Search result for

maiden

(85 entries)
(2.1147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maiden-, *maiden*
Possible hiragana form: まいでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maiden[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maid, virgin, damsel
maiden[N] ม้าที่ยังไม่เคยชนะการแข่งขัน
maidenly[ADJ] แบบหญิงสาว, Syn. girlish, gentle
maidenhead[N] ความเป็นสาวบริสุทธิ์, See also: ความเป็นพรหมจารี, Syn. maidenhood, virginity, purity
maidenhood[N] วัยสาว, See also: ความเป็นสาวบริสุทธิ์, Syn. maidenhead
maidenlike[ADJ] แบบหญิงสาว
maiden name[N] นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
maiden speech[IDM] สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage[IDM] การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid

English-Thai: Nontri Dictionary
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maidenhair fern (n ) เฟิร์นก้านดำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา? Return of the Condor Heroes (1983)
Fear not, fair maiden. I will save thee.ไม่ต้องกลัว ท่านหญิง ข้าจะช่วยท่านเอง Labyrinth (1986)
Sir Ludo, canst thou sit by and howl when yon maiden needs our help?เซอร์ ลูโด อย่านั่งแล้วเอาแต่โหยหวนสิ ท่านหญิงของท่านต้องการความช่วยเหลือนะ Labyrinth (1986)
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน Labyrinth (1986)
Remember, fair maiden... should you need us...จำไว้นะ แม่สาวน้อย เมื่อไหร่ที่ต้องการเรา Labyrinth (1986)
- Maidens watch out #- สาวระวัง # The Birdcage (1996)
This maiden voyage of Titanic must make headlines.เที่ยวแรกของไททานิค ต้องพาดหัวข่าว Titanic (1997)
Good night, sweet maiden of the golden ale.- ราตรีสวัสดิ์ Good night, sweet maiden of the golden ale. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Mother's maiden name? Sather.ฟังนะ เราคุณเรื่องนี้มาสามครั้งแล้ว Valentine (2001)
Maiden name... Taylor.นามสกุลก่อนแต่ง เทลเลอร์ Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maidenHer very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]
maidenHis maiden work established his reputation.
maidenThe Titanic sunk on its maiden voyage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยสาว[N] girlhood, See also: maidenhood, Syn. วัยแรกรุ่น, Example: เมื่อลูกเข้าสู่วัยสาว พ่อแม่ก็เริ่มมองหาคู่ครองให้, Thai definition: ช่วงที่ผู้หญิงมีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว[N] girl, See also: maiden, maid, lass, lassie, miss, damsel, Ant. หนุ่ม, Example: สาวสามคนไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
พรหมจาริณี[N] virgin, See also: maiden, Example: ท่านผู้นี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนบวชว่าจะเป็นพรหมจาริณีไปชั่วชีวิต, Thai definition: หญิงผู้ประพฤตพรหมจรรย์ ไม่ข้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด, Notes: (บาลี)
กันย์[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, Count unit: คน
กันยา[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, หญิงสาว, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
หญิงสาว[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, กันยา, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
ความบริสุทธิ์[N] virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai definition: การปราศจากมลทิน
อรทัย[N] maiden, See also: young girl, woman, Syn. หญิงสาว, สาวรุ่น, Ant. ชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden   
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
พรหมจาริณี[n.] (phrommajārīnī) EN: virgin ; maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phrommajārī) EN: virgin ; chaste maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIDEN    M EY1 D AH0 N
MAIDENS    M EY1 D AH0 N Z
MAIDENFORM    M EY1 D AH0 N F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maiden    (n) (m ei1 d n)
maidens    (n) (m ei1 d n z)
maidenly    (j) (m ei1 d n l ii)
Maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhair    (n) (m ei1 d n h e@ r)
maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhood    (n) (m ei1 d n h u d)
maidenlike    (j) (m ei1 d n l ai k)
maidenhairs    (n) (m ei1 d n h e@ z)
maidenhoods    (n) (m ei1 d n h u d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Mädchenname {m}; Geburtsname {m}maiden name [Add to Longdo]
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden [Add to Longdo]
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period) [Add to Longdo]
乙女心[おとめごころ, otomegokoro] (n) girl's feeling; maiden's mind [Add to Longdo]
旧姓[きゅうせい, kyuusei] (n) one's former (maiden) name; (P) [Add to Longdo]
旧名[きゅうめい, kyuumei] (n) former name; maiden name [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
孔雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
孔雀羊歯[くじゃくしだ;クジャクシダ, kujakushida ; kujakushida] (n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少女[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden [Add to Longdo]
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, / ] maiden voyage [Add to Longdo]
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; unmarried woman; daughter [Add to Longdo]
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, ] maiden stage role; first performance; first public showing [Add to Longdo]
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\ (m[=a]d"'n), n. [OE. maiden, meiden, AS.
   maegden, dim. of AS. maeg[eth], fr. mago son, servant; akin
   to G. magd, m[aum]dchen, maid, OHG. magad, Icel. m["o]gr son,
   Goth. magus boy, child, magaps virgin, and perh. to Zend.
   magu youth. Cf. {Maid} a virgin.]
   1. An unmarried woman; a girl or woman who has not
    experienced sexual intercourse; a virgin; a maid.
    [1913 Webster]
 
