Search result for

looks

(50 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looks-, *looks*, look
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
looks[N] ลักษณะภายนอก, See also: ลักษณะทั่วไป, Syn. general aspect, appearance

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not as bad as it looks.มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกค่ะพ่อ The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
Looks like someone needs a refresher course.สงสัยต้องเปิดคอร์สทบทวนกันหน่อยละ The Serena Also Rises (2008)
- Oh, my gosh. Is Poppy nice? - She looks so nice.โอ้พระเจ้า Popy นิสัยดีมั้ย เธอดูดีจัง The Serena Also Rises (2008)
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ The Ex-Files (2008)
Looks like Humphrey defied our great expectations and Waldorf's rules o order.ดูท่าว่าฮัมฟรีย์จะไปเหนือ ความคาดหวังของเราซะแล้ว รวมไปถึงกฎของวอดอล์ฟ The Ex-Files (2008)
Well, it looks like a pilgrim at a funeral.มันดูเหมือนกับชุดบาทหลวงในงานศพมากเลยค่ะ The Dark Night (2008)
Looks like lady b. Is determined to have it all.ดูเหมือน ท่านหญิงบี จะดำเนินการปิดฉาก The Dark Night (2008)
Let's hope so, s., because it looks likeหวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะ เพราะดูเหมือนกับว่า... . The Dark Night (2008)
It looks fantastic.ว้าว มันวิเศษไปเลย Never Been Marcused (2008)
- Yep. That's it all right. - This looks good.ใช่ นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะ ดูดีมาก Never Been Marcused (2008)
Oh, I forgot to tell you, the place looks great.โอ้ว ฉันลืมบอกเธอไป ที่นั่นมันเยี่ยมมากเลยหละ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
looksA bat flying in the sky looks like a butterfly.
looksA face with too much make-up looks strange.
looksAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
looksAlthough he is elderly, he looks young.
looksAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
looksA man is as old as he feels, and a woman as old she looks.
looksA man who is absorbed in his work looks animated.
looksAn alpaca looks like a horse and a camel.
looksAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
looksA poet looks at the world as a man looks at a woman.
looksA red dress looks good on her.
looksA sleeping child looks like an angel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปโฉม[N] looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
ลักษณะ[X] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style   FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
ผู้เลี้ยงดู[n.] (phūlīengdū) EN: one who looks after ; one who takes care of   
รูปร่าง [n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; physique   FR: aspect [m] ; forme [f]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
ท่าจะดี[xp] (thā ja dī) EN: it looks good ; it may be good ; a good idée   
ต้องตา[v.] (tǿngtā) EN: please the eye ; be pleased with the looks of   FR: être fasciné ; être ébloui

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOKS    L UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
looks    (v) (l u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrachtetlooks at [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
グッドルックス[, guddorukkusu] (n) good looks [Add to Longdo]
ルックス[, rukkusu] (n) looks; (P) [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
王偏[おうへん, ouhen] (n) (See 玉偏) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96) [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姿容[zī róng, ㄗ ㄖㄨㄥˊ, 姿] looks; appearance, #67,372 [Add to Longdo]
长得[zhǎng de, ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙, / ] looks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top