Search result for

magnify

(41 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnify-, *magnify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnify[VT] ทำให้เพิ่มมากขึ้น, See also: ทำให้ขยายตัว, Syn. enlarge, blow up, increase, Ant. reduce
magnify[VI] เพิ่มขนาด, See also: ขยายตัว, Syn. amplify
magnify[VT] ทำให้น่าตื่นเต้น
magnifying glass[N] แว่นขยาย, Syn. glass, hand glass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnify(แมก'นิไฟ) v. เพิ่มขนาด,ขยาย,ทำให้ใหญ่ขึ้น,พูดขยาย,ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้น,ยกยอ,สรรเสริญ, See also: magnifiable adj. magnifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magnify(vt) ขยายภาพ,ขยายความ,เพิ่มขนาด,อวดอ้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
magnifying glassแว่นขยาย, อุปกรณ์อย่างง่ายที่เป็นเลนส์นูน ใช้ขยายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnifying Loopsแว่นขยาย, แว่นขยาย [การแพทย์]
magnifying powerกำลังขยาย, การวัดขอบเขตของอุปกรณ์ทางแสงในการขยายหรือลดขนาดของภาพ  กำลังขยายของอุปกรณ์ใดหาได้จากอัตราส่วนของขนาดภาพที่เห็นต่อขนาดวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnifying Powerกำลังขยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it has to be the parents? Magnifying pancreas.และบางทีพ่อแม่ที่แท้จริงมีตับอ่อนขยายผิดปกติ Birthmarks (2008)
All it does is magnify your weakness.มันจะทำให้แกอ่อนแอลงต่างหาก Dirt Nap (2008)
Your brother may be capable of magnifying his powersน้องชายของคุณอาจเป็นคน ที่มีศักยภาพเพิ่มขีดพลังได้มาก Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
but just because you're the one who's under the magnifying glass, that doesn't mean i can't domyjob.นั่นไม่ได้หมายความว่า ผมทำงานของผมไม่ได้ มอร์แกน นี่เป็นเรื่องใหญ่กับงานของคุณ ที่ผมทำเพื่อคุณ Cradle to Grave (2009)
Gohol, magnify!-ตัวยาน ขยายภาพซิ Star Trek (2009)
Because I'm the one with the giant magnifying glass.ดี And Then There Were Fewer (2010)
Wait a minute. Garcia, can you magnify the wall behind her?รอเดี๋ยวก่อน การ์เซีย คุณขยายกำแพงข้างหลังเธอได้มั้ย The Internet Is Forever (2010)
She held the magnifying glass.มันเป็นพราะใช้มันกับตุ๊กตาน่ะ Just Go with It (2011)
I don't know. Get a magnifying glass and...ไม่รู้สิ คงใช้แว่นขยายอันโตกับ... Out of the Chute (2011)
You got a magnifying glass?คุณมีแว่นขยายมั้ย? Just Let Go (2011)
Where is that magnifying glass?แว่นขยายอยู่ไหนเนี่ย The Adventures of Tintin (2011)
Sure, it was fun... watching your family squirm and burn away... like ants under a magnifying glass.วายวอดไปเหมือนกับรังมดที่ถูก แสงแดดจากแว่นขยายเผา และแน่นอนว่าฉันเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ขณะที่ชื่อพวกคอลลินส์ย่อยยับ Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnifyHis study of optics led him to the invention of the magnifying glass.
magnifyMagnify objects by 200 times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นขยาย[N] magnifying glass, Example: เขาพินิจดูก้อนแร่ด้วยแว่นขยาย, Count unit: อัน, Thai definition: แว่นที่ทำจากเลนส์นูน ใช้ส่องดูของเล็กให้เห็นใหญ่ มีระยะโฟกัสสั้น
ขยายผล[V] extend results, See also: magnify an outcome, Example: การสืบสวนขยายผลจนกระทั่งล่วงรู้ถึงผู้บงการใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khanāt) EN: magnify ; enlarge (the size)   
ขยายผล[v. exp.] (khayāi phon) EN: extend results ; magnify an outcome   
แว่นขยาย[n.] (waenkhayāi) EN: magnifying glass   FR: loupe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNIFY    M AE1 G N AH0 F AY2
MAGNIFYING    M AE1 G N AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnify    (v) (m a1 g n i f ai)
magnifying    (v) (m a1 g n i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーペ[, ru-pe] (n) magnifying glass (ger [Add to Longdo]
拡大鏡[かくだいきょう, kakudaikyou] (n) magnifying glass; loupe [Add to Longdo]
虫眼鏡;虫メガネ[むしめがね(虫眼鏡);むしメガネ(虫メガネ), mushimegane ( mushimegane ); mushi megane ( mushi megane )] (n) (1) magnifying glass; (2) (sl) sumo wrestler of the lowest rank [Add to Longdo]
天眼鏡[てんがんきょう, tengankyou] (n) magnifying glass (esp. in physiognomy, palm reading, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放大镜[fàng dà jìng, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] magnifying glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnify \Mag"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Magnified}; p. pr. &
   vb. n. {Magnifying}.] [OE. magnifien, F. magnifier, L.
   magnificare. See {Magnific}.]
   1. To make great, or greater; to increase the dimensions of;
    to amplify; to enlarge, either in fact or in appearance;
    as, the microscope magnifies the object by a thousand
    diameters.
    [1913 Webster]
 
       The least error in a small quantity . . . will in a
       great one . . . be proportionately magnified.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase the importance of; to augment the esteem or
    respect in which one is held.
    [1913 Webster]
 
       On that day the Lord magnified Joshua in the sight
       of all Israel.            --Joshua iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   3. To praise highly; to laud; to extol. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       O, magnify the Lord with me, and let us exalt his
       name together.            --Ps. xxxiv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   4. To exaggerate; as, to magnify a loss or a difficulty.
    [1913 Webster]
 
   {To magnify one's self} (Script.), to exhibit pride and
    haughtiness; to boast.
 
   {To magnify one's self against} (Script.), to oppose with
    pride.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnify \Mag"ni*fy\, v. i.
   1. To have the power of causing objects to appear larger than
    they really are; to increase the apparent dimensions of
    objects; as, some lenses magnify but little.
    [1913 Webster]
 
   2. To have effect; to be of importance or significance. [Cant
    & Obs.] --Spectator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnify
   v 1: increase in size, volume or significance; "Her terror was
      magnified in her mind" [syn: {magnify}, {amplify}]
   2: to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to romanticize
     and exaggerate this `gracious Old South' imagery" [syn:
     {overstate}, {exaggerate}, {overdraw}, {hyperbolize},
     {hyperbolise}, {magnify}, {amplify}] [ant: {downplay},
     {minimise}, {minimize}, {understate}]
   3: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top