Search result for

lizard

(48 entries)
(0.0469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lizard-, *lizard*, lizar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lizard[N] สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
ground lizardแย้

English-Thai: Nontri Dictionary
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Talk about your big lizards.มันเอ่อ ตัวใหญ่จะตาย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Oh, ya big lizard!- โอ้, จิ้งเหลนยักษ์! Toy Story (1995)
Say there, Lizard and Stretchy Dog, let me show you something.บอกทีสิ, คุณไดโนเสาร์และมาสปริง แล้วฉันจะให้ดูอะไรดีๆ Toy Story (1995)
the gecko, the lizard,ตุ๊กแก จิ้งจก Ken Park (2002)
Hear me, you lazy lounge lizard.ฟังข้า เจ้าจิ้งจกที่แสนเกียจคร้าน Mulan 2: The Final War (2004)
They're big, gnarly lizards.ตัวใหญ่จัง สัตว์เลื้อยคลานดุร้าย Zathura: A Space Adventure (2005)
- They're lizard-men. They eat meat.- พวกมันคือมนุยษ์จิ้งจก มันกินเนื้อ Zathura: A Space Adventure (2005)
The truth is... I am also afraid of lizards.คือ ความจริง ฉันก็กลัวจิ้งจกเหมือนกัน Princess Hours (2006)
Let all the lizards come out now.เหล่าจิ้งจกทั้งหลายแน่จริงก็ออกมาเลย Princess Hours (2006)
Thanks to millions of years of combined mutation, lizards are capable of cellular regeneration.ผลจากการกลายพันธุ์นับล้านปี กิ้งก่าสามารถที่จะ สร้างเซลล์ให้งอกขึ้นมาเป็นอัวยวะได้ใหม่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
Lizards.กิ้งก่า Chapter Two 'Lizards' (2007)
lizards, huh?กิ้งก่า เหรอ ? Chapter Two 'Lizards' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lizardFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
lizardThat hut is crawling with lizards and insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กแก[N] lizard fish, See also: Saurida tumbil, Syn. ปลาตุ๊กแก, Example: ปลาตุ๊กแกคือปลาเก๋าที่เราชอบกินกันนั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาเก๋าชนิดหนึ่งในวงศ์ Serraniead ที่มีสีต่างๆ เป็นแต้ม ด่าง, ดวง, ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ
จิ้งจก[N] lizard, See also: a small reptile, Syn. จั๊กกิ้ม, Example: เมื่อผมเปิดไฟก็จะมีแมลงเล็กแมลงน้อยบินมาให้จิ้งจกกิน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด ลำตัวแบน มีหาง ผิวหนังเปลี่ยนสีได้ ตีนเหนียว อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana   FR: iguane [m] ; varan [m]
จิ้งจก[n.] (jingjok) EN: lizard ; common lizard   FR: lézard [m] ; lézard commun [m]
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard   
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard   FR: caméléon [m]
สัตว์เลื้อยคลาน[n.] (sat leūay khlān) EN: reptile ; lizard   FR: reptile [m] ; lézard [m]
ตัวเหี้ย [n. exp.] (tūa hīa) EN: water monitor ; water lizard   
ตัวเงินตัวทอง [n. exp.] (tūa-ngoen tūa-thøng) EN: monitor lizard ; water lizard   
แย้[n.] (yaē) EN: ground lizard ; skink   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIZARD    L IH1 Z ER0 D
LIZARDS    L IH1 Z ER0 D Z
LIZARD'S    L IH1 Z ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lizard    (n) (l i1 z @ d)
lizards    (n) (l i1 z @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eidechse {f}; Echse {f} [zool.] | Eidechsen {pl}lizard | lizards [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜥蜴[xī yì, ㄒㄧ ㄧˋ, ] lizard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lizard \Liz"ard\, n. [OE. lesarde, OF. lesarde, F. l['e]zard, L.
   lacerta, lacertus. Cf. {Alligator}, {Lacerta}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of the numerous species of reptiles
    belonging to the order {Lacertilia}; sometimes, also
    applied to reptiles of other orders, as the {Hatteria}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Most lizards have an elongated body, with four legs,
      and a long tail; but there are some without legs, and
      some with a short, thick tail. Most have scales, but
      some are naked; most have eyelids, but some do not. The
      tongue is varied in form and structure. In some it is
      forked, in others, as the chameleons, club-shaped, and
      very extensible. See {Amphisb[ae]na}, {Chameleon},
      {Gecko}, {Gila monster}, {Horned toad}, {Iguana}, and
      {Dragon}, 6.
      [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A piece of rope with thimble or block spliced into
    one or both of the ends. --R. H. Dana, Ir.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of timber with a forked end, used in dragging a
    heavy stone, a log, or the like, from a field.
    [1913 Webster]
 
   {Lizard snake} (Zool.), the garter snake ({Eut[ae]nia
    sirtalis}).
 
   {Lizard stone} (Min.), a kind of serpentine from near Lizard
    Point, Cornwall, England, -- used for ornamental purposes.
    [1913 Webster] lizardfish

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lizard
   n 1: relatively long-bodied reptile with usually two pairs of
      legs and a tapering tail
   2: a man who idles about in the lounges of hotels and bars in
     search of women who would support him [syn: {lounge lizard},
     {lizard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top