Search result for

look after

(62 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look after-, *look after*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look after[PHRV] เฝ้าดู, See also: มองตามหลัง
look after[PHRV] ดูแล, See also: รับผิดชอบต่อ
look after[PHRV] ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bump off
look after[PHRV] ดูแล, See also: เลี้ยงดู, Syn. take care of
look after[PHRV] สนใจ
look after oneself[IDM] เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นอิสระและสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have got to look after her before anyone else.ข้าควรที่จะปกป้องแม่ ก่อนที่จะให้ใครมาปกป้อง The Moment of Truth (2008)
Look after him.ดูแลเขาด้วย Excalibur (2008)
Niner, Bel, look after the ships.ไนเนอร์, เบล ดูแลยานนี่ด้วย Lair of Grievous (2008)
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
I was asked to look after it while he's away on businessข้าได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ให้เข้ามาดูได้ตอนที่ร้านปิด Portrait of a Beauty (2008)
I know that the Gods will look after me and that one day, I will see you again.ข้าเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องดูแลข้า แล้ววันหนึ่ง ข้าจะได้พบเจ้าอีกครั้ง Le Morte d'Arthur (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)
Look after yourself, son.ดูแลตัวเองด้วยนะ The Bank Job (2008)
Look after yourself. Take care.ดูแลตัวเองนะ ระวังตัวล่ะ The Bank Job (2008)
I intend to look after it.ฉันตั้งใจจะเลี้ยงมันไว้ The Secret of Moonacre (2008)
Why didn't you look after her?ทำไมแกไม่ดูเธอไว้? My Sassy Girl (2008)
I'm gonna take you home with me. I wanna look after you.ผมจะพาคุณกลับบ้านพร้อมผม ผมอยากดูแลคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look afterAfter all, you have to look after number one.
look afterAs they grow old, many people become unable to look after themselves.
look afterHe does not need a wife to look after him.
look afterHer duty was to look after the children.
look afterHe will look after the cats for me while I'm abroad.
look afterI can't look after my parents and such either.
look afterI'd like you to look after my dog.
look afterI'd like you to look after my dog during my absence.
look afterI don't object to your going out to work, but who will look after the children?
look afterIf you look after your clothes, they last a lot longer.
look afterI had enough to do to look after my own children.
look afterI had to look after the children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
เป็นหูเป็นตา[V] look after things (for someone), See also: act for, Example: ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาแทนตำรวจดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน, Thai definition: ช่วยคอยสังเกตการณ์ หรือช่วยดูแลรักษาแทน, Notes: (สำนวน)
สอดส่อง[V] be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
คุ้ม[V] protect, See also: look after, watch over, guard
เฝ้าดูแล[V] look after, See also: take care of, watch over, keep an eye on, Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ, Example: เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด, Thai definition: เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติ[V] minister, See also: look after, Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ, Example: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
ปรนนิบัติ[V] look after, See also: take care, minister, serve, wait on, tend, Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้, Example: คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ
ช่วยดูแล[V] take care of, See also: look after, Syn. ดูแล, เอาใจใส่, Example: เธอช่วยดูแลน้องๆ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัด
ดูแลรักษา[V] look after, See also: take care, tend, Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
เลี้ยงดู[V] look after somebody/something, See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of, Syn. เลี้ยง, Example: แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม, Thai definition: ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaēraksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep   FR: prendre soin ; veiller sur
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on   FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter   FR: garder ; surveiller
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up   FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in   FR: porter attention à
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: minister ; look after ; handle   FR: s'occuper de

Japanese-English: EDICT Dictionary
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
骨を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies [Add to Longdo]
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal [Add to Longdo]
手掛ける[てがける, tegakeru] (v1,vt) to handle; to manage; to work with; to rear; to look after; to have experience with [Add to Longdo]
相手をする[あいてをする, aitewosuru] (exp,vs-i) to keep company; to look after; to entertain; to play (a game) with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, / ] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu, #4,935 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  look after
      v 1: keep under careful scrutiny; "Keep an eye on this
           prisoner!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top