Search result for

ltig

(141 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ltig-, *ltig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ltig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ltig*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple-viscosity oil; multigrade oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigesta; multigravida; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipara; multigesta; multigravida; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigrade oil; multiple-viscosity oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigravida; multigesta; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigravidaผู้ตั้งครรภ์หลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultigenพืชปลูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiglomerularโกลเมอรูลัสจำนวนมาก [การแพทย์]
Multigravidaมารดาครรภ์หลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Multigrain scone.มัลติเกรนสโคน ฉันไม่มีอารมณ์ A Is for A-l-i-v-e (2013)
If they're not overthrown, you'll face final ruin.Sie treibt euch bis zur endgültigen Zerrüttung, wenn die Sowjetmacht nicht gestürzt wird. Tikhiy Don (1957)
Leonard and I went through a form of marriage, but I had a husband living somewhere in East Germany, in the Russian zone.Wir haben in Hamburg geheiratet. Aber es ist ungültigWitness for the Prosecution (1957)
I don't care, just so we'll be together. You don't know what I've been through.Es ist mir alles gleichgültig, wenn wir wieder zusammen sind. Witness for the Prosecution (1957)
They're in order.Er ist gültigMontparnasse 19 (1958)
Thefts! Rapes! Broken jaws and snapped necks!Diebstahl, Vergewaltigung, Kieferbrüche, Rippenbrüche. Premier mai (1958)
- You think rape would make things better?- Würde eine Vergewaltigung was ändern? Inspector Maigret (1958)
But I betrayed myself, dismally.Aber ich habe mich geirrt. Und zwar ganz gewaltigInspector Maigret (1958)
"We duplicate yourself or your friends.Wir vervielfältigen Sie oder Ihre Freunde! Design for Loving (1958)
You see, his work in London... first of all took him away from me... and then his death seemed to make it final.Weißt du, zuallererst nahm ihn seine Arbeit in London mir weg und durch seinen Tod schien das endgültig zu sein. Another Time, Another Place (1958)
I am charmed, flattered, overwhelmed, not to mention enchanted...Ich bin entzückt, geschmeichelt, überwältigt, um nicht zu sagen betört. The Magician (1958)
I waited for his footsteps... the door to open upon the huge man.Ich wartete darauf, seine Schritte zu hören und den gewaltigen Mann durch die Türe kommen zu sehen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Lord Hotta tells me that... I'm to be questioned before the Council takes its final vote.Lord Hotta sagt mir, dass ich befragt werden soll, bevor der Rat endgültig abstimmt. The Barbarian and the Geisha (1958)
Well, I think it's a downright deceitful way of acting.Es ist nichts als ein hinterhältiges Täuschungsmanöver. The Big Country (1958)
I've been silly and stupid and...Ich war einfältig und töricht und... The Big Country (1958)
No, nothing that can prove it yet.Nein, ich kann es noch nicht stichhaltig beweisen... The H-Man (1958)
How carefully, how seriously I went about that decisión. What a little beast.Wie sorgfältig, wie ernst ich diese Entscheidung traf, ich Biest. Bonjour Tristesse (1958)
Came home one evening to find that his house had been ransacked and his wife had been raped and murdered.Als er am Abend heimkam, war sein Haus ausgeraubt. Seine Frau war vergewaltigt und ermordet worden. The Bravados (1958)
Raped and killed by you.Von dir vergewaltigt und ermordet. The Bravados (1958)
You don't think I ravished a football hero?Habe ich einen Fußballer vergewaltigt? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
You don't think I ravished a football hero?Habe ich einen Fußballer vergewaltigt? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Check final arrangements with Harker before he leaves for Klausenberg.Endgültige Maßnahmen mit Harker vor seiner Abreise prüfen. Horror of Dracula (1958)
Yes. Was your previous permission valid also for Canton of Schwyz?War deine abgelaufene Bewilligung auch für den Kanton Schwyz gültigIt Happened in Broad Daylight (1958)
- Was the girl violated?Wurde das Mädchen vergewaltigt? Nein. It Happened in Broad Daylight (1958)
