Search result for

lump

(120 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lump-, *lump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lump[N] ก้อน, See also: ก้อนบวม, ก้อนนูน, Syn. chunk, hunk, pile
lump[N] ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม
lump[N] คนโง่เซอะซะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนทึ่ม
lump[ADJ] ที่เป็นก้อน, See also: ที่รวมกันเป็นก้อน
lump[VT] ยอมรับ (แม้จะไม่ชอบ)
lump[VT] รวมกันเป็นก้อน, See also: รวบรวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. combine
lump[N] ส่วนมาก, See also: ส่วนใหญ่, Syn. majority, plurality, multitude
lump[VT] อดทน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
lump it[PHRV] ทนกล้ำกลืน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
lumpish[ADJ] โง่, Syn. dull, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
lump sumn. เงินก้อน
lumpy(ลัม'พี) adj. เป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อน,ไม่เรียบ, See also: lumpily adv. ดูlumpy lumpiness n. ดูlumpy, Syn. lumpish,thick,cloddy
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
lump(n) กอง,ก้อน
lump(vt) รวมกัน,รวบรวม,โปะ,ทำให้เป็นก้อน,เหมา
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clump(vt) จับกลุ่ม,จับเป็นก้อน
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
plump(vi,vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง
slump(vi) ตกต่ำ,ถลำ,จมลง,ตกฮวบ,ล้มลง,ซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumpectomyการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกออก [การแพทย์]
Lumpsก้อน [การแพทย์]
Lumpyลักษณะเป็นก้อน, ลักษณะก้อนแข็ง [การแพทย์]
Lumpy Bumpyเป็นจุดๆ [การแพทย์]
Lumpy Depositsก้อนหนาบ้างบางบ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't lump me with nate. He's your friend.อย่าเอาฉันไปเกี่ยวกับเนท เขาเป็นเพื่อนนาย There Might be Blood (2008)
He can turn a lump of lead into gold.สามารถเปลี่ยนตะกั่วก้อนหนึ่ง... เป็นทองคำ To Kill the King (2008)
Lucille! Snookie lumps!ลูซี่ เป็นก้อน ๆ Superhero Movie (2008)
You don't like it that he takes three lumps of sugar in his tea.คุณไม่ชอบน้ำตาล3ก้อนที่เขาใส่ในชา Doubt (2008)
A big lump of cash may chase her away.แฟนเธอล่ะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You're gonna have to deal with that, because the one I have is lumpy, Nick, it's making me crazy.คุณจะได้รับข้อตกลงนั้น เพราะว่าที่ผมมีมันเป็นก้อนแข็ง ๆ นิค มันจะทำให้ผมเป็นบ้า Law Abiding Citizen (2009)
She's lumping hotch in with the lawyers.เธอยอมรับฮอตช์ในฐานะทนายความ Pleasure Is My Business (2009)
Has been shot to hell. Now he'll just be lumped inดันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เขาต้องยอมรับมันแล้วล่ะ You've Got Yale! (2009)
When did you find the lump?พบก้อนเนื้อเมื่อไหร่ To the Lighthouse (2009)
The ultrasound will show us the lump size andอุลตร้าซาวน์จะทำให้เห็นขนาดของก้อนเนื้อและ To the Lighthouse (2009)
Now, to determine the nature of the lump,เอาล่ะ เพื่อวิเคราะห์ก้อนเนื้อ To the Lighthouse (2009)
The lump inside your breast isn't a tumor.ก้อนเนื้อในหน้าอกคุณไม่ใช่เนื้องอก To the Lighthouse (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lumpWe lumped all the books together and put them in the spare room.
lumpEvery time I see that picture of my late mother, I feel a lump in my throat.
lumpHe is a lump of selfishness.
lumpYou must go, like it or lump it.
lumpThe author lumps all the different European literatures together.
lumpKuala Lumpur is worth visiting.
lumpI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
lumpHer kindness gave me a lump in my throat.
lumpVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.
lumpThere are lumps of snow lying on the ground.
lumpDon't just stand there like a lump, start taking notes!
lumpI bumped my head against the door and got a lump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อน[N] lump, See also: chunk, Example: กลุ่มคนงานที่พากันมาประท้วงมีการปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Count unit: ก้อน, Thai definition: สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม
ก้อนขี้หมา[N] knob on the crocodile's mouth, See also: lump at the end of a crocodile's mouth, Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา, Example: จระเข้อ้าปากกว้างจนมองเห็นก้อนขี้หมาตรงปลายปากชัดเจน, Thai definition: ปุ่มเหนือปลายปากบนของจระเข้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
จ่ายครั้งเดียว[v. exp.] (jāi khrang dīo) EN: pay in a lump sum   
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster   FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMP    L AH1 M P
LUMPP    L AH1 M P
LUMPS    L AH1 M P S
LUMPY    L AH1 M P IY0
LUMPED    L AH1 M P T
LUMPER    L AH1 M P ER0
LUMPUR    L AH2 M P UH1 R
LUMPING    L AH1 M P IH0 NG
LUMPKIN    L AH1 M P K IH2 N
LUMPKINS    L AH1 M P K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lump    (v) (l uh1 m p)
lumps    (v) (l uh1 m p s)
lumpy    (j) (l uh1 m p ii)
Lumpur    (n) (l uu1 m p @@)
lumped    (v) (l uh1 m p t)
lumpier    (j) (l uh1 m p i@ r)
lumping    (v) (l uh1 m p i ng)
lumpish    (j) (l uh1 m p i sh)
lumpiest    (j) (l uh1 m p i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallpauschale {f}lump compensation [Add to Longdo]
Gesamtpreis {m}lump sum price [Add to Longdo]
Klumpen {m}; Kloß {m}; Stück {n} | Klumpen {pl} | Klumpen bildenlump | lumps | to lump [Add to Longdo]
Lumpenhändler {m} | Lumpenhändler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Lumpenproletariat {n}lumpenproletariat [Add to Longdo]
Lumpensammler {m}rag and bone man [Add to Longdo]
Lumpensammler {m} | Lumpensammler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Pauschalbetrag {m}; Pauschalsumme {f}lump sum; lumped sum [Add to Longdo]
Pauschalbezahlung {f}; Pauschalzahlung {f}; einmalige Bezahlung {f}lump payment [Add to Longdo]
Preispauschale {f}; Pauschalbetrag {m}; Pauschalpreis {m}; Pauschale {f}lump sum [Add to Longdo]
lumpige drei Schillingea paltry three shillings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
どっかり[, dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair) [Add to Longdo]
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] lump; spherical substance [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱 [Add to Longdo]
块煤[kuài méi, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄟˊ, / ] lump coal [Add to Longdo]
块状[kuài zhuàng, ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] lump [Add to Longdo]
流氓无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] lumpenproletariat (in marxist theory) [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lumpy; rock pile; uneven [Add to Longdo]
肿瘤切除术[zhǒng liú qiè chú shù, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄝˋ ㄔㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] lumpectomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lump \Lump\ (l[u^]mp), n. [Cf. OD. lompe piece, mass. Cf.
   {Lunch}.]
   1. A small mass of matter of irregular shape; an irregular or
    shapeless mass; as, a lump of coal; a lump of iron ore. "
    A lump of cheese." --Piers Plowman. " This lump of clay."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass or aggregation of things.
    [1913 Webster]
 
