Search result for

ltigkeit

(101 entries)
(1.1333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ltigkeit-, *ltigkeit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ltigkeit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ltigkeit*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First she'll go through the typical feminine reaction of indignation... then indifference, then indigestion, then insomnia.Zuerst durchläuft sie die Phase der typisch weiblichen Entrüstung, dann Gleichgültigkeit, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit. Teacher's Pet (1958)
They fought against indifference against tyranny and oppression, and they restored our temple to us.Sie kämpften gegen Gleichgültigkeit... gegen Tyrannei und Unterdrückung und gaben uns unsere T empel zurück. The Diary of Anne Frank (1959)
We'll never again discuss your infidelities, your indifference towards me, your other life.Wir sprechen nie wieder über deine Untreue, deine Gleichgültigkeit mir gegenüber, oder über dein Leben. Leda (1959)
Contempt and indifference.Ein Weg der Verachtung und GleichgültigkeitThe Devil's Eye (1960)
Take away my frankness and give me another view, clear but charitable.Befreie mich von meiner kindischen Einfältigkeit und schenke mir eine neue Einsicht, die scharf ist und klar, doch trotzdem liebevoll. The Devil's Eye (1960)
"I watched this unholy trinity"Die unheilige Dreifaltigkeit Elmer Gantry (1960)
I couldn't face the humiliation of the dressing room. I couldn't stand a polite, second best, forlorn sort of life, patiently waiting the dawn of indifference.Ich könnte die Erniedrigung des Schlafzimmers nicht ertragen, genauso wenig wie ein höfliches Zusammenleben, in dem man geduldig auf die Dämmerung der Gleichgültigkeit wartet. The Grass Is Greener (1960)
- It's not the kind courts enforce.- Der hat vor Gericht keine GültigkeitThe Magnificent Seven (1960)
- That's just the kind you've gotta keep.- Aber für uns hat er GültigkeitThe Magnificent Seven (1960)
They also shared a relative indifference towards money.Sie teilten eine relative Gleichgültigkeit gegenüber Geld. Jules and Jim (1962)
I don't know if I'm being clear... but there's a kind of ascetic rule that stops one from speaking well until one sees life with detachment.Es gibt eine Art Askese, von der Art, dass man nur dann gut sprechen kann, wenn man das Leben mit Gleichgültigkeit betrachtet. Vivre Sa Vie (1962)
Detachment?Mit GleichgültigkeitVivre Sa Vie (1962)
I don't know how to return love except as a child does- with shrieks and blows and indifference.Ich weiß nicht, wie ich Liebe erwidern soll, außer so wie ein Kind. Mit Gebrüll und Schlägen und GleichgültigkeitA Piano in the House (1962)
Holy Trinity, one single God.Heilige Dreifaltigkeit, einziger Gott. The Cardinal (1963)
Your peculiar indifference to Jesus Christ.Deine seltsame Gleichgültigkeit gegenüber Jesus Christus. Winter Light (1963)
Arthur would always look at her like a shadow masking his view, as if an ocean of indifference lay between them.dass Arthur sie immer so anschauen würde. Wie durch einen Schatten hindurch. Als seien der Mann und das Mädchen durch ein Meer von Gleichgültigkeit getrennt. Band of Outsiders (1964)
- You know the indifference I felt?Weißt du noch, meine GleichgültigkeitWhat a Way to Go! (1964)
They don't agree with the facts. - But they still hold true, Sir.- Aber es hat heute noch Gültigkeit, Sir. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
We can only fight poverty and ignorance.Wir führen einen Kampf gegen die Armut und die GleichgültigkeitRed Beard (1965)
Has a law been passed to get rid of poverty and ignorance?Hat man ein Gesetz erlassen, das Armut und Gleichgültigkeit verbietet? Red Beard (1965)
I know that Nikon has already sent three messengers to you, trying to talk you into decorating the Trinity.Ich weiß, Nikon versucht dich zu überreden, das Dreifaltigkeitskloster zu bemalen. Andrei Rublev (1966)
We'll go to the Trinity, you and me.Gehen wir ins Dreifaltigkeitskloster. Andrei Rublev (1966)