Gosh! A bird pooped on you.Ein Vogel legte Sie gewaltig rein. Eve Wants to Sleep (1958)
The divorce wasn't final, but we're both lawyers and there shouldn't be any difficulty making the custody permanent.Die Scheidung war nicht endgültig, aber wir sind beide Anwälte und es dürfte kein Problem sein, unbegrenztes Sorgerecht zu erwirken. - Carolyn, wo ist dein Mann? Houseboat (1958)
I WANT THIS TO BE REALLY CREEPY.Räum alles sorgfältig weg. How to Make a Monster (1958)
And to think how carefully you were brought up.Wenn man bedenkt, wie sorgfältig du erzogen wurdest. Ich bin dagegen. Indiscreet (1958)
No, sorry.Du irrst dich gewaltigThe Hidden Fortress (1958)
As is the lord, so is the retainer.Dein Fürst ist anscheinend genauso einfältig wie du selbst, sonst hätte er dich niemals gedemütigt. The Hidden Fortress (1958)
It looked like the flag of permanent defeat.Zusammengerollt sah es wie die Fahne der endgültigen Niederlage aus. The Old Man and the Sea (1958)
He knew he was beaten now, finally and without remedy.Er wusste, dass er jetzt endgültig und unwiderruflich besiegt war. The Old Man and the Sea (1958)
Let's rush them.Lasst uns sie überwältigen und-- Queen of Outer Space (1958)
Personally, I think the responsibility of this job is just more than you can handle.Ich glaube, diese Verantwortung ist mehr als Sie bewältigen können. Rock-a-Bye Baby (1958)
You'd be much smarter to come on down and leave that two-timing polecat to us.Du solltest lieber runter kommen... und uns dieses hinterhältige Frettchen überlassen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
First she'll go through the typical feminine reaction of indignation... then indifference, then indigestion, then insomnia.Zuerst durchläuft sie die Phase der typisch weiblichen Entrüstung, dann Gleichgültigkeit, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit. Teacher's Pet (1958)
Now, tonight we're gonna take him out, and I mean really out.Heute setzen wir ihn außer Gefecht, endgültigThunder Road (1958)
Wild-blooded... and death-foolish.Hitzköpfig und einfältig, bis in den Tod. Thunder Road (1958)
- This whole setup stinks!- Das stinkt doch alles gewaltigTouch of Evil (1958)
To an amazing man. My father adores him.Mit einem gewaltigen Mann, Mein Vater vergöttert ihn. Les tricheurs (1958)
Facts. Proof. Something that'll look real in black and white on a committee's desk.Fakten, Beweise, etwas Stichhaltiges, das ich denen auf den Schreibtisch legen kann. The Crawling Eye (1958)
- I think I can lick it. - How?- Ich denke, ich kann es bewältigen. Vertigo (1958)
Father Godwin, take the Princess Morgana to the chapel, that she may meditate before making a final decision.Vater Godwin, bringt Prinzessin Morgana in die Kapelle, damit sie nachdenken kann, bevor sie ihre endgültige Wahl trifft. The Vikings (1958)
That evening, I felt she was mine, that we were together for good.An diesem Abend spürte ich, dass sie mein war, dass wir endgültig vereint waren. Back to the Wall (1958)
You should've seen the balloon drop during that commercial.Während der Werbung ist der Ballon endgültig gesunken. Ich hoffe, das ist nicht allzu symbolisch. A Personal Matter (1959)
I'd picked my hiding place very carefully.Ich wählte mein Versteck sorgfältig aus. Arthur (1959)
The ingredients were varied and I'd processed them all myself, using my new hammer-mill to grind everything very fine.Die vielfältigen Zutaten wurden von mir selbst zubereitet und mit meiner neuen Hammermühle sehr fein gemahlen. Arthur (1959)
Because of the excellent bone, meat and blood meal Mr. Williams kept supplying them, his chickens grew to enormous size.Wegen der reichhaltigen Knochen-, Blut-, und Fleischnahrung von Mr. Williams wurden seine Hühner enorm groß. Arthur (1959)
- For life?EndgültigCarry on Nurse (1959)
Then there was a tremendous wind that practically knocked us off our course.Und dann kam ein gewaltiger Sturm auf, der uns tatsächlich vom Kurs abbrachte. Plan 9 from Outer Space (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
ltig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้ , See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
sorgfältig {adv} (adv ) อย่างระมัดระวัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Anordnung {f}; Befehl {m} | Aufträge {pl}; Anordnungen {pl}; Befehle {pl} | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Bewältigung {f}coverage [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Dreifaltigkeit {f}trinity [Add to Longdo]
