Search result for

lull

(66 entries)
(1.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lull-, *lull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lull[VT] กล่อม, See also: ทำให้นอนหลับ, Syn. soothe
lull[VT] ทำให้นิ่ง, See also: ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, Syn. calm, quiet, pacify, appease
lull[N] ภาวะสงบนิ่ง, See also: ภาวะหยุดนิ่ง, Syn. crsdlesong
lull[N] ภาวะอากาศที่เงียบสงบ, See also: ช่วงที่อากาศเงียบสงบ, Syn. calm, quiet, stillness
lull[VI] สงบนิ่ง, Syn. quiet down, subside
lull to[PHRV] ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบ
lullaby[VT] กล่อมให้หลับ, See also: กล่อม, Syn. lull
lullaby[N] เพลงกล่อมเด็ก, Syn. good-night song, bedtime song
lull into[PHRV] ชักชวนให้ทำ (บางสิ่ง) อย่างสงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
lullaby(ลัล'ละบี) n. เพลงกล่อม,เพลงกล่อมเด็กให้หลับ,สิ่งที่กล่อมให้หลับ. vt. กล่อมให้หลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
lull(vi) สงบลง,กล่อม,บรรเทา,นิ่ง
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้ Help! (1965)
He'll sing you another lullabyเขา'จะร้องคุณเพลงกล่อมอื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
#A lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
# Starts to sing a lonesome lullaby #เพลงขับกล่อม ที่แสนว้าเหว่ An American Tail (1986)
Shut the fuck up, or I'll sing you a lullaby!ปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นหรือฉันจะร้องเพลงกล่อมคุณ! The Shawshank Redemption (1994)
It plays our lullaby.มันบรรเลงเพลงกล่อมของเรา Anastasia (1997)
We've seen lulls in activity before.เราได้เห็น lulls ในกิจกรรมก่อน Dante's Peak (1997)
Your pulse lulls the tympans of my ears.จังหวะของหัวใจเธอขับกล่อมฉันกระซิบที่ข้างหู The Notebook (2004)
Now, are you familiar - with any Narnian lullabies?เธอเคยได้ยินเพลงของนาร์เนียหรือเปล่า? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Do you know a lullaby?คุณรู้เพลงกล่อมเด็กไหม Pan's Labyrinth (2006)
The world is a peaceful lullaby.~โลกเราหรือมีสันติ.. Secret (2007)
That's a lullaby.นั่นเพลงกล่อมเด็กนี่ Flowers for My Life (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lullThe teacher lulled us into thinking that we had won.
lullAnn sang a lullaby for her little sister.
lullThe rain's entered a lull.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงกล่อมเด็ก[N] lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count unit: เพลง
ขับกล่อม[V] lull, Example: เสียงหริ่งหรีดเรไรขับกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai definition: ร้องเพลงหรือออกเสียงกล่อมด้วยเสียงที่ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อม[V] sing lullabies, See also: lull, Example: เสียงเพลงที่แว่วมาเข้าหูทำให้เขานึกถึงภาพเมื่อเด็กๆ แม่เคยกล่อมให้เขาหลับทุกคืน, Thai definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน
เห่[V] lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Example: แม่เห่ลูกให้ลูกหลับสบายอยู่ในเปล, Thai definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน
เห่กล่อม[V] lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Thai definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull   FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LULL    L AH1 L
LULLS    L AH1 L Z
LULLED    L AH1 L D
LULLABY    L AH1 L AH0 B AY2
LULLING    L AH1 L IH0 NG
LULLABIES    L AH1 L AH0 B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lull    (v) (l uh1 l)
lulls    (v) (l uh1 l z)
lulled    (v) (l uh1 l d)
lullaby    (n) (l uh1 l @ b ai)
lulling    (v) (l uh1 l i ng)
lullabies    (n) (l uh1 l @ b ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lullendlullabying [Add to Longdo]
lullt einlulls [Add to Longdo]
lullte einlulled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ララバイ[, rarabai] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]
一服[いっぷく, ippuku] (n,vs) (a) dose; (a) puff; (a) smoke; lull; short rest [Add to Longdo]
子守歌(P);子守唄[こもりうた, komoriuta] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]
初凪[はつなぎ, hatsunagi] (n) first lull of the year; lull on New Year's Day [Add to Longdo]
小康[しょうこう, shoukou] (n) lull; (P) [Add to Longdo]
小康状態[しょうこうじょうたい, shoukoujoutai] (n) state of reduced activity; lull [Add to Longdo]
小止み[こやみ;おやみ, koyami ; oyami] (n) lull (e.g. in the rain); break [Add to Longdo]
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull [Add to Longdo]
寝かし付ける;寝かしつける[ねかしつける, nekashitsukeru] (v1,vt) to lull (a child) to sleep; to put a person to sleep [Add to Longdo]
森雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催眠曲[cuī mián qǔ, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄑㄩˇ, ] lullaby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lull \Lull\ (l[u^]l), v. t. [imp. & p. p. {Lulled} (l[u^]ld); p.
   pr. & vb. n. {Lulling}.] [Akin to OD. lullen to sing to
   sleep, G. lullen, Dan. lulle, Sw. lulla; all of imitative
   origin. Cf. {Loll}, {Lollard}.]
   To cause to rest by soothing influences; to compose; to calm;
   to soothe; to quiet. " To lull him soft asleep." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Such sweet compulsion doth in music lie,
      To lull the daughters of necessity.   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lull \Lull\, v. i.
   To become gradually calm; to subside; to cease or abate for a
   time; as, the storm lulls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lull \Lull\, n.
   1. The power or quality of soothing; that which soothes; a
    lullaby. [R.] --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. A temporary cessation of storm or confusion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lull
   n 1: a pause during which things are calm or activities are
      diminished; "there was never a letup in the noise" [syn:
      {letup}, {lull}]
   2: a period of calm weather; "there was a lull in the storm"
     [syn: {lull}, {quiet}]
   v 1: calm by deception; "Don't let yourself be lulled into a
      false state of security"
   2: become quiet or less intensive; "the fighting lulled for a
     moment" [syn: {lull}, {calm down}]
   3: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top