Search result for

lounge

(65 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounge-, *lounge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lounge[VI] เดินทอดน่อง, Syn. saunter
lounge[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไป, Syn. loaf, idle, dally
lounge[VI] ยืนอย่างสบายๆ
lounge[N] ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในยานพาหนะ
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในโรงแรม
lounge[VI] เอกเขนก, See also: เอน, พิง, นั่งเล่น, Syn. lool, recline, relax, rest
lounge away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
lounge about[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge around
lounge around[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่

English-Thai: Nontri Dictionary
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gee, is this the remote from the doctors' lounge?นี่คือรีโมทของห้องพักผ่อนแพทย์ Dying Changes Everything (2008)
I was just in the lounge. I kept staring at Amber's locker.ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ได้แต่จ้องล๊อคเกอร์ของแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
Nurses' remote. Works in the doctors' lounge.รีโมทของพวกพยาบาล เอาไปใช้ที่้ห้องนั่งเล่นของพวกหมอได้ Dying Changes Everything (2008)
We're here on the red carpet outside the Edison Loungeตอนนี้เราอยู่บนพรมแดง ด้านนอก Edison Louge Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're inside the Edison Lounge,เราอยู่ใน เอดิสัน ลาวนจ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tonight, we're outside the Edison Lounge in downtown l.a.คืนนี้เราอยู่นอก Edison Lounge กลางเมืองลอสแองเจลิส Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your idea, the 'Read and Rest Lounge' will open soon.ความคิดของคุณ เรื่อง'Read and Rest Lounge' ใกล้จะเริ่มแล้ว Heartbreak Library (2008)
- Should we try Mercury Lounge? - Yeah, that's good.-ลองไปที่ เมอร์คิวรี่ ลาดจ์ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
The Towne Lounge.ที่ The Towne Lounge Safe and Sound (2008)
From the Towne Lounge bar in San Pedro.จาก บาร์ที่ ซาน เปโดร Safe and Sound (2008)
But...do you lounge around like this every day?ว่าแต่ นายนั่งเล่นอย่างนี้ทุกวันเลยรึไง? Episode #1.5 (2009)
It's the same as drinking coffee in a hotel sky lounge.มันก็เหมือนกับการดื่มกาแฟที่เลาจ์ลอยฟ้าในโรงแรมน่ะแหละ Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loungeLet's drop in at that coffee lounge.
loungeTo my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.
loungeWe ate a quick lunch in a coffee lounge.
loungeWe ate lunch in a coffee lounge.
loungeWe will post the announcement in all the staff lounges.
loungeWhere is the boarding lounge?
loungeYou can't just lounge around like that while everybody else is so busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รับรอง[N] lounge, Syn. ที่พัก, Example: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUNGE    L AW1 N JH
LOUNGES    L AW1 N JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounge    (v) (l au1 n jh)
lounged    (v) (l au1 n jh d)
lounger    (n) (l au1 n jh @ r)
lounges    (v) (l au1 n jh i z)
loungers    (n) (l au1 n jh @ z)
lounge-suit    (n) - (l au1 n jh - s uu t)
lounge-chair    (n) - (l au1 n jh - ch e@ r)
lounge-suits    (n) - (l au1 n jh - s uu t s)
lounge-chairs    (n) - (l au1 n jh - ch e@ z)
lounge-lizard    (n) - (l au1 n jh - l i z @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klubsessel {m}lounge chair [Add to Longdo]
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Salonlöwe {m}lounge lizard [Add to Longdo]
Straßenanzug {m}lounge suit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
サ店[サてん, sa ten] (n) (abbr) (col) (See 喫茶店) coffee lounge; coffee shop; cafe [Add to Longdo]
ホワイエ[, howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
ラウンジ[, raunji] (n) lounge; (P) [Add to Longdo]
ラウンジウエア[, raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
ラウンジチェア[, raunjichiea] (n) lounge chair [Add to Longdo]
ロビー[, robi-] (n) lobby; lounge; (P) [Add to Longdo]
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] (n) coffee lounge; coffee shop; (rather formal) cafe; (P) [Add to Longdo]
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\ (lounj), v. i. [imp. & p. p. {Lounged} (lounjd);
   p. pr. & vb. n. {Lounging} (loun"j[i^]ng).] [OE. lungis a
   tall, slow, awkward fellow, OF. longis, longin, said to be
   fr. Longinus, the name of the centurion who pierced the body
   of Christ, but with reference also to L. longus long. Cf.
   {Long}, a.]
   To spend time lazily, whether lolling or idly sauntering; to
   pass time indolently; to stand, sit, or recline, in an
   indolent manner.
   [1913 Webster]
 
      We lounge over the sciences, dawdle through literature,
      yawn over politics.           --J. Hannay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\, n.
   1. An idle gait or stroll; the state of reclining indolently;
    a place of lounging.
    [1913 Webster]
 
       She went with Lady Stock to a bookseller's whose
       shop served as a fashionable lounge. --Miss
                          Edgeworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of furniture resembling a sofa, upon which one may
    lie or recline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounge
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]
   2: a room (as in a hotel or airport) with seating where people
     can wait [syn: {lounge}, {waiting room}, {waiting area}]
   v 1: sit or recline comfortably; "He was lounging on the sofa"
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top