Search result for

lottery

(62 entries)
(0.7387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lottery-, *lottery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lottery[N] การเสี่ยงโชค, Syn. chance
lottery[N] สลากกินแบ่ง, See also: ล็อตเตอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing

English-Thai: Nontri Dictionary
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก. The Great Dictator (1940)
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก I Spit on Your Grave (1978)
I won the football lottery!ฉันชนะรางวัลลอตเตอรี่ฟุตบอล ! Cinema Paradiso (1988)
The Neapolitan won the lottery!คน นาโปลี ถูกหวย ! Cinema Paradiso (1988)
Hey, Ciccio from Naples won the lottery!นี่, ซิกซิโอ้ จาก เนเปิ้ล ถูกลอตเตอรี่ ! Cinema Paradiso (1988)
Like playing the lottery... you live on hope.ไม่มีทางรู้ได้หรอก. เหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่น่ะแหล่ะ... อยู่ด้วยความหวัง. Cinema Paradiso (1988)
Yeah, chief, got the winning lottery ticket right here.หัวหน้า วันนี้ชั้นถูกล็อตเตอรี่นะ Good Will Hunting (1997)
That's fine. I mean, you're sittin' on a winning' lottery ticket.ก็นายนั่งทับล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 Good Will Hunting (1997)
Do you know what the odds are against winning the lottery?ฌอน นายรู้ไหมอัตราส่วน คนถูกล็อตเตอรี่มีเท่าไหร่ Good Will Hunting (1997)
- Haven't you got a lottery ticket?แม่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเหรอ? \ อะไรนะ? Show Me Love (1998)
Why not the lottery?ทำไมไม่ซื้อลอตเตอรี่ Primer (2004)
I want to win the lotteryฉันอยากถูกหวย Paris ei yeonin (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lottery"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."
lotteryDid Jerry really win a lottery?
lotteryI don't have good luck, so I don't play pachinko or buy lottery tickets.
lotteryIf I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.
lotteryIf you were to win the lottery, what would you buy with the money?
lotteryI got a camera in a lottery.
lotteryI won the lottery.
lotteryJohn took the lion's share of the lottery winnings; he claimed it was his idea to buy the ticket in the first place.
lotteryMarriage is a lottery.
lotteryShe won no less than ten million yen in the lottery.
lotteryYou may as well burn your money as spend it on lottery tickets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Count unit: ฉบับ, ใบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, See also: sweepstake, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Example: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
ล็อตเตอรี่[N] lottery, See also: sweepstakes, raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, หวยเบอร์, Example: หญิงขอทานตาบอดหน้าศาลเจ้าโชคดี ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง, Count unit: ใบ, คู่, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค
ลอตเตอรี่[N] lottery, Syn. สลากกินแบ่ง, หวย, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (อังกฤษ)
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
สลากกินแบ่ง[N] lottery, See also: lottery ticket, Syn. ล็อตเตอรี่, Example: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หวยเบอร์[N] lottery, Syn. หวย, ล็อตเตอรี่, Example: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับเลขเด็ดหวยเบอร์
หวยเบอร์[N] lottery, See also: state lottery, Syn. หวย, Example: เดี๋ยวนี้ผมเลิกหวังกับหวยเบอร์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery   
ล็อตเตอรี่ = ลอตเตอรี่[n.] (lǿttoērī = løttoērī) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
เรียงเบอร์[n.] (rīengboē) EN: list of lottery results   FR: liste du tirage de la loterie [l]
สลาก[n.] (salāk) EN: lots ; lottery ticket   FR: billet de loterie [m]
สลากกินแบ่ง [n.] (salākkinbaeng) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbaeng ratthabān) EN: lottery ; sweepstake   FR: loterie nationale [f]
แทงหวย[v. exp.] (thaēng hūay) EN: buy a lottery ticket   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOTTERY    L AA1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lottery    (n) (l o1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lotterie {f}; Lotto {n}; Verlosung {f} | Lotterien {pl}; Lottos {pl}; Verlosungen {pl}lottery | lotteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery [Add to Longdo]
抽選(P);抽籤(oK);抽せん[ちゅうせん, chuusen] (n,vs) lottery; raffle; drawing (of lots); (P) [Add to Longdo]
抽籤券;抽せん券;抽選券[ちゅうせんけん, chuusenken] (n) lottery ticket [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博彩[bó cǎi, ㄅㄛˊ ㄘㄞˇ, ] lottery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lottery \Lot"ter*y\, n.; pl. {Lotteries}. [Lot + -ery, as in
   brewery, bindery.]
   1. A scheme for the distribution of prizes by lot or chance;
    esp., a gaming scheme in which one or more tickets bearing
    particular numbers draw prizes, and the rest of the
    tickets are blanks. Fig.: An affair of chance.
    [1913 Webster]
 
   Note: The laws of the United States and of most of the States
      make private lotteries illegal, except in certain
      circumstances for charitable institutions; however,
      many of the states now conduct lotteries tehmselves as
      a revenue source.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Allotment; thing allotted. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lottery
   n 1: something that is regarded as a chance event; "the election
      was just a lottery to them"
   2: players buy (or are given) chances and prizes are distributed
     by casting lots [syn: {lottery}, {drawing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top