   3. (Firearms) A projection beneath the breech end of a gun
    barrel.
    [1913 Webster]
 
   {In the lump},
 
   {In a lump}, the whole together; in gross.
    [1913 Webster]
 
       They may buy them in the lump.    --Addison.
 
   {Lump coal}, coal in large lumps; -- the largest size brought
    from the mine.
 
   {Lump sum},
    (a) a gross sum without a specification of items; as, to
      award a lump sum in satisfaction of all claims and
      damages.
    (b) a single sum paid once in satisfaction of a claim, as
      contrasted with the alternate choice of several
      payments over a period of time; -- sometimes allowed,
      e.g., as an alternative to periodical pension payments
      for a lifetime.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lump \Lump\, v. i. [imp. & p. p. {Lumped}; p. pr. & vb. n.
   {Lumping}.]
   1. To throw into a mass; to unite in a body or sum without
    distinction of particulars.
    [1913 Webster]
 
       The expenses ought to be lumped together. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in the gross; to speak of collectively.
    [1913 Webster]
 
       Not forgetting all others, . . . whom for brevity,
       but out of no resentment to you, I lump all
       together.               --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   3. To get along with as one can, although displeased; as, if
    he doesn't like it, he can lump it. [Low]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lump
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: an abnormal protuberance or localized enlargement [syn:
     {swelling}, {puffiness}, {lump}]
   3: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod}, {stumblebum},
     {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump}, {gawk}]
   4: a large piece of something without definite shape; "a hunk of
     bread"; "a lump of coal" [syn: {hunk}, {lump}]
   v 1: put together indiscriminately; "lump together all the
      applicants" [syn: {lump}, {chunk}]
   2: group or chunk together in a certain order or place side by
     side [syn: {collocate}, {lump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top