Search result for

lurch

(47 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lurch-, *lurch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lurch[N] การซวนเซ, See also: การโยก, การแกว่ง, Syn. sway
lurch[N] การเอียงวูบ, See also: การเอียงอย่างฉับพลัน, Syn. tip, roll
lurch[VI] เดินโซเซ, See also: เซไปเซมา, เซถลา, Syn. reel, totter, lunge
lurch[VI] เอียงอย่างฉับพลัน, See also: เอียงวูบ, Syn. roll, pitch
lurcher[N] ขโมย, Syn. thief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lurch(เลิร์ชฺ) n. การเอียงวูบ,การเซถลา,การซวนเซ., See also: lurchingly adv. ดูlurch

English-Thai: Nontri Dictionary
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
lurch(vi) เอียง,ถลา,ซวนเซ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lurchพุ่งตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lurch (n) การซวนเซ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[metal lurching]Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
You knew you were pregnant and you knew you'd be leaving him in the lurch?คุณรู้ว่าคุณท้อง คุณจะทำให้เขาลำบาก The Coffee Cup (2009)
Its dark and lurching mast filled all my vision.Its dark and lurching mast filled all my vision. Watchmen (2009)
- But I feel so guilty taking your money and leaving you in the lurch.รับเงินเดือนตามสบาย แต่คุณตัองรับภาระ You Gotta Get a Gimmick (2010)
It's in your hands now, Lurch.หน้าที่อยู่ในมือนายแล้วนะ Grilled Cheesus (2010)
We are in the lurch!พวกเรากำลังอยู่ในภาวะคับขันอยู่นะ Prom Queen (2011)
I can't leave him in the lurch.เข้าสู่ช่วงที่งานยุ่ง ผมทิ้งเค้าใ้ห้วุ่นวายคนเดียวไม่ได้หรอก Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I-I won't leave Carlos in the lurch.ผมทิ้งคาร์ลอสให้ลำบากไม่ได้หรอก Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Lurch to get back from the airport over here?เซถลาที่จะได้รับกลับมาจากสนามบินไปที่นี่? Killing Them Softly (2012)
I can't take a shit without lurch breathing down my neck.ผมไม่สามารถทำห่าอะไร โดยไม่มีใครมาหายใจรดต้นคอได้เลย Do the Wrong Thing (2012)
You got to kick the Shinola out of lurch.เธอเตะพวกนั้นจนเซเลย Reckoning (2012)
Move it Lurch!ถอยไป! Bear Essentials (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lurchHis backache left him lurching along with leaden legs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อโยมา[n. exp.] (phīseūa yōmā) EN: Lurcher   
ซุน[X] (sun) EN: lurch   

CMU English Pronouncing Dictionary
LURCH    L ER1 CH
LURCHED    L ER1 CH T
LURCHES    L ER1 CH AH0 Z
LURCHING    L ER1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lurch    (v) (l @@1 ch)
lurched    (v) (l @@1 ch t)
lurcher    (n) (l @@1 ch @ r)
lurches    (v) (l @@1 ch i z)
lurchers    (n) (l @@1 ch @ z)
lurching    (v) (l @@1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lurch {m}; Amphibie {f} [biol.] | Lurche {pl}; Amphibien {pl}amphibian | amphibians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, n. [OF. lourche name of a game; as adj.,
   deceived, embarrassed.]
   1. An old game played with dice and counters; a variety of
    the game of tables.
    [1913 Webster]
 
   2. A double score in cribbage for the winner when his
    adversary has been left in the lurch.
    [1913 Webster]
 
       Lady --- has cried her eyes out on losing a lurch.
                          --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   {To leave one in the lurch}.
    (a) In the game of cribbage, to leave one's adversary so
      far behind that the game is won before he has scored
      thirty-one.
    (b) To leave one behind; hence, to abandon, or fail to
      stand by, a person in a difficulty. --Denham.
      [1913 Webster]
 
         But though thou'rt of a different church,
         I will not leave thee in the lurch. --Hudibras.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. i. [L. lurcare, lurcari.]
   To swallow or eat greedily; to devour; hence, to swallow up.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Too far off from great cities, which may hinder
      business; too near them, which lurcheth all provisions,
      and maketh everything dear.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. t.
   1. To leave in the lurch; to cheat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Never deceive or lurch the sincere communicant.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To steal; to rob. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And in the brunt of seventeen battles since
       He lurched all swords of the garland. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, n. [Cf. W. llerch, llerc, a frisk, a frisking
   backward or forward, a loitering, a lurking, a lurking,
   llercian, llerciaw, to be idle, to frisk; or perh. fr. E.
   lurch to lurk.]
   A sudden roll of a ship to one side, as in heavy weather;
   hence, a swaying or staggering movement to one side, as that
   by a drunken man. Fig.: A sudden and capricious inclination
   of the mind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\ (l[^u]rch), v. i. [imp. & p. p. {Lurched}
   (l[^u]rcht); p. pr. & vb. n. {Lurching}.]
   To roll or sway suddenly to one side, as a ship or a drunken
   man; to move forward while lurching.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. i. [A variant of lurk.]
   1. To withdraw to one side, or to a private place; to lurk.
    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To dodge; to shift; to play tricks.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am fain to shuffle, to hedge, and to lurch.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lurch
   n 1: an unsteady uneven gait [syn: {lurch}, {stumble},
      {stagger}]
   2: a decisive defeat in a game (especially in cribbage)
   3: abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other
     conveyance); "the pitching and tossing was quite exciting"
     [syn: {lurch}, {pitch}, {pitching}]
   4: the act of moving forward suddenly [syn: {lurch}, {lunge}]
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]
   2: move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left" [syn:
     {lurch}, {pitch}, {shift}]
   3: move slowly and unsteadily; "The truck lurched down the road"
   4: loiter about, with no apparent aim [syn: {prowl}, {lurch}]
   5: defeat by a lurch [syn: {lurch}, {skunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top