Search result for

main storage

(9 entries)
(0.0956 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -main storage-, *main storage*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
main storage; primary storageหน่วยเก็บหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
main storage; primary storageหน่วยเก็บหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主メモリ[しゅメモリ, shu memori] (n) {comp} main storage; main memory [Add to Longdo]
主記憶[しゅきおく, shukioku] (n) main memory; main storage [Add to Longdo]
主記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] (n) {comp} main storage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory [Add to Longdo]
主記憶[しゅきおく, shukioku] main storage, main memory [Add to Longdo]
主記憶装置[しゅきおくそうち, shukiokusouchi] main storage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top