หรือคุณหมายถึง loß?
Search result for

loss

(142 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loss-, *loss*, los
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loss[N] การขาดทุน
loss[N] ความสูญเสีย, See also: การสูญเสีย, การเสีย
loss[N] ความเสียหาย, Syn. disadvantage, detriment, deprivation
loss[N] จำนวนของสิ่งที่เสียหาย
loss leader[N] สิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้,ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower ###A. fade
colossal(คะลอส'เซิล) adj. ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
gloss-Pref. ลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
blossom(n) ดอกไม้บาน
colossal(adj) ใหญ่,มหึมา,มหาศาล
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน
gloss(n) ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความแวววาว
gloss(vt) ขัดมัน,เคลือบเงา,ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้แวววาว
glossary(n) อภิธานศัพท์
glossy(adj) เป็นมัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claims adjuster [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjustmentการจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss eventเหตุการณ์วินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss expectancyการคาดคะเนวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss loadingส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Lossการลด, การสูญเสีย [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Loss of Generalizabilityเสียความสามารถในการแปลผลสู่ประชากรเป้าหมาย [การแพทย์]
Loss of Memoryการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Loss of Mineralizationการทำลายกระดูก [การแพทย์]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [การทูต]
Loss of Normal Energyหมดแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loss payee (n ) ผู้รับผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mini strokes can cause blackouts and memory loss.การสโตรกหลายๆครั้งทำให้ความจำเสื่อมได้ Joy (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น Joy (2008)
He was just asleep. Means no memory loss.เขาแค่หลับ\ หมายความว่าไม่มีการสูญเสียความจำ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
No weight loss.. เลือดออก Joy (2008)
{\pos(194,215)}Hallucinations, possible memory loss.ภาพหลอน เป็นไปได้ว่าสูญเสียความทรงจำ Dying Changes Everything (2008)
Tragic are these losses, but prevent more, we must.ความสูญเสียนี้มันน่าเศร้าก็จริงอยู่\ แต่เราต้องขัดขวาง ไม่ให้เกิดขึ้นอีก Rising Malevolence (2008)
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน Downfall of a Droid (2008)
I should have foreseen the distress that your maid's loss would cause you,ข้าน่าจะเดาได้ว่า ความสูญเสียของสาวใช้ จะทำให้เจ้ากังวล To Kill the King (2008)
Come on, that's an acceptable loss.เถอะน่า นั่นเป็นความสูญเสียที่ยอมรับได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lossMary is at a loss what to say to him.
lossThe mayor felt that he should look into the loss of income from parking meters.
lossHis death is a great loss.
lossWe must make up for the loss.
lossHe was at a loss for an answer.
lossFarmers suffered crop losses from poor weather.
lossI was quite at a loss for words.
lossI was at a loss for words before the large audience.
lossWhen Mary was spoken to by a stranger, she was at a loss for words.
loss"Pet loss" refers to the reactions of shock and anger that occur in owners who have been bereaved of their pets.
lossI am afraid the loss will amount to one hundred million dollars.
lossShe was at a loss what to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญหาย[V] loss, See also: disappear, mislay, Syn. หาย, สูญ
ค่าปรับ[N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าเสียหาย, Example: ตำรวจเรียกออกมาจากรถที่ฝ่าไฟแดงเพื่อเสียค่าปรับ, Thai definition: เงินที่ผู้ถูกปรับถูกลงโทษให้ชดใช้เพราะกระทำความผิดหรือไม่กระทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
ค่าเสียหาย[N] damages, See also: loss, fee commission, fine, Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ, Example: ในญี่ปุ่นมีโรงงานเคมีใหญ่แห่งหนึ่งถูกศาลตัดสินให้ใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน, Thai definition: เงินที่ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น, Notes: (กฎหมาย)
ความสูญเสีย[N] waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์
การสูญเปล่า[N] waste, See also: loss
สิ่งเสียหาย[N] loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย
การขาดทุน[N] loss, See also: losing, losing one's capital, losing in business, Ant. การได้กำไร, Example: บริษัทของเราประสบกับภาวะการขาดทุนมาตลอด 3 ไตรมาส
สิ่งเสียหาย[N] loss, See also: losing, Syn. เรื่องเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อภิธานศัพท์ [n.] (aphithānsap) EN: glossary   FR: glossaire [m]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บุปผา[n.] (bupphā) EN: flower ; blossom   
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary
LOSS    L AO1 S
LOSSES    L AO1 S AH0 Z
LOSSING    L AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loss    (n) (l o1 s)
losses    (n) (l o1 s i z)
Lossiemouth    (n) (l o1 s i m @ th)
loss-leader    (n) - (l o1 s - l ii d @ r)
loss-leaders    (n) - (l o1 s - l ii d @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Ausfall {m}; Verlust {m} | Ausfälle {pl}; Verluste {pl}loss | losses [Add to Longdo]
Blutverlust {m}loss of blood [Add to Longdo]
Einbuße {f} | Einbußen {pl} | (schwere) Einbußen erleidenloss | losses | to suffer (heavy) losses [Add to Longdo]
Gedächtnisschwund {m}loss of memory [Add to Longdo]
Gewichtsabnahme {f}loss of weight [Add to Longdo]
Haarausfall {m}loss of hair [Add to Longdo]
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
Produktionsausfall {m}loss of production; production failure [Add to Longdo]
Rechtsverlust {m}loss of a right [Add to Longdo]
erlittener Schadenloss sustained [Add to Longdo]
Schadenereignis {n}; Schadensereignis {n} | Schäden aus einem Schadenereignisloss occurrence; loss event | losses arising from one event [Add to Longdo]
Transportschaden {m}loss in transit [Add to Longdo]
Verdienstausfall {m}loss of earnings [Add to Longdo]
Verlust {m} | Verluste {pl} | mit Verlust; in Verlegenheit | Verlust erleiden; einbüßen | Verlust erleiden | Verluste erleiden | mit Verlust verkaufen | mit Verlust arbeitenloss | losses | at a loss | to sustain a loss; to suffer a loss | to experience a loss | to incur losses | to sell at a loss | to run at a loss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
カランコエ[, karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
キャピタルロス[, kyapitarurosu] (n) capital loss [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, / ] loss of face; humiliation, #15,315 [Add to Longdo]
沦丧[lún sàng, ㄌㄨㄣˊ ㄙㄤˋ, / ] loss (of life), #40,712 [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions, #78,037 [Add to Longdo]
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, ] loss of goods; damage to goods; shrinkage, #240,122 [Add to Longdo]
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, / ] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ損失[データそんしつ, de-ta sonshitsu] data loss [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loss \Loss\ (l[o^]s; 115), n. [AS. los loss, losing, fr.
   le['i]san to lose. [root]127. See {Lose}, v. t.]
   1. The act of losing; failure; destruction; privation; as,
    the loss of property; loss of money by gaming; loss of
    health or reputation.
    [1913 Webster]
 
