Search result for

loiter

(55 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loiter-, *loiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loiter[VI] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: เถลไถล, เอ้อระเหย, เตร็ดเตร่, อ้อยอิ่ง, Syn. idle, dawdle
loiter[VT] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: เถลไถล, เอ้อระเหย, เตร็ดเตร่, อ้อยอิ่ง, Syn. idle, dawdle
loiter in[PHRV] ยืนเตร็ดเตร่อยู่, See also: ยืนเอ้อระเหย, ยืนอ้อยอิ่ง
loiter away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
loiter over[PHRV] ใช้เวลาให้สูญเสียไปกับ, See also: หมดเวลาไปกับ, Syn. linger over
loiter with[PHRV] เดินเตร่เพื่อรอประกอบอาชญากรรม (ทางกฎหมาย)
loiter about[PHRV] ยืนเตร็ดเตร่, See also: เอ้อระเหย, Syn. loiter around
loiter around[PHRV] ยืนเตร็ดเตร่, See also: เอ้อระเหย, Syn. loiter about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loiter(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ vi. ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์., See also: loiterer n. ดูloiter

English-Thai: Nontri Dictionary
loiter(vi) อ้อยอิ่ง,เถลไถล,เชือนแช,เอ้อระเหย
loiterer(n) คนเชือนแช,คนเถลไถล,คนอ้อยอิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loiterเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loiter (vi) ทอดหุ่ย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder what the males are doing, loitering so close to her?ผมสงสัยว่าผู้ชายกำลังทำอะไร เตร็ดเตร่อยู่ใกล้ๆเธอ? Basic Instinct (1992)
- Loitering around the jewellery section?-ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวแผนกจิวเวลรี่ล่ะ Love Actually (2003)
Littering, loitering, vandalism, vagrancy-ทำสกปรก เถลไถล ซุกซน มือบอน Monster House (2006)
Hanging around. Loitering. Sitting.พวกจับกลุ่มกันเกะกะชาวบ้าน Hot Fuzz (2007)
Of course. I simply spied you loitering in organic produce and assumed you had time on your hands.ผมแอบดูคุณเตร่อยู่แถวแผนกผักผลไม้ Hot Fuzz (2007)
Back to class. no loitering.กลับเข้าเรียน อย่าเถลไถล Faceless, Nameless (2009)
This may count as loitering.อยู่ไปก็เสียเวลาเปล่า You Don't Know Jack (2010)
Too obvious. Loitering?เอางั้นเลย? Bullet Proof (2010)
He might even loiter.เขาอาจจะเถลไถลก็ได้ Unaired Pilot (2010)
And source, dare loitering Jazz House?เจ้าเป็นใคร มาทำอะไรแถวนี้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Loitering in the woodshed again are we my king?เป็นยังไงบ้าง,ที่รัก? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
loitering lounge is upstairs.ห้องรอเก้อ อยู่ข้างบน The Kids Are Not All Right (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loiterI felt uncomfortable with those kids loitering around in the train.
loiterIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
loiterJust where have you been loitering around without your attendants?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเน้าพะนึง[V] loiter, Syn. ทำอิดเอื้อน, Example: เวลาผู้ใหญ่เรียกให้เข้าไปหา ก็อย่าทำพะเน้าพะนึงให้ท่านขุ่นใจ
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
แสวงประโยชน์[v. exp.] (sawaēng prayōt) FR: exploiter
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner

CMU English Pronouncing Dictionary
LOITER    L OY1 T ER0
LOITERING    L OY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loiter    (v) (l oi1 t @ r)
loiters    (v) (l oi1 t @ z)
loitered    (v) (l oi1 t @ d)
loiterer    (n) (l oi1 t @ r @ r)
loiterers    (n) (l oi1 t @ r @ z)
loitering    (v) (l oi1 t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about [Add to Longdo]
ほつく;ほっつく[, hotsuku ; hottsuku] (v5k,vi) (1) to loiter; (2) to waste money [Add to Longdo]
休らい;安らい[やすらい, yasurai] (n) (1) resting; relaxing; (2) hesitating; loitering [Add to Longdo]
低回[ていかい, teikai] (n) loitering; lingering; reluctance to leave [Add to Longdo]
道草[みちくさ, michikusa] (n,vs) wayside grass; loitering on the way; (P) [Add to Longdo]
道草を食う;道草をくう[みちくさをくう, michikusawokuu] (exp,v5u) to loiter (on the way); to waste time [Add to Longdo]
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
閒混[xián hùn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄣˋ, ] loiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loiter \Loi"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Loitered}; p. pr. & vb.
   n. {Loitering}.] [D. leuteren to delay, loiter; cf; Prov. G.
   lottern to be louse, lotter louse, slack, unsettled, vagrant,
   OHG. lotar.]
   1. To be slow in moving; to delay; to linger; to be dilatory;
    to spend time idly; to saunter; to lag behind.
    [1913 Webster]
 
       Sir John, you loiter here too long.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If we have loitered, let us quicken our pace.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. To wander as an idle vagrant. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: To linger; delay; lag; saunter; tarry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loiter
   v 1: be about; "The high school students like to loiter in the
      Central Square"; "Who is this man that is hanging around
      the department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle},
      {lollygag}, {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess
      about}, {tarry}, {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill
      around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top