Search result for

lour

(77 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lour-, *lour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lour[VI] ขมวดคิ้ว, See also: หน้าบึ้ง, Syn. frown, scowl
lour[N] ท้องฟ้ามืดครึ้ม, See also: อากาศมืดครึ้ม, Syn. darkness
lour[VI] มืดครึ้ม (ท้องฟ้า), Syn. darken, threaten
lour at[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ, Syn. lower at, lower on, lower upon
lour on[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ
lour upon[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
cinecolour(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
colour(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colourableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colourantn. สารสี,รงควัตถุ
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
lour(vi) หน้าบึ้ง,เศร้า,หน้าหมอง
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
coloured(adj) มีสี,สีคล้ำ
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
colours(n) ธง
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I took the train to Lourdes.ฉันขึ้นรถไฟไปที่ลูร์ด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And all the clouds that lour'd upon our house in the deep bosom of the ocean buried.จะไม่คุยเรื่องนี้อีกแล้ว หัวข้อนี้จบไปแล้ว แต่วิธีเขาแตกต่างไปนะ... The King's Speech (2010)
I don't know. Lourdes, did you think he was good-looking?ไม่รู้สิน่ะ ลอร์เดส เธอว่าเขาหล่อมั้ยล่ะ Prisoner of War (2011)
Lourdes, tell Tom what you told me.ฉันต้องคุยกับคุณ Mutiny (2011)
You've helped out a lot of people, Lourdes.เธอช่วยผู้คนมามากมายนะลอร์เดส Eight Hours (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjarong) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours   
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUR    L AW1 R
LOURY    L UW1 R IY0
LOURIE    L AW1 R IY0
LOURDES    L AO1 R D Z
LOUREIRO    L UH0 R EH1 R OW0
LOURENCO    L AW0 R EH1 N K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lour    (v) (l au1 @ r)
lours    (v) (l au1 @ z)
loured    (v) (l au1 @ d)
Lourdes    (n) (l uu1 r @ d z)
louring    (v) (l au1 @ r i ng)
louringly    (a) (l au1 @ r i ng l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
さび色;錆色[さびいろ, sabiiro] (n,adj-no) rust (colour) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
鏡面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
指標付き色指定[しひょうつきいろしてい, shihyoutsukiiroshitei] indexed colour [Add to Longdo]
色テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lour \Lour\, n. [Native name.] (Zool.)
   An Asiatic sardine ({Clupea Neohowii}), valued for its oil.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lour
   v 1: set lower; "lower a rating"; "lower expectations" [syn:
      {lower}, {lour}]
   2: make lower or quieter; "turn down the volume of a radio"
     [syn: {turn down}, {lower}, {lour}]
   3: look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal
     disapproval [syn: {frown}, {glower}, {lour}, {lower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top