกไปเลือกตั้ง เป็นการสั่งสอนองค์กรของคนผิวขาว ที่ไม่ได้เตรียมรับมือ The Bang Bang Club (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainlyCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
mainlyFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
mainlyHe was mainly interested in the origin and development of the universe.
mainlyHis failure was mainly due to carelessness.
mainlyI got together with her mainly because we seemed to share the same feelings about things.
mainlyMainly, what he said is right.
mainlyMost college students use computers mainly for writing papers.
mainlyMy success was mainly due to your help.
mainlyPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.
mainlyScientists deal mainly with physical matters.
mainlyThat company deals mainly in imported goods.
mainlyThe audience consisted mainly of students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยส่วนใหญ่[ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
เป็นส่วนใหญ่[ADV] mostly, See also: mainly, lastly, Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Ant. เป็นส่วนน้อย, Example: ผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: จำนวนข้างมาก
เป็นสำคัญ[ADV] mainly, See also: at most, importantly, chiefly, largely, Syn. เป็นหลัก, Example: ส่วนผสมของขนมพวกนี้มีไข่น้ำตาลเป็นสำคัญ, Thai definition: อย่างมากกว่าหรือพิเศษกว่าธรรมดา
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly   FR: surtout ; pour beaucoup
โดยส่วนมาก[adv.] (dōi suanmāk = dōi sūanmāk) EN: mainly   
โดยส่วนใหญ่[adv.] (dōi suanyai = dōi sūanyai) EN: mainly   
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
ส่วนมาก[adv.] (suanmāk = sūanmāk) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule   FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suanyai = sūanyai) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main   FR: principalement ; surtout
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkhan thīsut) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINLY    M EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainly    (a) (m ei1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
わい;わえ[, wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [Add to Longdo]
湿気る[しける;しっける, shikeru ; shikkeru] (v5r,v1,vi) (一段 form is mainly spoken language) to be damp; to be moist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mainly \Main"ly\, adv. [From main strong. See {Main} strength.]
   Very strongly; mightily; to a great degree. [Obs.] --Bacon.
   Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mainly \Main"ly\, adv. [From main principal, chief.]
   Principally; chiefly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainly
   adv 1: for the most part; "he is mainly interested in
       butterflies" [syn: {chiefly}, {principally}, {primarily},
       {mainly}, {in the main}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top