       She employed the residue of her life to repairing of
       highways, building of bridges, and endowing of
       maidens.               --Carew.
    [1913 Webster]
 
       A maiden of our century, yet most meek. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A female servant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument resembling the guillotine, formerly used in
    Scotland for beheading criminals. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   4. A machine for washing linen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\, a.
   1. Of or pertaining to a maiden, or to maidens; suitable to,
    or characteristic of, a virgin; as, maiden innocence.
    "Amid the maiden throng." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Have you no modesty, no maiden shame ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Never having been married; not having had sexual
    intercourse; virgin; -- said usually of the woman, but
    sometimes of the man; as, a maiden aunt. "A surprising old
    maiden lady." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. Fresh; innocent; unpolluted; pure; hitherto unused.
    "Maiden flowers." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Full bravely hast thou fleshed
       Thy maiden sword.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Used of a fortress, signifying that it has never been
    captured, or violated. -- T. Warton. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Maiden assize} (Eng. Law), an assize which there is no
    criminal prosecution; an assize which is unpolluted with
    blood. It was usual, at such an assize, for the sheriff to
    present the judge with a pair of white gloves. --Smart.
 
   {Maiden name}, the surname of a woman before her marriage.
 
   {Maiden pink}. (Bot.) See under {Pink}.
 
   {Maiden plum} (Bot.), a West Indian tree ({Comocladia
    integrifolia}) with purplish drupes. The sap of the tree
    is glutinous, and gives a persistent black stain.
 
   {Maiden speech}, the first speech made by a person, esp. by a
    new member in a public body.
 
   {Maiden tower}, the tower most capable of resisting an enemy.
    
 
   {maiden voyage} the first regular service voyage of a ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\, v. t.
   To act coyly like a maiden; -- with it as an indefinite
   object.
   [1913 Webster]
 
      For had I maiden'd it, as many use.
      Loath for to grant, but loather to refuse. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
   {Maiden grass}, the smaller quaking grass.
 
   {Maiden tree}. See {Ginkgo}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maiden
   adj 1: serving to set in motion; "the magazine's inaugural
       issue"; "the initiative phase in the negotiations"; "an
       initiatory step toward a treaty"; "his first (or maiden)
       speech in Congress"; "the liner's maiden voyage" [syn:
       {inaugural}, {initiative}, {initiatory}, {first},
       {maiden}]
   n 1: an unmarried girl (especially a virgin) [syn: {maid},
      {maiden}]
   2: (cricket) an over in which no runs are scored [syn: {maiden
     over}, {maiden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top