Search result for

lottery

(62 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lottery-, *lottery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lottery[N] การเสี่ยงโชค, Syn. chance
lottery[N] สลากกินแบ่ง, See also: ล็อตเตอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing

English-Thai: Nontri Dictionary
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A radish lottery, huh? How fun-เสี่ยงดวงด้วยหัวไชเท้างั้นเหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
How does it sound if we decided by lottery.ถ้าเราเลือกโดยการเสี่ยงโชค จะเป็นไงนะดีมั๊ย? Beethoven Virus (2008)
- It's like winning the lottery.- เหมือนกับถูกล็อตเตอรี่เลย The Bank Job (2008)
But ironically, the lottery ticket I'd bought earlier was a big winner.แต่ที่น่าตลกก็คือ, ลอตเตอรี่ ที่ฉันเคยซื้อไว้ดันมาถูกรางวัลใหญ่ Cyborg Girl (2008)
Did I ever tell you I won the lottery?ผมเคยบอกคุณรึป่าว ผมเคยถูกรางวัลล๊อตเตอร์รี่ The Beginning of the End (2008)
I could win the lottery.ฉันอาจจะถูกล็อตเตอรี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
They would have this lottery, where young men would draw... teenage girls' names out of a box.โอ้, พระเจ้า โอ้, พระเจ้า โอ้, พระเจ้า My Bloody Valentine (2009)
"I think you should have a lottery."คุณน่าจะให้มีการจับฉลากนะ" 2012 (2009)
- They're all buying lottery tickets.- พวกเขามาซื้อลอตเตอรี่น่ะ Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, I hope so. I, uh, saw you the other night when you were buying your lottery ticket.โอ้ ฉันก็หวังว่างั้น ฉัน อ่า เห็นคุณเมื่อคืน Crime Doesn't Pay (2009)
He's like a cafeteria lady who won the lottery.นายนั่นก็เหมือนสาวเสิร์ฟถูกหวยนั่นล่ะ You've Got Yale! (2009)
Well, a lot of people play the lottery.ก็มีหลายคนเล่นล๊อตเตอรี่ Earth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lottery"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."
lotteryDid Jerry really win a lottery?
lotteryI don't have good luck, so I don't play pachinko or buy lottery tickets.
lotteryIf I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.
lotteryIf you were to win the lottery, what would you buy with the money?
lotteryI got a camera in a lottery.
lotteryI won the lottery.
lotteryJohn took the lion's share of the lottery winnings; he claimed it was his idea to buy the ticket in the first place.
lotteryMarriage is a lottery.
lotteryShe won no less than ten million yen in the lottery.
lotteryYou may as well burn your money as spend it on lottery tickets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Count unit: ฉบับ, ใบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, See also: sweepstake, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Example: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
ล็อตเตอรี่[N] lottery, See also: sweepstakes, raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, หวยเบอร์, Example: หญิงขอทานตาบอดหน้าศาลเจ้าโชคดี ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง, Count unit: ใบ, คู่, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค
ลอตเตอรี่[N] lottery, Syn. สลากกินแบ่ง, หวย, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (อังกฤษ)
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
สลากกินแบ่ง[N] lottery, See also: lottery ticket, Syn. ล็อตเตอรี่, Example: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หวยเบอร์[N] lottery, Syn. หวย, ล็อตเตอรี่, Example: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับเลขเด็ดหวยเบอร์
หวยเบอร์[N] lottery, See also: state lottery, Syn. หวย, Example: เดี๋ยวนี้ผมเลิกหวังกับหวยเบอร์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery   
ล็อตเตอรี่ = ลอตเตอรี่[n.] (lǿttoērī = løttoērī) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
เรียงเบอร์[n.] (rīengboē) EN: list of lottery results   FR: liste du tirage de la loterie [l]
สลาก[n.] (salāk) EN: lots ; lottery ticket   FR: billet de loterie [m]
สลากกินแบ่ง [n.] (salākkinbaeng) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbaeng ratthabān) EN: lottery ; sweepstake   FR: loterie nationale [f]
แทงหวย[v. exp.] (thaēng hūay) EN: buy a lottery ticket   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOTTERY    L AA1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lottery    (n) (l o1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lotterie {f}; Lotto {n}; Verlosung {f} | Lotterien {pl}; Lottos {pl}; Verlosungen {pl}lottery | lotteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery [Add to Longdo]
抽選(P);抽籤(oK);抽せん[ちゅうせん, chuusen] (n,vs) lottery; raffle; drawing (of lots); (P) [Add to Longdo]
抽籤券;抽せん券;抽選券[ちゅうせんけん, chuusenken] (n) lottery ticket [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博彩[bó cǎi, ㄅㄛˊ ㄘㄞˇ, ] lottery, #22,206 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lottery \Lot"ter*y\, n.; pl. {Lotteries}. [Lot + -ery, as in
   brewery, bindery.]
   1. A scheme for the distribution of prizes by lot or chance;
    esp., a gaming scheme in which one or more tickets bearing
    particular numbers draw prizes, and the rest of the
    tickets are blanks. Fig.: An affair of chance.
    [1913 Webster]
 
   Note: The laws of the United States and of most of the States
      make private lotteries illegal, except in certain
      circumstances for charitable institutions; however,
      many of the states now conduct lotteries tehmselves as
      a revenue source.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Allotment; thing allotted. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lottery
   n 1: something that is regarded as a chance event; "the election
      was just a lottery to them"
   2: players buy (or are given) chances and prizes are distributed
     by casting lots [syn: {lottery}, {drawing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top