Search result for

logically

(31 entries)
(0.8653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logically-, *logically*, logical
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's handle this thing logically. What exactly have you sworn?เรามาคิดกันอย่างมีเหตุมีผลดีกว่า เธอสาบานไว้ว่าอะไรนะ ? Labyrinth (1986)
Logically, I would have to say no.- คุณเชื่อเรื่องการมีอยู่ ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไหม ? Deep Throat (1993)
I've decided to analyze it, logically, with a scientific method.ฉันตัดสินใจที่จะวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ The Red Violin (1998)
- You don't? But of course not. I mean, logically, it's impossible.แล้วเธอไม่เชื่อหรือ \ ไม่เชื่อแน่นอนครับ มันไม่มีทางเป็นไปได้ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Well, if she's not mad and she's not lying, then logically we must assume she's telling the truth.ถ้าเธอไม่ได้บ้า ไม่ได้โกหก \ นั่นก็สรุปได้ชัดเจน... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Anyway, if you think about it logically, we're not even taking them out of the wardrobe.ยังไงก็ตาม, มันมีเหตุผล ที่จะเอาเสื้อผ้าจากตู้ไปด้วย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Think about it logically, OK?ลองนึกตามหลักความจริงดูสิ Always - Sunset on Third Street (2005)
Think of it logicallyลองคิดดูดีๆ สิ Always - Sunset on Third Street (2005)
You can see it easily if you think of the cases logically.นายสามารถเข้าใจได้ง่ายๆถ้านายคิดตามหลักเหตุผล Death Note: The Last Name (2006)
Logically...ตรรกศาสตร์... Episode #3.5 (2009)
left stain on the sink and fell over again... does this seem logically possible?ทิ้งรอยเลือดไว้บนอ่างล้างหน้า แล้วก็ล้มลงไปอีก.. มันเป็นไปได้จริงๆ น่ะหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์ The Bones That Weren't (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicallyWhat am I supposed to say when he puts it so logically?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   
ทางจิตวิทยา[adv.] (thāng jittawitthayā) EN: psychologically   FR: psychologiquement
ทางกายภาพ[adv.] (thāng khāiyaphāp) EN: physiologically   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGICALLY    L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logically    (a) (l o1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
横紙破り[よこがみやぶり, yokogamiyaburi] (n) acting illogically [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) [Add to Longdo]
生理活性物質[せいりかっせいぶっしつ, seirikasseibusshitsu] (n) biologically active substance [Add to Longdo]
生理的[せいりてき, seiriteki] (adj-na) physiological; physiologic; physiologically [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logically \Log"ic*al*ly\, adv.
   In a logical manner; as, to argue logically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logically
   adv 1: according to logical reasoning; "logically, you should
       now do the same to him"
   2: in a logical manner; "he acted logically under the
     circumstances" [ant: {illogically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top