Search result for

livines

(428 entries)
(4.6748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livines-, *livines*, livine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา livines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *livines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
living[N] กลุ่มคนที่มีชีวิต, Syn. the quick, flesh and blood
living[N] การครองชีพ, See also: การทำมาหากิน, Syn. livelihood
living[N] การดำรงชีวิต, See also: การดำรงชีพ
living[ADJ] กำลังคุ (ถ่าน), See also: กำลังลุก
living[ADJ] เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่
living[ADJ] งอกงาม, See also: เจริญขึ้น, Syn. lively, flourishing
living[ADJ] ที่มีสภาพตามธรรมชาติ, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. live
living[ADJ] ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา), See also: ที่ยังมีอยู่, Syn. extant, existing, surviving
living[ADJ] เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่, See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ
living[ADJ] มีชีวิตอยู่, See also: ไม่ตาย, Syn. alive, existing, breathing, Ant. dead
living[N] รูปแบบชีวิต, See also: สภาพชีวิต
living room[N] ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องรับแขก
living wage[N] เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
living death[N] ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
make a living[IDM] หาเงินเลี้ยงชีพ
every living soul[IDM] ทุกคน
not a living soul[IDM] ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
standard of living[N] มาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
living roomห้องนั่งเล่น,ห้องรับแขก
living standardมาตรฐานการครองชีพ
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
living(adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์
living(n) การดำเนินชีวิต,มนุษย์,อาชีพ,การอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
living allowanceค่าเลี้ยงชีพ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living quartersส่วนที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard, living; standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard of living; standard, livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
olivineโอลิวีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cost of livingค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, livingค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living Quarter Platformแท่นที่พักอาศัย
เป็นแท่นที่ใช้สำหรับพักผ่อน โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Cost of livingค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living adjustmentการปรับค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living indexดัชนีค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Independent Livingการดำรงชีวิตอิสระ, การดำรงชีวิตอิสระเป็นแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เชื่อว่าคนพิการควรได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พิการ นั่นหมายถึงเป็นการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด โดยให้คนพิการได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน [Assistive Technology]
Communal livingสหคามประชาชน [TU Subject Heading]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]
Living roomsห้องรับแขก [TU Subject Heading]
Societies living in common without vowsสมาคมคริสเตียน [TU Subject Heading]
Olivine, Chrystolite, Peridot โอลิวีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดแพร่ กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด ประโยชน์ - โอลิวีนชนิดที่มีสีเขียวและใสซึ่งเรียกว่า เพริดอต (peridot) ใช้เป็นรัตนชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ
ความพอเหมาะที่สุดทางเศรษฐกิจ การวัดจะใช้ค่าประมาณของรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน (real national income per capita) คือผลรวมของสินค้า และบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Activities of Daily Livingกิจกรรมชีวิตประจำวัน, การดูแลตัวเอง, งานกิจวัตรประจำวัน, การฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน [การแพทย์]
Children, Livingจำนวนลูกที่มีชีวิตอยู่ [การแพทย์]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
Fixation of Living Tissueลักษณะของการคงอยู่กับที่ของเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Living Agentsชีวิตน้อยๆ [การแพทย์]
Living Systemระบบสิ่งที่มีชีวิต [การแพทย์]
Living Zoneก้อนมะเร็งส่วนเจริญ [การแพทย์]
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]
Muscles, Livingกล้ามเนื้อที่มีชีวิต [การแพทย์]
Muscular Fibers, Livingใยกล้ามเนื้อที่มีชีวิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A living corpse.เป็นศพมีชีวิต You're Undead to Me (2009)
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
