Search result for

lscht

(69 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lscht-, *lscht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lscht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lscht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr.Wells, or whatever your real name is you know that novelty shops will run a phony newspaper edition.Mr. Wells, oder wie immer Sie heißen mögen, Sie wissen, dass Scherzartikelgeschäfte Ihnen jede gefälschte Zeitung für $3 drucken. Time After Time (1979)
This is counterfeit money too.Das Geld ist ja auch gefälschtKnockabout (1979)
Enough to bargain, you're not on the market.Genug gefeilscht! Wir sind hier nicht auf einem Basar! Le guignolo (1980)
The bookkeeping wasn't fiddled. It's simply nonexistent!Das ist keine gefälschte Buchhaltung, sondern eine Schein-Buchhaltung! The Lady Banker (1980)
I falsified my renewal.Ich habe meinen Führerschein gefälschtThe Blues Brothers (1980)
Marion, I know Rosen´s Aryan Certificate is a fake... but they won´t check it with a magnifying glass.Ich weiß auch, dass Rosens Ariernachweis gefälscht ist. Aber glaube mir... Das wird niemand sehen. The Last Metro (1980)
She studied with Parmitter on the Ayers Rock graffiti and with Tulse Luper on the bogus Olduvai Papers.Sie hatte mit Parmitter die Ayers-Rock-Graffiti und mit Luper die gefälschten Olduvai-Papiere studiert. The Falls (1980)
You, Sir Derek, have been falsifying the accounts of Finwick Industries with the help of your son-in-law Mr Foxwell.Sie, Sir Derek, fälschten die Bücher von Fenley Industries. Mr Foxwell, Ihr Schwiegersohn, half Ihnen dabei. The Mirror Crack'd (1980)
We have heard testimony from four qualified experts, right here in this courtroom, to the fact that the commercial in question was authorised by you and was not tampered with in any way.Laut aussage von vier kompetenten sachverständingen, wurde das videoband für den werbespot, das hier zur diskussion steht, von ihnen gutgeheißen. Dieses band wurde weder verfälscht, noch manipuliert. Used Cars (1980)
She's a very elemental person.Sie hat ein ganz unverfälschtes Wesen. The Howling (1981)
First, that I help endangered Jews to escape with forged papers.Dass ich mit gefälschten Pässen Juden aus Deutschland heraushelfe. Und dass ich jüdisches Vermögen aus Deutschland herausschmuggle. Lili Marleen (1981)
Laura, I understand your squeamishness, but... the fact remains that they've asked me to oversee this investigation, and oversee it I must.Wie stellen wir es an, wenn der Mörder noch auf freiem Fuß ist, wahrscheinlich Beweise verfälscht und zerstört? - Das ist verrückt. In the Steele of the Night (1982)
Let me continue.Ich habe doch nicht gefälschtThe Moral Dimension (1982)
- Were the elections cheated?- Hat Calles die Wahlen gefälschtAntonieta (1982)
-We should raise our weapons against this calumny, you've said so yourself!- Du sagtest, wir greifen zu den Waffen, wenn die Wahlen gefälscht werden. Oder? Antonieta (1982)
So does the government. They fake deaths and identities all the time.Die Regierung fälscht ständig Identitäten. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Believe it or not, it involved infiltrating... counterfeit U.S. Dollars into the monetary system. Hmm.Ob du's glaubst oder nicht, dazu gehörte die Infiltration gefälschter US-Dollar... ins jeweilige Währungssystem. A Nice, Indecent Little Town (1983)
He was hot, raging about how Stephanie was never arrested, and how he was gonna find out who salted her record.Er war wütend und schrie herum, dass Stephanie nie verhaftet wurde, und dass er herausfinden wird, wer den Bericht fälschte. Gut. White Bird (1983)
Traveling under a fraudulent passport.Ein gefälschter Pass. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
And, we were actually dinkering for the dinkus, - only HE called it an "ITEM".Wir feilschten um ein Dings, er nannte es "Gegenstand". Steele Flying High (1983)
But Alfred didn't have enough authority, so you, uh, faked his promotion.Alfred hatte nicht genug Autorität, also fälschten Sie seine Beförderung. Steele in Circulation (1983)
Inspired by "The Forged Coupon" by TolstoyDAS GELD Frei nach "Der gefälschte Kupon" von Tolstoi L'Argent (1983)
No bargain.Er feilscht nicht. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
We're trying to arrange for some artistic reproductions of Vatican passes.Wir versuchen, an gefälschte Vatikan-Pässe zu kommen. The Scarlet and the Black (1983)
You see, there's a rumour that Rafael is dead, that Price's pictures are phoney.Es heißt, Rafael ist tot und Prices Bilder sind gefälschtUnder Fire (1983)
No! It's fake!Nein, es ist gefälschtWinners & Sinners (1983)
-We've counterfeited the passes. -All right.- Wir haben die Ausweise gefälschtPart One (1984)
If you're lying, Pascal, you've forged your last ticket.(Brian) Wenn Sie lügen, Pascal, haben Sie Ihr letztes Ticket gefälschtPart Two (1984)
Letters of introduction can be forged.Empfehlungsschreiben können gefälscht werden. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
Then perhaps it was Eddie who doctored this photograph.- Eddie muss das Foto gefälscht haben. Elementary Steele (1984)
That picture was faked.- Das Foto war gefälschtElementary Steele (1984)