       Assured loss before the match be played. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of losing or having lost; the privation, defect,
    misfortune, harm, etc., which ensues from losing.
    [1913 Webster]
 
       Though thou repent, yet I have still the loss.
                          --Shak
    [1913 Webster]
 
   3. That which is lost or from which one has parted; waste; --
    opposed to {gain} or {increase}; as, the loss of liquor by
    leakage was considerable.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being lost or destroyed; especially, the
    wreck or foundering of a ship or other vessel.
    [1913 Webster]
 
   5. Failure to gain or win; as, loss of a race or battle.
    [1913 Webster]
 
   6. Failure to use advantageously; as, loss of time.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) Killed, wounded, and captured persons, or captured
    property.
    [1913 Webster]
 
   8. (Insurance) Destruction or diminution of value, if brought
    about in a manner provided for in the insurance contract
    (as destruction by fire or wreck, damage by water or
    smoke), or the death or injury of an insured person; also,
    the sum paid or payable therefor; as, the losses of the
    company this year amount to a million of dollars.
    [1913 Webster]
 
   {To bear a loss}, to make a loss good; also, to sustain a
    loss without sinking under it.
 
   {To be at a loss}, to be in a state of uncertainty.
 
   Syn: Privation; detriment; injury; damage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loss
   n 1: something that is lost; "the car was a total loss"; "loss
      of livestock left the rancher bankrupt"
   2: gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a
     serious loss of business"
   3: the act of losing someone or something; "everyone expected
     him to win so his loss was a shock"
   4: the disadvantage that results from losing something; "his
     loss of credibility led to his resignation"; "losing him is
     no great deprivation" [syn: {loss}, {deprivation}]
   5: the experience of losing a loved one; "he sympathized on the
     loss of their grandfather"
   6: the amount by which the cost of a business exceeds its
     revenue; "the company operated at a loss last year"; "the
     company operated in the red last year" [syn: {loss}, {red
     ink}, {red}] [ant: {gain}]
   7: military personnel lost by death or capture [syn: {personnel
     casualty}, {loss}]
   8: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 loss
  n.
 
   Something (not a person) that loses; a situation in which something is
   losing. Emphatic forms include moby loss, and total loss, complete loss.
   Common interjections are ?What a loss!? and ?What a moby loss!? Note that
   moby loss is OK even though **moby loser is not used; applied to an
   abstract noun, moby is simply a magnifier, whereas when applied to a person
   it implies substance and has positive connotations. Compare {lossage}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top