The validity of the will is indisputable.Die Gültigkeit des Testaments steht außer Frage. Au Hasard Balthazar (1966)
Emberday-ceramics is known for its diverstity and elegance.Die Emberday-Keramik ist bekannt für ihre Vielfältigkeit und ihre Eleganz. The Trygon Factor (1966)
He wants to know if I display a certain coldness in bed that might explain the offences you're accused of.Er will wissen, ob ich im Bett nicht eine gewisse Gleichgültigkeit an den Tag lege, was die Abwege, derer man dich beschuldigt, erklären würde. Risky Business (1967)
Chicory is chicory, cabbage is cabbage - it grows everywhere! Did you see your husband last night?Auch bei uns macht keiner gern den Mund auf, aber nicht aus Furcht, es ist GleichgültigkeitMafia (1968)
'Cause I can't stand a sneak!Ich kann Hinterhältigkeit nicht ausstehen! Hell in the Pacific (1968)
I hope that one day there will be no need for you to observe any restrictions.Ich hoffe, dass eines Tages Beschränkungen dieser Art für Sie keine Gültigkeit mehr haben werden. The Enterprise Incident (1968)
No, it's not from the happiness Pubi gives me, but from your indifference to my love that became indifference toward my estrangement.Es ist nicht mein Glück, sondern deine Gleichgültigkeit gegenüber meiner Liebe und meiner Abneigung. Porcile (1969)
To shake it out of its state of complacency.Um sie aus dieser Gleichgültigkeit wachzurütteln. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
The only thing I can't stand is indifference.Das Einzige, das ich nicht ertrage, ist die GleichgültigkeitThe Strange Vice of Mrs. Wardh (1971)
"for during his earthly life he would sign the seal of the Holy Trinity."denn im Erdenleben nahm er das Siegel der Dreifaltigkeit an. Harold and Maude (1971)
Some kind of mutual indifference.Es war eine Art... gegenseitiger GleichgültigkeitAmore e morte nel giardino degli dei (1972)
However, I felt trapped in the city I wanted to be alone... in a place where I could hear my heart beating.Aber selbst in der Gleichgültigkeit der Stadt fühlte ich mich eingesperrt, wie in einem Käfig. Ich sehnte mich nach abgeschiedener Einsamkeit, in der ich nur noch meinen eigenen, unruhigen Herzschlag hören konnte. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
The magnitude of your simplitude overwhelms me.Das Ausmaß eurer Einfältigkeit übermannt mich. Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
The fact that you don't care is obvious.Gleichgültigkeit verstand sich dabei von selbst. Eolomea (1972)
Yes, maybe we could bear each other with indifference like two old idiots.Ja, vielleicht könnten wir uns wie zwei alte Idioten mit Gleichgültigkeit ertragen. Daughter of Dracula (1972)
Are you saying, sir, that because of your indifference to your wife, you had no motive for murdering Mr Tindle?Wollen Sie damit sagen, Sir, dass Sie aufgrund Ihrer Gleichgültigkeit Ihrer Frau gegenüber... kein Motiv hatten, Mr. Tindle zu ermorden? Sleuth (1972)
Indifference.Gleichgültigkeit, Maria. Cries & Whispers (1972)
You mean... in our selfishness... coldness... and indifference?Meinst du... die Selbstsucht, die Kälte, die GleichgültigkeitCries & Whispers (1972)
- Oh, I want to write about-- about the apathy in the police force.- Aber ich will über wichtige Dinge schreiben, über die Gleichgültigkeit der Polizei. Sisters (1972)
I came only to remedy my stupid credulity to show what a lover you lost, worthless and ungrateful soul I am dumbstruck I don't understand a thingIch komme, die Schmach meiner Einfältigkeit zu rächen dir zu zeigen, welche Geliebte du verlierst, du unwürdige Seele Ich bin versteinert ich versteh' kein Wort Der Barbier von Sevilla (1973)
Notice how he surrenders to this tragedy of pain and suffering with lyrical indifference.Sehen Sie, wie er dieser Tragödie aus Schmerz und Leid mit lyrischer Gleichgültigkeit begegnet. Torso (1973)
This is why God is one and also a Trinity.Darum ist Gott sowohl ein Einziges wie auch die DreifalltigkeitAmarcord (1973)
Infinite Diversity in Infinite Combinations.Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen The Infinite Vulcan (1973)
