Search result for

locality

(39 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locality-, *locality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
locality[N] สถานที่, See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
localityท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
localityท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world.Scampia is the biggest drug-pushing locality in the world. Gomorrah (2008)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
localityThe locality does not count for much in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นถิ่น[N] local area, See also: locality, Syn. ท้องถิ่น, Example: ผู้เข้าประกวดบ้านไทยร่วมสมัย จะต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน, Thai definition: ในแต่ละท้องถิ่น
ภูธร 3[N] locality, Ant. ในกรุง, Example: เขาดั้นด้นมาจากภูธรเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวง, Thai definition: นอกเขตเมืองหลวง
ตำบล[N] district, See also: locality, region, division, Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ, Example: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล, Count unit: ตำบล, Thai definition: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง, Notes: (กฎหมาย)
ท้องที่[N] locality, Example: ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนยังท้องที่ที่รับผิดชอบ, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือศาล, Notes: (กฎหมาย)
ท้องถิ่น[N] locality, Syn. ภูมิภาค, พื้นบ้าน, พื้นเมือง, เฉพาะถิ่น, Example: คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างงานประติมากรรม, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile   
ภาย[n.] (phāi) EN: place ; locality   FR: lieu [m]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น[n. exp.] (phūmpanyā thøngthin) EN: intelligence of locality   
สถาน[n.] (sathān) EN: place ; locality ; site   FR: endroit [m] ; local [m] ; lieu [m]
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale   FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality   FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space   FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f]
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part   FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ท้องที่[n.] (thøngthī) EN: jurisdiction ; sphere of autority ; locality ; area   FR: juridiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCALITY    L OW0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locality    (n) (l ou1 k a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Örtlichkeit {f} | Örtlichkeiten {pl}locality | localities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P) [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [Add to Longdo]
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P) [Add to Longdo]
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality) [Add to Longdo]
当地[とうち, touchi] (n) this place (locality); here; (P) [Add to Longdo]
方向音痴[ほうこうおんち, houkouonchi] (n) (person with) no sense of direction; poor sense of locality; (P) [Add to Longdo]
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locality \Lo*cal"i*ty\, n.; pl. {Localitiees}. [L. localitas:
   cf. F. localit['e].]
   1. The state, or condition, of belonging to a definite place,
    or of being contained within definite limits.
    [1913 Webster]
 
       It is thought that the soul and angels are devoid of
       quantity
       and dimension, and that they have nothing to do with
       grosser locality.           --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Position; situation; a place; a spot; esp., a geographical
    place or situation, as of a mineral or plant.
    [1913 Webster]
 
   3. Limitation to a county, district, or place; as, locality
    of trial. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Phren.) The perceptive faculty concerned with the ability
    to remember the relative positions of places.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locality
   n 1: a surrounding or nearby region; "the plane crashed in the
      vicinity of Asheville"; "it is a rugged locality"; "he
      always blames someone else in the immediate neighborhood";
      "I will drop in on you the next time I am in this neck of
      the woods" [syn: {vicinity}, {locality}, {neighborhood},
      {neighbourhood}, {neck of the woods}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top