Search result for

loudly

(60 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loudly-, *loudly*, loud
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loudly[ADV] อย่างเสียงดัง, See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง, Syn. aloud, Ant. quietly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(SOBS LOUDLY)Changeling (2008)
Then he'd slurpy slurp his coffee really loudly.แล้วก็ซดกาแฟเสียงดังๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
[both gasping loudly].... Confessions of a Shopaholic (2009)
It doesn't matter how loudly you scream.มีเรื่องอะไร ทำไมต้องเสียงดังขนาดนี้ Episode #1.5 (2009)
(muted): I wasn't sure and... (heart beats loudly) I really didn't want to go by myself.ฉันไม่แน่ใจ แต่ว่า... Preggers (2009)
- [grunts loudly] [glass shatters] [gasps]โจน่า นี่ไม่ใช่วิธี ผมรู้ว่า ตัวจริงพ่อเป็นใคร Hungry Man (2009)
Don't speak so loudly.อย่าพูดเสียงดังนักซี่ Orutorosu no inu (2009)
(Spoon clanks loudly) (both laugh)พ่อคิดว่าแกมีเรียนเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
[speaks Italian] Maybe if we all clap loudly she'll wrap it up.บางทีถ้าเราทุกคนช่วยกันปรบมือให้ดังกึกก้อง เธอก็จะกล่าวจบครับ When in Rome (2010)
(singing LOUDLY)[โอ, ได้โปรด... ] Our Family Wedding (2010)
I'm instating a new policy whereby we play Madonna's greatest hits... over the P.A. System quite loudly throughout the entire school day.ฉันออกกฏใหม่ ให้เปิดเพลงมาดอนน่า ให้ดังไปทั่วโรงเรียน The Power of Madonna (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loudlyCrying loudly, the little girl hurried to the door.
loudlyHe laughed loudly, which behavior seemed inappropriate.
loudlyHe spoke very loudly.
loudlyHe was snoring loudly while he slept.
loudlyI called his name loudly, but he didn't even look back.
loudlyI felt like singing loudly when the exam was over.
loudlyI spoke loudly so that everyone could hear me.
loudlyI spoke so loudly as to be heard by everyone.
loudlyIt rang loudly.
loudlyJohn was beating the drums loudly.
loudlyPlease speak more loudly so that everybody can hear you.
loudlyShe cursed loudly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงม[ADV] tumultuously, See also: loudly, in noisy disorder, uproariously, Example: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai definition: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
ล้งเล้ง[ADV] loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
โฮ[ADV] loudly, Example: ความที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เธอถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้โฮ, Thai definition: อาการที่ร้องไห้ดังๆ
ลั่น[ADV] loudly, See also: in a high voice, noisily, Syn. ดังลั่น, Example: วัยรุ่นหน้าตาคมเข้มตะโกนลั่นแทรกเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่ม, Thai definition: อย่างเสียงดัง
สะท้าน[ADV] loudly, See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: เขาส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย
เอ็ด[ADV] loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
เกรียว[ADV] unanimously, See also: loudly, Example: การบูชาพระศิวะด้วยพระอัคนีของชาวทมิฬทั้งภาพและเสียงทำให้ขนลุกเกรียว, Thai definition: ลักษณะอาการที่เป็นอย่างเดียวพร้อมๆ กัน
โขมง[ADV] loudly, See also: noisily, Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง, Ant. เงียบ, Example: พวกนักเลงคุยโขมงไปทั่วซอยไม่เกรงใจชาวบ้านกันบ้างเลย, Thai definition: อย่างเสียงดังเอ็ดอึงไปทั่ว
โผง[ADV] boastfully, See also: loudly, Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง, Example: เขาเปิดประตูโผงออกไปด้วยความโมโห, Thai definition: ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
โผง[ADV] loudly, Example: เขาทุบโต๊ะหนังสือเสียงดังโผง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously   FR: bruyamment
โฮ[v.] (hō) EN: cry loudly ; boohoo   
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily   FR: d'une voix forte ; bruyamment
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly   
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail   
ร้องไห้จ้า[v. exp.] (rønghai jā) EN: cry loudly ; wail   
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry   FR: hurler ; gueuler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUDLY    L AW1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loudly    (a) (l au1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
改革を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp,v5b) to cry loudly for a reform [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大声[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, / ] loudly; loud [Add to Longdo]
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ, / ] loudly; in a loud voice [Add to Longdo]
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, / ] loudly; with a loud bang; a loud rumble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loudly \Loud"ly\, adv.
   In a loud manner. --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loudly
   adv 1: with relatively high volume; "the band played loudly";
       "she spoke loudly and angrily"; "he spoke loud enough for
       those at the back of the room to hear him"; "cried aloud
       for help" [syn: {loudly}, {loud}, {aloud}] [ant:
       {quietly}, {softly}]
   2: in manner that attracts attention; "obstreperously, he
     demanded to get service" [syn: {obstreperously}, {loudly},
     {clamorously}]
   3: used as a direction in music; to be played relatively loudly
     [syn: {forte}, {loudly}] [ant: {piano}, {softly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top