He was arrested in England for selling false passports.In England fälschte er Pässe. Maltese Steele (1984)
Yours is a fake.Es ist gefälschtMaltese Steele (1984)
They used a phony ID.Mit gefälschten Papieren. Filming Raul (1984)
It seems that there's been a lot of counterfeit American 20s showing up all over Munich.Wie es aussieht, sind viele gefälschte amerikanische 20er überall in München aufgetaucht. Our Man in Tegernsee (1984)
He remembered counterfeit 20s.Er erwähnte gefälschte 20er. Our Man in Tegernsee (1984)
Okay, I've got your fake birth certificate and your driver's license.Ok, ich habe deine gefälschte Geburtsurkunde und deinen Führerschein. The Deception (1984)
If you'd busted them, maybe he wouldn't be so mad, but you haggled.Wenn du die wenigstens festgenagelt hättest. Du hast um Geld gefeilschtBeverly Hills Cop (1984)
It will show that my writing was forged. Do you see the plan?Sie beweist, dass meine Schrift gefälscht wurde. Le bon plaisir (1984)
While we were picking him up off the street, we found a second identification card on him...Als man ihn von der Straße trug, fand man bei ihm einen gefälschten Ausweis. Le bon plaisir (1984)
You didn't even bargain with the guy.Du hast nicht gefeilschtGhostbusters (1984)
He'd blow my money on women and fiddle the accounts so I didn't see.Er gab mein Geld für Weiber aus und fälschte die Bücher, damit ich es nicht merkte. Happy Easter (1984)
A Bronx street cop on a Brooklyn narcotics investigation?Alles gefälscht. Wir sollte ich sonst hier her kommen? Brother's Keeper (1984)
Gee - God!Gefälschtes Geld, falsche Akten, falsche Bescheinigung. Brother's Keeper (1984)
I forged government announcements and falsified figures quoted for agricultural and industrial production.Ich habe offizielle Regierungsmeldungen gefälscht sowie Statistiken zur Agrar- und Industrieproduktion. 1984 (1984)
Together with my colleagues, Aaronson and Rutherford, I did counterfeit important Party documents, including ex-London permits and travel passes.Zusammen mit meinen Kollegen Aaronson und Rutherford fälschte ich wichtige Parteidokumente, einschließlich Außer-London- Passierscheinen und Reisepässen. 1984 (1984)
Together with other agents, I have counterfeited banknotes, wrecked industrial machinery, polluted the water supply and guided Eurasian bombs to targets on Airstrip One by means of coded radio signals.Zusammen mit anderen Agenten fälschte ich Banknoten, sabotierte industrielle Anlagen, verseuchte die Wasserversorgung und leitete mithilfe kodierter Funksignale eurasische Bomber auf militärische Ziele. 1984 (1984)
Particularly, in view of the rumors about rigged contracts, bribery the international Mafia.Es gibt Gerüchte von gefälschten Verträgen, von Korruption, von der internationalen Mafia. Once Upon a Time in America (1984)
Pure unadulterated evil.Das unverfälschte Übel. Supergirl (1984)
Now, lieutenant, this is a fake document.Nun, Lieutenant, dies ist ein gefälschtes Dokument. The Devil and Jonathan Smith (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfälschung {f}; verfälschtes Produktadulteration [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Würfel {m}; Spielwürfel {m} | Würfel {pl}; Spielwürfel {pl} | gefälschte Würfeldie | dice | loaded dice [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälschend; nachmachend | er/sie fälscht; er/sie macht nach | ich/er/sie fälschte; ich/er/sie machte nach | er/sie hat/hatte gefälscht; er/sie hat/hatte nachgemachtto counterfeit | counterfeiting | he/she counterfeits | I/he/she counterfeited | he/she has/had counterfeited [Add to Longdo]
fälschen | fälschend | gefälscht | fälscht | fälschteto fake | faking | faked | fakes | faked [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälscht | fälschteto forge | forges | forged [Add to Longdo]
fälschen; verfälschen | fälschend; verfälschend | gefälscht; verfälscht | fälscht | fälschteto falsify | falsifying | falsified | falsifies | falsified [Add to Longdo]
falsch; gefälscht; erfunden {adj} | falscher | am falschestenphoney; phony | phonier | phoniest [Add to Longdo]
feilschen | feilscht | gefeilscht | feilschte | feilschendto haggle | haggles | haggled | haggled | haggling [Add to Longdo]
feilschen; gemein handeln; schachern | feilschend; gemein handelnd; schachernd | feilscht; schachert | feilschte; schacherteto palter | paltering | palters | paltered [Add to Longdo]
feilschen | feilschend | feilschtto dicker [Am.] | dickering | dickers [Add to Longdo]
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question [Add to Longdo]
unverfälschtunsophisticated [Add to Longdo]
verfälschen | verfälschend | verfälscht | verfälschteto adulterate | adulterating | adulterates | adulterated [Add to Longdo]
verfälschen | verfälschend | verfälscht | verfälscht | verfälschteto bastardize; to bastardise | bastardizing | bastardized | bastardizes | bastardized [Add to Longdo]
verfälschen | verfälschend | verfälschtto sophisticate | sophisticating | sophisticates [Add to Longdo]
verfälschtfalsifies [Add to Longdo]
verfälscht {adj} | verfälschter | am verfälschtestenfalsified | more falsified | most falsified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
精粋[せいすい, seisui] -rein, unverfaelscht, selbstlos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top