Search result for

lonely

(66 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lonely-, *lonely*, lone
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lonely[ADJ] ขาดความเห็นใจ, See also: ขาดการสนับสนุน, ขาดความช่วยเหลือ, ขาดมิตรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
lonely[ADJ] เปล่าเปลี่ยว, See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง, Syn. alone, Ant. accompanied
lonely[ADJ] ห่างไกลผู้คน, See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่, Syn. uninhabited, unpopulated, desolate, bleak, Ant. crowded, bustling, busy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely

English-Thai: Nontri Dictionary
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Better hurry up, lonely boy.ที่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ New Haven Can Wait (2008)
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Yes... But he'll be very lonely.ใช่แต่เขาจะเหงามาก Emancipation (2008)
You know she feels lonely after losing her son last year.แกก็รู้ว่าเค้าเหงาแค่ไหน ตั้งแต่เสียลูกชายไปเมื่อปีก่อน My Sassy Girl (2008)
The journey's a lonely one So much more than we knowThe journey's a lonely one So much more than we know Kung Fu Panda (2008)
I figured I was probably more lonely in the relationship than I was out.ฉันคิดว่าฉันออกมาดีกว่าที่จะอยู่อย่าง โดดเดี่ยวในความสัมพันธ์แบบนั้น The Lazarus Project (2008)
I fear that I will always be A lonely number like root threeผมกลัวอยู่เสมอว่าผมจะเป็น ตัวเลขที่โดดเดี่ยวเหมือนรากที่สาม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Just a lonely thing.-เปล่า แต่เป็นแล้วมันเหงานะ Inkheart (2008)
I study because I feel lonely.ฉันเรียนหนังสือเพราะว่า ฉันรู้สึกโดดเดี่ยว Episode #1.8 (2008)
Ah, I'm going to be very lonely.อ้า, ฉันคงต้องเหงามากๆแน่เลย Episode #1.9 (2008)
I feel sad for this poor, lonely husband who can't see his wife's hidden talents.ผมรู้สึกเศร้าแทนสามีที่เหงาน่าสงสารคนนี้จริง คนที่มองไม่เห็นความสามารถ ที่ซ่อนอยู่ของภรรยาตัวเอง New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lonelyAnother lonely day.
lonelyEven if life is lonely free time, it endures it.
lonelyEveryday in your life you're lonely.
lonelyEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
lonelyFor all his wealth and fame, he is a lonely man.
lonelyHe felt very lonely.
lonelyHe is a lonely man with few friends.
lonelyHe lives in this lonely place by himself.
lonelyHe set out on a lonely journey.
lonelyHow lonely and helpless she must feel lift all by her self!
lonelyI am as sad and lonely as can be.
lonelyI did not think that it is lonely although she is 1 person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าเปลี่ยว[ADJ] lonesome, See also: lonely, Example: เขากำลังเหงา ยิ่งอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นคงยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้นอีก, Thai definition: ที่ห่างไกลผู้คน
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
วาก[ADJ] lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
หงอยเหงา[ADJ] lonely, See also: lonesome, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, Example: ถึงลูกหมาจะยังได้อยู่ร่วมกัน แต่ทุกตัวก็ดูหงอยเงา
หัวเดียวกระเทียมลีบ[ADJ] friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
คนเดียว[n.] (khon dīo) EN: one person ; lonely person   FR: personne seule [f] ; une seule personne [f]
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely   FR: isolé ; seul ; tout seul
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome   FR: solitaire ; seul
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary   FR: être seul
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted   FR: isolé ; retiré
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated   FR: solitaire ; isolé
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
ว้าง[adj.] (wāng) EN: lonely ; forlorn ; desolate   

CMU English Pronouncing Dictionary
LONELY    L OW1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lonely    (j) (l ou1 n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsam {adj} | einsamer | am einsamstenlonely | lonelier | loneliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]
空閨[くうけい, kuukei] (n) a lonely, spouseless life [Add to Longdo]
孤影[こえい, koei] (n) lonely figure [Add to Longdo]
孤影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) lonely figure [Add to Longdo]
孤愁[こしゅう, koshuu] (n) lonely contemplation [Add to Longdo]
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure [Add to Longdo]
寂しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P) [Add to Longdo]
寂しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See 寂しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness [Add to Longdo]
寂しがる;淋しがる[さびしがる, sabishigaru] (v5r) (See がる,寂しい) to miss someone; to miss something; to feel lonely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寂寞[jì mò, ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, ] lonely; lonesome, #2,892 [Add to Longdo]
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, / ] lonely; solitary, #4,035 [Add to Longdo]
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, ] lonely; still; desolate; (classical), #37,597 [Add to Longdo]
伶俜[líng pīng, ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥ, ] lonely; solitary [Add to Longdo]
落寞[luò mò, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, ] lonely; desolate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lonely \Lone"ly\, a. [Compar. {Lonelier}; superl. {Loneliest}.]
   [Shortened fr. alonely.]
   1. Sequestered from company or neighbors; solitary; retired;
    as, a lonely situation; a lonely cell.
    [1913 Webster]
 
   2. Alone, or in want of company; forsaken.
    [1913 Webster]
 
       To the misled and lonely traveler.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not frequented by human beings; as, a lonely wood.
    [1913 Webster]
 
   4. Having a feeling of depression or sadness resulting from
    the consciousness of being alone; lonesome.
    [1913 Webster]
 
       I am very often alone. I don't mean I am lonely.
                          --H. James.
 
   Syn: Solitary; lone; lonesome; retired; unfrequented;
     sequestered; secluded.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lonely
   adj 1: lacking companions or companionship; "he was alone when
       we met him"; "she is alone much of the time"; "the lone
       skier on the mountain"; "a lonely fisherman stood on a
       tuft of gravel"; "a lonely soul"; "a solitary traveler"
       [syn: {alone(p)}, {lone(a)}, {lonely(a)}, {solitary}]
   2: marked by dejection from being alone; "felt sad and lonely";
     "the loneliest night of the week"; "lonesome when her husband
     is away"; "spent a lonesome hour in the bar" [syn: {lonely},
     {lonesome}]
   3: characterized by or preferring solitude; "a lone wolf"; "a
     lonely existence"; "a man of a solitary disposition"; "a
     solitary walk" [syn: {lone(a)}, {lonely(a)}, {solitary}]
   4: devoid of creatures; "a lonely crossroads"; "a solitary
     retreat"; "a trail leading to an unfrequented lake" [syn:
     {lonely}, {solitary}, {unfrequented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top