sorgfältige Durchsicht {f}; sorgfältiges Studium (von Dokumenten) | Durchsichten {pl}perusal (of documents) | perusals [Add to Longdo]
Einfältigkeit {f}fatuity [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}definitiveness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}finality [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}peremptoriness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}ultimateness [Add to Longdo]
Entscheidung {f}; Urteil {n}; Beschluss {m} | Entscheidungen {pl} | endgültige Entscheidung | eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällendecision | decisions | final decision | to come to a decision [Add to Longdo]
Faltigkeit {f}crinkliness [Add to Longdo]
endgültige Festlegung {f}; endgültiger Abschlussfinalization [Add to Longdo]
Fetthaltigkeit {f}adiposity [Add to Longdo]
Gen {n} | Gene {pl} | mehrere Gene betreffend | gefloxtes Gengene | genes | multigenic | floxed gene [Add to Longdo]
Gewaltigkeit {f}voluminousness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}languidness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}casualness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}halfheartedness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}indifference [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}insensibleness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeiten {pl}languorousness [Add to Longdo]
ltigkeit {f} | die Gültigkeit verlängern | Gültigkeiten {pl}validity | to extend the validity | validities [Add to Longdo]
ltigkeit {f}validness [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
ltigkeitsdauer {f}period of validity [Add to Longdo]
ltigkeitsprüfung {f}validation [Add to Longdo]
Hinfälligkeit {f}; Ungültigkeit {f} | Hinfälligkeiten {pl}invalidity | invalidities [Add to Longdo]
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food [Add to Longdo]
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mehrfachlehre {f}multigauge [Add to Longdo]
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste [Add to Longdo]
Nachhaltigkeit {f}sustainability [Add to Longdo]
Nichtigkeit {f}; Ungültigkeit {f}voidness [Add to Longdo]
Polymorphismus {m}; Polymorphie {f}; Vielgestaltigkeit {f}polymorphism [Add to Longdo]
Puppe {f} (attraktive, aber einfältige Frau)bimbo [Add to Longdo]
Rechtsgültigkeit {f}; Glaubwürdigkeit {f}authenticity [Add to Longdo]
Reichhaltigkeit {f}; Reichtum {m}; Üppigkeit {f}richness [Add to Longdo]
Reichweite {f}; Rahmen {m}; Gültigkeitsbereich {m}; Bereich {m}scope [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}care [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}painstakingness [Add to Longdo]
Stichhaltigkeit {f}; Zuverlässigkeit {f}; Solidität {f}soundness [Add to Longdo]
Stimmzettel {m}; Wahlzettel {m} | Stimmzettel {pl}; Wahlzettel {pl} | ungültige Stimmzettelballot card; ballot paper | ballot cards; ballot papers; ballots | spoiled ballot papers [Add to Longdo]
Ungültigkeit {f}inoperativeness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多条カム[たじょうカム, tajou kamu] (n) multigrooved cam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
冷淡[れいたん, reitan] -kalt, kaltherzig, gleichgueltig [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
単純[たんじゅん, tanjun] einfach, schlicht, einfaeltig, naiv [Add to Longdo]
周到[しゅうとう, shuutou] sorgfaeltig, genau, vorsichtig [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] ueberwaeltigend [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] heftiger_Kampf, gewaltige_Anstrengung [Add to Longdo]
念入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
澄まし顔[すましがお, sumashigao] gleichgueltige_Miene [Add to Longdo]
澄ます[すます, sumasu] klaeren, (Ohren) anstrengen, ernst_dreinschauen, gleichgueltig_dreinschauen, unschuldig_dreinschauen [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] Ungueltigkeit, Nichtigkeit, Wirkungslosigkeit [Add to Longdo]
物憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
究極[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] mustergueltiger_Landwirt [Add to Longdo]
精選[せいせん, seisen] Auslese, sorgfaeltige_Auswahl [Add to Longdo]
糖質[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]
綿密[めんみつ, menmitsu] genau, sorgfaeltig [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] sorgfaeltig_durchlesen, sorgfaeltig_durchsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top