Search result for

lyric

(64 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lyric-, *lyric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lyric[ADJ] เกี่ยวกับบทกวีที่บรรยายความรู้สึกส่วนตัว
lyric[N] บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง, See also: บทกวี, Syn. poem
lyrics[N] เนื้อเพลง
lyricist[N] ผู้แต่งบทเพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lyric(เลอ'ริค) adj. เป็นลักษณะของเพลง (โดยเฉพาะที่บรรยายความรู้สึก) .เกี่ยวกับบทกวีที่มีลักษณะดังกล่าว.บรรยายความรู้สึกที่รุนแรง.เกี่ยวกับการขับร้อง.เกี่ยวกับหรือเหมาะสำหรับพิณตั้ง (lyre) -n.บทกวีอิสระ.เนื้อเพลง, See also: lyrically adv. ดูlyric lyric
lyricist(เลอ'ริซิสทฺ) n. ผู้เขียน.เนื้อร้องของเพลง,นักกวีผู้บรรยายความรู้สึกที่เป็น,ลักษณะเพลงที่ร้องกับพิณ

English-Thai: Nontri Dictionary
lyric(n) บทกลอนสั้นๆ,โคลงสั้นๆ
lyrical(adj) เกี่ยวกับโคลงสั้นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lyricคีตกานท์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lyric poetryกวีนิพนธ์ความในใจ [TU Subject Heading]
Lyric writing (Popular music)การประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sounds like lyrics from a cheesy pop song.เสียงมันราวกับจังหวะของเพลงป๊อบ Heartbreak Library (2008)
Those are Celine Dion lyrics.นั่นมันเนื้อเพลง เซลิน ดิออน Superhero Movie (2008)
Suz07 Lyrics Translation: roompay, IridescentSuz07 Lyrics Translation: roompay, Iridescent Episode #1.7 (2008)
Lyrics to this song.เนื้อเพลงของเพลงนี้ New York, I Love You (2008)
I'm writing orchestrations and fixing charts. I still have to write lyrics.ฉันต้องเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงแแเครสตร้า แก้ชาร์ต แล้วยังต้องเขียนเนื้อเพลงอีก High School Musical 3: Senior Year (2008)
repeated the first section, go directly to the lyrical section.แล้วตรงเข้าเนื้อเพลงเลย Hachi: A Dog's Tale (2009)
And then when you, when we get to the lyrical section, just...แล้วตอนที่คุณ ตอนที่เรา เข้าถึงท่อนเนื้อเพลง ก็แค่... Hachi: A Dog's Tale (2009)
It's overly produced, the lyrics are completely banal.มันถูกผลิตมามากมาย, เนื้อเพลง ก็ธรรมดา พื้นๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
WHAT IF THEY'RE WRITING LYRICS TO A SONG?ขออย่างอิ่นหน่อย Soul Mates (2009)
Lyric bread.บทกวีขนมปัง. Pilot (2009)
Lyric bread... food for the body, food for the soul.บทกวีขนมปัง... อาหารสำหรับร่างกาย,\อาหารสำหรับจิตใจ. Pilot (2009)
When I'm not working on lyric bread.เมื่อฉันไม่ได้ทำงานบทกวีขนมปัง. Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lyricBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
lyricI like lyric better than epic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครร้อง[N] musical comedy, See also: lyric drama, Example: ละครร้องและละครพูดเป็นละครแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากละครตะวันตก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครคล้ายละครพูด ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง คล้ายละครรำ แต่เรื่องแสดงมักเป็นเรื่องปัจจุบัน
บทเพลง[N] song, See also: lyrics, Syn. เพลง, Example: บทเพลงของวงดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่, Count unit: เพลง, บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
บทร้อง[N] lyrics, Syn. เนื้อร้อง, บทเพลง, Example: ละครร้องต้องสร้างบทร้องให้ไพเราะ ถึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บทร้อง[n.] (botrøng) EN: lyrics   
นิราศ[n.] (nirāt) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line   

CMU English Pronouncing Dictionary
LYRIC    L IH1 R IH0 K
LYRICS    L IH1 R IH0 K S
LYRICAL    L IH1 R IH0 K AH0 L
LYRICISM    L IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M
LYRICIST    L IH1 R AH0 S AH0 S T
LYRICALLY    L IH1 R IH0 K L IY0
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S T S
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S S
LYRICISTS    L IH1 R AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lyric    (n) (l i1 r i k)
lyrics    (n) (l i1 r i k s)
lyrical    (j) (l i1 r i k l)
lyricism    (n) (l i1 r i s i z m)
lyricist    (n) (l i1 r i s i s t)
lyrically    (a) (l i1 r i k l ii)
lyricists    (n) (l i1 r i s i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lyrik {f}lyric poetry; lyrics [Add to Longdo]
Lyriker {m}; Lyrikerin {f}lyric poet; lyricist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
リリカル[, ririkaru] (adj-na,n) lyrical [Add to Longdo]
リリシズム[, ririshizumu] (n) lyricism [Add to Longdo]
リリック[, ririkku] (adj-na) lyric [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] (n) song lyrics; words of a song; libretto; (P) [Add to Longdo]
歌詞カード[かしカード, kashi ka-do] (n) lyric sheet; card with the lyrics to a song [Add to Longdo]
歌詞集[かししゅう, kashishuu] (n) book of lyrics [Add to Longdo]
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
作詞[さくし, sakushi] (n,vs) (writing) song lyrics; (P) [Add to Longdo]
作詞家[さくしか, sakushika] (n) lyric writer; lyricist; songwriter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, / ] lyric poetry; a lyric song; to serenade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lyric \Lyr"ic\, Lyrical \Lyr"ic*al\, a. [L. lyricus, Gr. ?: cf.
   F. lyrique. See {Lyre}.]
   1. Of or pertaining to a lyre or harp.
    [1913 Webster]
 
   2. Fitted to be sung to the lyre; hence, also, appropriate
    for song; suitable for or suggestive of singing; -- of
    music or poetry.
    [1913 Webster]
 
   3. expressing deep personal emotion; -- said especially of
    poetry which expresses the individual emotions of the
    poet; as, the dancer's lyrical performance. "Sweet lyric
    song." --Milton.
 
   Syn: lyric.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lyric \Lyr"ic\, n.
   1. A lyric poem; a lyrical composition.
    [1913 Webster]
 
   2. A composer of lyric poems. [R.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A verse of the kind usually employed in lyric poetry; --
    used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. The words of a song.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lyric
   adj 1: expressing deep emotion; "the dancer's lyrical
       performance" [syn: {lyric}, {lyrical}]
   2: used of a singer or singing voice that is light in volume and
     modest in range; "a lyric soprano" [ant: {dramatic}]
   3: relating to or being musical drama; "the lyric stage"
   4: of or relating to a category of poetry that expresses emotion
     (often in a songlike way); "lyric poetry"
   n 1: the text of a popular song or musical-comedy number; "his
      compositions always started with the lyrics"; "he wrote
      both words and music"; "the song uses colloquial language"
      [syn: {lyric}, {words}, {language}]
   2: a short poem of songlike quality [syn: {lyric}, {lyric poem}]
   v 1: write lyrics for (a song)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top