Thus he had this dual and discordant nature with two separated destinies.!" ... denn er brachte seine eigene Doppeltheit und Zwiespältigkeit auch in alle fremden Schicksale hinein. Steppenwolf (1974)
We will show you that in the future you can build yourself a game at your own will, a game which will no longer turn into pieces arbitrarily any time. Order them and reform it all again... you'll have an infinite variety for yourself to play with...Wir zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zusammenstellen und dass er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspieles erzielen kann. Steppenwolf (1974)
AND WHILE THERE IS NO NEED TO DENOUNCE VIOLENCE AGAIN, TO CONSIDER HOW MUCH IT SURROUNDS US MAY HELP TO SAVE US FROM INDIFFERENCE.Und auch wenn die Gewalt nicht erneut angeprangert werden muss, kann uns der Gedanke an ihre Anwesenheit vor der Gleichgültigkeit bewahren. Season for Assassins (1975)
I'm just telling him about the Holy Trinity.Alles in Ordnung, Vater. Ich erkläre ihm nur die Heilige DreifaltigkeitThe Eagle Has Landed (1976)
Blue: indifference. A straight line suspended in the sky.Himmelblau fuer Gleichgueltigkeit, eine gerade Linie durchschneidet den Himmel, wei? Mr. Klein (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Dreifaltigkeit {f}trinity [Add to Longdo]
Einfältigkeit {f}fatuity [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}definitiveness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}finality [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}peremptoriness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}ultimateness [Add to Longdo]
Faltigkeit {f}crinkliness [Add to Longdo]
Fetthaltigkeit {f}adiposity [Add to Longdo]
Gewaltigkeit {f}voluminousness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}languidness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}casualness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}halfheartedness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}indifference [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}insensibleness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeiten {pl}languorousness [Add to Longdo]
ltigkeit {f} | die Gültigkeit verlängern | Gültigkeiten {pl}validity | to extend the validity | validities [Add to Longdo]
ltigkeit {f}validness [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
ltigkeitsdauer {f}period of validity [Add to Longdo]
ltigkeitsprüfung {f}validation [Add to Longdo]
Hinfälligkeit {f}; Ungültigkeit {f} | Hinfälligkeiten {pl}invalidity | invalidities [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Nachhaltigkeit {f}sustainability [Add to Longdo]
Nichtigkeit {f}; Ungültigkeit {f}voidness [Add to Longdo]
Polymorphismus {m}; Polymorphie {f}; Vielgestaltigkeit {f}polymorphism [Add to Longdo]
Rechtsgültigkeit {f}; Glaubwürdigkeit {f}authenticity [Add to Longdo]
Reichhaltigkeit {f}; Reichtum {m}; Üppigkeit {f}richness [Add to Longdo]
Reichweite {f}; Rahmen {m}; Gültigkeitsbereich {m}; Bereich {m}scope [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}care [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}painstakingness [Add to Longdo]
Stichhaltigkeit {f}; Zuverlässigkeit {f}; Solidität {f}soundness [Add to Longdo]
Ungültigkeit {f}inoperativeness [Add to Longdo]
Ungültigkeiten {pl}invalidness [Add to Longdo]
Ungültigkeitserklärung {f}; Nichtigerklärung {f}annulment [Add to Longdo]
Vielfältigkeit {f}; Mannigfaltigkeit {f}manifoldness [Add to Longdo]
Vielfältigkeit {f}multifariousness [Add to Longdo]
Vielfältigkeit {f}multitudinousness [Add to Longdo]
Vielfalt {f}; Vielfältigkeit {f}; Mannigfaltigkeit {f}; Abwechslung {f} | zur Abwechslungvariety | for the sake of variety [Add to Longdo]
Widerspruch {m}; Ungereimtheit {f}; Zwiespältigkeit {f} | Widersprüche {pl}; Ungereimtheiten {pl} | ein Widerspruch in sich selbstcontradiction | contradictions | a contradiction in terms [Add to Longdo]
Zwiespältigkeit {f}conflicting nature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] Ungueltigkeit, Nichtigkeit, Wirkungslosigkeit [Add to Longdo]
糖質[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top