Search result for

loser

(46 entries)
(1.0799 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loser-, *loser*
English-Thai: Longdo Dictionary
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loser[N] ผู้สูญเสีย, See also: ผู้แพ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย,ผู้แพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Loser!ขี้แพ้! Sam, Interrupted (2010)
Loser.แพ้. The To Do List (2013)
Losers wait!ลูเซอร์เดี๋ยว The Road Warrior (1981)
Loser!คนขี้แพ้! Vampire Hunter D (1985)
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
The loser is nothing.ผู้แพ้ไม่มีความสำคัญ The Princess Bride (1987)
There are no losers here tonight. You're all winners.ที่นี่ไม่มีคนแพ้ ทุกคนชนะ Punchline (1988)
What is this shit? They want to see the losers, man.- พวกเขาอยากเห็นหน้าคนแพ้ Punchline (1988)
- No. I'm just sorry that you got stuck with such a loser.หนูแค่เสียใจที่แม่ต้องมาติดอยู่กับคนขี้แพ้ The Joy Luck Club (1993)
I don't waste time on losers, Tommy.ฉันไม่เสียเวลาในการแพ้ทอมมี่ The Shawshank Redemption (1994)
I ain't no goddamn loser.ผมไม่ได้ไม่แพ้ goddamn The Shawshank Redemption (1994)
I found it. Finders keepers, losers weepers.แต่ผมเจอมัน ทิ้งแล้วทิ้งเลยสิ อย่ามาขี้ตู่กัน The One with George Stephanopoulos (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loserHe is a good loser.
loserHow long are you going to be seeing that loser of a boyfriend?
loserI trust that, in the long run, I will not be a loser.
loserThe losers received a "prize" too: They were beaten up by the winning team!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พ่ายแพ้[N] loser, See also: a defeated person, Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย, Ant. ผู้ชนะ, Example: เราต้องช่วยกันทำให้ผู้มีอิทธิพล เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อวิธีการหาเสียงที่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นฝ่ายสูญเสียในการต่อสู้
คนหลักลอย[N] loser, Example: เขาเปรียบเสมือนคนหลักลอยที่ขาดผู้ผูกพันทางจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีฐานะอะไรให้เชื่อถือได้
หมูสนาม[N] easily trapped person, See also: loser, Example: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ หลายทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย ไม่ใช่ หมูสนาม หรือ ไม้ประดับ อย่างที่หลายคนคิดอีกแล้ว, Thai definition: ผู้ที่ถูกล่อให้แพ้ได้ง่าย, ผู้ที่มีฝีมือด้อย แพ้ได้ง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
ผู้แพ้[n.] (phūphaē) EN: loser ; defeated ; defeated person   FR: perdant [m] ; perdante [f] ; battu [m] ; vaincu [m]
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
LOSER    L UW1 Z ER0
LOSERS    L UW1 Z ER0 Z
LOSERS'    L OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loser    (n) (l uu1 z @ r)
losers    (n) (l uu1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
クローザー[, kuro-za-] (n) closer (baseball) [Add to Longdo]
サイクロセリン[, saikuroserin] (n) cycloserine [Add to Longdo]
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least) [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
詰め寄る;詰寄る[つめよる, tsumeyoru] (v5r,vi) (1) to draw near; to draw closer; (2) to press someone (e.g. for an answer) [Add to Longdo]
近づく(P);近付く(P)[ちかづく(P);ちかずく(近付く)(ik), chikaduku (P); chikazuku ( chikaduku )(ik)] (v5k,vi) (1) to approach; to draw near; to get close; (2) to get acquainted with; to get closer to; to get to know; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失败者[shī bài zhě, ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] loser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loser \Los"er\, n.
   1. One who loses; as, the loser pays for a round of beer.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who is habitually unsuccessful at some endeavor,
    such as employment or personal relationships. [slang]
    [PJC]
 
   3. A plan or strategy unlikely to succeed. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loser
   n 1: a contestant who loses the contest [syn: {loser}, {also-
      ran}] [ant: {victor}, {winner}]
   2: a person with a record of failing; someone who loses
     consistently [syn: {failure}, {loser}, {nonstarter},
     {unsuccessful person}] [ant: {achiever}, {succeeder},
     {success}, {winner}]
   3: a gambler who loses a bet [ant: {winner}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 loser
  n.
 
   An unexpectedly bad situation, program, programmer, or person. Someone who
   habitually loses. (Even winners can lose occasionally.) Someone who knows
   not and knows not that he knows not. Emphatic forms are real loser, total
   loser, and complete loser (but not **moby loser, which would be a
   contradiction in terms). See {luser}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top