Search result for

logical

(100 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logical-, *logical*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logical[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา, See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
logical[ADJ] สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
bacteriologicaladj. ดูbacteriology
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical designการออกแบบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical diagramแผนภาพตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operationการดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical positivismปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Logical Modelsรูปแบบเชิงตรรกวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
There is no logical reasonนี่ไม่มีเหตุผลเลย Iljimae (2008)
Because some men aren't looking for anything logical, like money.เพราะคนบางคนไม่ต้องการเหตุผลหรือเงินทอง The Dark Knight (2008)
Our costs go up, your costs go up. It's only logical.ราคาของเราสูงขึ้นราคาของนายก็สูงขึ้น ,มันเป็นไปตามเหตุผลตรรกวิทยา Taken (2008)
Logical explanation.การอธิบายเหตุผลตามหลักตรรกะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ House Divided (2009)
What more logical thing could they do than catch whales to replace them?อุปกรณ์, ขั้นตอนต่างๆ The Cove (2009)
Let's just stay logical and examine all the parameters, if that's possible.ก็อยู่ที่เหตและ ผล และ ได้ไตรตรอง ตามปัจจัยทั้งหมด มันน่าจะเป็นไปได้ Did You Hear About the Morgans? (2009)
And i'd have to say that this is one of them, where it seems every single logical step we take leads to the most bizarre place.ผมต้องพูดว่า มันคือหนึ่งในพวกนั้น ซึ่งมันดูบริสุทธ์มากๆ ตามขั้นตอนที่พวกเราทำแล้ว มันนำมาไปสู่เรื่องแปลกประหลาดมากที่สุด Desert Cantos (2009)
Hey, look at it from a logical perspective.นี่ ลองนึกตามหลักเหตุผลดูสิ Episode #1.5 (2009)
No, but it don't make any sense, and when shit don't make sense, it means there's a logical explanation you just haven't thought of yet.เปล่า แค่ไม่เข้าใจน่ะ พอเรื่องมันไม่เข้าท่า หมายถึงต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง Hard-Hearted Hannah (2009)
Logically...ตรรกศาสตร์... Episode #3.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicalAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logicalHe wins his arguments by logical reasoning.
logicalHis argument was logical.
logicalHis reply was logical.
logicalHis view is quite logical.
logicalIf something doesn't make sense, it probably isn't logical.
logicalThat's reversing the logical order of things.
logicalTo be always logical may be sometimes hated by others.
logicalWhat am I supposed to say when he puts it so logically?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit baēp pen hēt pen phon) EN: logical thinking   
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yāng mī hētphon) EN: logical thinking   FR: pensée logique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGICAL    L AA1 JH IH0 K AH0 L
LOGICALLY    L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logical    (j) (l o1 jh i k l)
logically    (a) (l o1 jh i k l ii)
logicality    (n) (l o2 jh i k a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
logische Ordnunglogical sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, ] logical thinking, #88,348 [Add to Longdo]
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] logical link control; LLC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.) [Add to Longdo]
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.) [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logical \Log"ic*al\ (l[o^]j"[i^]*kal), a. [Cf. F. logique, L.
   logicus, Gr. logiko`s.]
   1. Of or pertaining to logic; used in logic; as, logical
    subtilties. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. According to the rules of logic; as, a logical argument or
    inference; the reasoning is logical; a logical argument; a
    logical impossibility. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Skilled in logic; versed in the art of thinking and
    reasoning; as, he is a logical thinker. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logical
   adj 1: capable of or reflecting the capability for correct and
       valid reasoning; "a logical mind" [ant: {illogical},
       {unlogical}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]
   4: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 logical
  adj.
 
   [from the technical term logical device, wherein a physical device is
   referred to by an arbitrary ?logical? name] Having the role of. If a person
   (say, Les Earnest at SAIL) who had long held a certain post left and were
   replaced, the replacement would for a while be known as the logical Les
   Earnest. (This does not imply any judgment on the replacement.) Compare
   {virtual}.
 
   At Stanford, ?logical? compass directions denote a coordinate system
   relative to El Camino Real, in which ?logical north? is always toward San
   Francisco and ?logical south? is always toward San Jose--in spite of the
   fact that El Camino Real runs physical north/south near San Francisco,
   physical east/west near San Jose, and along a curve everywhere in between.
   (The best rule of thumb here is that, by definition, El Camino Real always
   runs logical north-south.)
 
   In giving directions, one might say: ?To get to Rincon Tarasco restaurant,
   get onto {El Camino Bignum} going logical north.? Using the word ?logical?
   helps to prevent the recipient from worrying about that the fact that the
   sun is setting almost directly in front of him. The concept is reinforced
   by North American highways which are almost, but not quite, consistently
   labeled with logical rather than physical directions. A similar situation
   exists at MIT: Route 128 (famous for the electronics industry that grew up
   along it) wraps roughly 3 quarters around Boston at a radius of 10 miles,
   terminating near the coastline at each end. It would be most precise to
   describe the two directions along this highway as ?clockwise? and
   ?counterclockwise?, but the road signs all say ?north? and ?south?,
   respectively. A hacker might describe these directions as logical north and
   logical south, to indicate that they are conventional directions not
   corresponding to the usual denotation for those words.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top