Search result for

magnitude

(49 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnitude-, *magnitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnitude[N] ขนาดใหญ่, See also: ความใหญ่ (ของขนาดหรือปริมาณ), Syn. amplitude, greatness, order of magnitude
magnitude[N] ความสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnitude(แมก'นิทูด) n. ขนาด,ความใหญ่,ความสำคัญ,ขนาดใหญ่,จำนวน,มิติ,ความสว่างของดาว,ดาวที่ดูด้วยตาเปล่าจากโลก., See also: magnitudinous adj., Syn. size,extent
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)

English-Thai: Nontri Dictionary
magnitude(n) ความสำคัญ,ความใหญ่โต,ขนาด,จำนวน,มิติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnitudeขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnitudeขนาด, ปริมาณ, ความแรง, ความมากน้อยของอาการ [การแพทย์]
magnitude of a vectorขนาดของเวกเตอร์, ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนเวกเตอร์นั้น โดยวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายของเวกเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think I'd miss a terrorist attack of this magnitude?คิดเหรอฉันจะพลาด การก่อการร้ายครั้งสำคัญครั้งนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
An explosion of that magnitude would have shortการระเบิดของขนาดนั้น อาจทำให้ขาดการติดต่อได้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย? 2012 (2009)
Come on, giving you information in order to avoid being investigated myself would be an ethical violation of the first magnitude.ให้ข้อมูลคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนของตัวเอง ดูจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ Double Blind (2009)
I'm here, hiro, to make sure you understand the magnitudeฉันอยู่นี่ ฮิโร่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณ เข้าใจในความสำคัญ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
In a war of this magnitude our only concern should be for ourselves."ในสงครามใหญ่ขนาดนี้ สิ่งเดียวที่เราควรสนใจคือตัวเราเอง" Shanghai (2010)
It's a mathematical term, a quantity represented by an arrow, with both direction and magnitude.มันเป็นคำทางคณิตศาสตร์ จำนวนที่แทนที่ด้วยลูกศร ที่มีทั้งทิศทางและมิติ Despicable Me (2010)
That's me, 'cause I'm committing crimes with both direction and magnitude.เพราะฉันก่อโจรกรรมอย่างมี ทิศทางและมิติ Despicable Me (2010)
JANE: I've never seen a coven escape an assault of this magnitude intact.ฉันไม่เคยเห็น พวกนั้นหนี การจู้โจมโดยไม่บุบสลาย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
But officials warn that, with a debris field of this magnitude, the investigation and the clean-up may well stretch-- ...are now saying that the Boeing 737 was being re-routed or vectored through the airspace, which is standard procedure,แต่เจ้าหน้าที่ของทางการได้เเจ้งเตือน ว่าเศษของเครื่องบิน ที่ตกลงมาขนาดใหญ่นี้ จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และกู้ซากเครื่องบินที่ตก No Más (2010)
I just hope you'll be able to appreciate the magnitude of where you are and what it represents.ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจถึง ความสำคัญของสถานที่ที่คุณไป และสิ่งที่มันเป็นตัวแทน The Large Hadron Collision (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnitudeAn earthquake of magnitude 5 shook Tokyo.
magnitudeHe realized the magnitude of his crime.
magnitudeI hadn't realized the magnitude of the problems.
magnitudeI've never seen a pearl of such magnitude!
magnitudeThis oil field used to produce orders of magnitude more oil as it does now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาด[N] size, See also: magnitude, dimension, proportion, measure, calibre, Syn. สัดส่วน, Example: การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก, Thai definition: ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด 2 X 1 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
ลำดับความสำคัญ [n. exp.] (lamdap khwām samkhan) EN: order of magnitude   
ระดับความรุนแรง [n.] (radap khwām run raēng) FR: magnitude (d'un séisme) [f]
ระดับความรุนแรง 7.8[n.] (radap khwām run raēng 7.8) FR: magnitude de 7.8 (sur l'échelle de richter) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNITUDE    M AE1 G N AH0 T UW2 D
MAGNITUDES    M AE1 G N AH0 T UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnitude    (n) (m a1 g n i t y uu d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einflussgröße {f}magnitude of influence [Add to Longdo]
Größe {f}; Größenordnung {f}; Größenklasse {f} | Größen {pl}magnitude | magnitudes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マグニチュード[, magunichu-do] (n) magnitude; (P) [Add to Longdo]
モーメントマグニチュード[, mo-mentomagunichu-do] (n) moment magnitude [Add to Longdo]
一等星;1等星[いっとうせい, ittousei] (n) first-magnitude star [Add to Longdo]
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P) [Add to Longdo]
三等星;3等星[さんとうせい, santousei] (n) third magnitude star [Add to Longdo]
視等級[しとうきゅう, shitoukyuu] (n) (See 絶対等級) apparent magnitude [Add to Longdo]
実視等級[じっしとうきゅう, jisshitoukyuu] (n) apparent magnitude [Add to Longdo]
写真等級[しゃしんとうきゅう, shashintoukyuu] (n) photographic magnitude [Add to Longdo]
絶対等級[ぜったいとうきゅう, zettaitoukyuu] (n) (See 視等級) absolute magnitude [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] (n) (1) grade; class; (2) (astronomical) magnitude; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星等[xīng děng, ㄒㄧㄥ ㄉㄥˇ, ] magnitude of a star [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnitude \Mag"ni*tude\, n. [L. magnitudo, from magnus great.
   See {Master}, and cf. {Maxim}.]
   1. Extent of dimensions; size; -- applied to things that have
    length, breadth, and thickness.
    [1913 Webster]
 
       Conceive those particles of bodies to be so disposed
       amongst themselves, that the intervals of empty
       spaces between them may be equal in magnitude to
       them all.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) That which has one or more of the three
    dimensions, length, breadth, and thickness.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything of which greater or less can be predicated, as
    time, weight, force, and the like.
    [1913 Webster]
 
   4. Greatness; grandeur. "With plain, heroic magnitude of
    mind." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Greatness, in reference to influence or effect;
    importance; as, an affair of magnitude.
    [1913 Webster]
 
       The magnitude of his designs.     --Bp. Horsley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Astron.) See {magnitude of a star}, below.
    [PJC]
 
   {Apparent magnitude}
 
   1. (Opt.), the angular breadth of an object viewed as
    measured by the angle which it subtends at the eye of the
    observer; -- called also {apparent diameter}.
 
   2. (Astron.) Same as {magnitude of a star}, below.
 
   {Magnitude of a star} (Astron.), the rank of a star with
    respect to brightness. About twenty very bright stars are
    said to be of first magnitude, the stars of the sixth
    magnitude being just visible to the naked eye; called also
    {visual magnitude}, {apparent magnitude}, and simply
    {magnitude}. Stars observable only in the telescope are
    classified down to below the twelfth magnitude. The
    difference in actual brightness between magnitudes is now
    specified as a factor of 2.512, i.e. the difference in
    brightness is 100 for stars differing by five magnitudes.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnitude
   n 1: the property of relative size or extent (whether large or
      small); "they tried to predict the magnitude of the
      explosion"; "about the magnitude of a small pea"
   2: a number assigned to the ratio of two quantities; two
     quantities are of the same order of magnitude if one is less
     than 10 times as large as the other; the number of magnitudes
     that the quantities differ is specified to within a power of
     10 [syn: {order of magnitude}, {magnitude}]
   3: relative importance; "a problem of the first magnitude"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top