No, no, no. "what person, al or imagined, living or dead,/ ไม่ๆๆ "บุคคลใด ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ที่เธออยากไปดินเนอร์ด้วยที่สุด?" New Haven Can Wait (2008)
As a freegan, I believe in all living thingsเหมือนฟรีแกน ฉันเชื่อในสิ่งมีชีวิต New Haven Can Wait (2008)
Real or imagined, living or dead is...ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือจินตนาการ,มีชีวิตอยู่หรือไม่ คือ... . New Haven Can Wait (2008)
You're certainly living up to our expectationsแม่มันใจว่าลูกถูกเลี้ยงมาตามสิ่งที่เราหวังไว้ Chuck in Real Life (2008)
Well, are you sure he's living there?งั้น ลูกแน่ใจหรอกว่าเขาจะอยู่ที่นั่น Chuck in Real Life (2008)
I, uh, i-i know about how you're living... At home.ฉัน เอ่อ ฉันรู้เรื่องความเป็นอยู่ที่บ้านเธอ Chuck in Real Life (2008)
He was living there with no electricity,เขาอยู่ในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ There Might be Blood (2008)
Living or dead that she'd most like to have dinner with.ที่จะอยู่หรอตาย เธออยากจะทานข้าวด้วย There Might be Blood (2008)
Hey, I don't mind shooting the living dead as long as I get to shoot something.นี่ ถ้าไม่มีผีดิบให้ยิงเล่นล่ะก็น่ะ ฉันว่าดีเหมือนกันน่ะในเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
One living, one almost dead.1 คนยังมีชีวิต, กำลังจะตาย 1 คน Not Cancer (2008)
Do we have another patient who's almost finished With all their living?เรามีคนไข้คนอื่นที่เป้าหมายชีวิต ใกล้จะสำเร็จรึเปล่าล่ะ Not Cancer (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
What do i do for a living?ฉันทำอะไรเลี้ยงชีพละ Not Cancer (2008)
Without a living system, There's not enough pressure to get fluid all the way up.ไม่มีสัญญานชีวิตและไม่มี แรงดันพอจะเคลื่อนของเหลว Not Cancer (2008)
I always imagined she'd have a sex swing in the living room.นึกไว้เสมอ เธอเคยสวิงกิ้ง ในห้องนั่งเล่น Lucky Thirteen (2008)
Eight units in this building, there's gotta be a pervert like me living in at least one of them.มีแปดห้องชุดในตึกนี้ นั่นมันแปลกเหมือนฉัน อยู่ในห้องที่เล็กที่สุดของตึก Lucky Thirteen (2008)
Yes, because you represent one out of every eight people living in this country.ใช่เพราะนายทำตัวแปลกกว่าทุกคน อยู่ในย่านนี้ Lucky Thirteen (2008)
Do you understand the risks of living with one kidney?เธอเข้าใจความเสี่ยงที่จะมีชีวิต โดยมีไตข้างเดียว Joy (2008)
What part of olivine, pyroxene, and amphibole don't you understand?อะไรคือส่วนผสมร่วมของolivine, pyroxene, และ amphibole ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ The Itch (2008)
You living together?คุณอยู่ด้วยกันเหรอ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Her job keeps her constantly on the road, probably living offงานของเธอทำให้เธออยู่บนถนนตลอด บางทีประทังชีวิต Dying Changes Everything (2008)
Master Yoda is living up to my expectations.อาจารย์โยดาก็ยังทำได้ดี อย่างที่ข้าหวังไว้ Ambush (2008)
I've been looking in the wrong place, the records of living things in the kingdom.ลุงมองหาเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นผิดที่ บันทึกต่างๆพวกนี้มีแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรเท่านั้น Lancelot (2008)
Face it, Merlin, you're living a lie, just like you were here.บอกเขาสิ เจ้าก็โกหกเขาเหมือนกับที่เจ้าทำอยู่ The Moment of Truth (2008)
I'm only trying to make a livingข้าเพียงแค่ต้องการทำมาหากิน Portrait of a Beauty (2008)
If one can save a man with a painting, then that makes him a living Shideหากภาพที่วาดนี้ สามารช่วยชีวิตชายผู้นั้นได้ นั่นอาจทำให้ชายผู้นั้น เห็นสัจธรรมดั่งเช่นนักบวชเห็น Portrait of a Beauty (2008)
Well, for a man living alone...เอ่อ เมื่อผู้ชายอาศัยตัวคนเดียว... อาหาร ใช่แล้ว อาหารยังไงล่ะ Scandal Makers (2008)
You're not living with him are you?เธอไม่... ได้เดทกับเค้าใช่ไหม ใช่ไหม Scandal Makers (2008)
I got a strange call saying they know about him living with Jae-in Hwang.มีโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาว่าคุณอยู่กับ ฮวัง แจ อิน เขาก็เลยบอกให้พวกเราระวังตัวเอาไว้ เพราะว่าเขารู้เรื่องทุกอย่าง Scandal Makers (2008)
I really admire the anonymous way that you are livingข้าชอบการใช้ชีวิตแบบอิสระของเจ้าเช่นนั้นจริงๆ Iljimae (2008)
You couldn't do what you wanted and were unable to make a living.คุณจะไม่ได้อะไรที่ต้องการเลยและ และไม่สามารถใช้ชีวิตเองได้ Beethoven Virus (2008)
Living and dying with nothing to show for it.อยู่แล้วก็ตายโดยไม่ได้ทำอะไรเลย The Bank Job (2008)
You think I do this for a living?คุณคิดว่าฉันทำเพื่ออยู่รอด? Heartbreak Library (2008)
What do you do for a living?คุณทำอะไรบ้าง Heartbreak Library (2008)
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
But they're living creatures, made by God.แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชิวิต.. ที่พระเจ้าสร้าง Babylon A.D. (2008)
I was 17 years old, living in San Francisco.ตอนอายุ 17 ปีฉันอยู่ในซานฟราน Babylon A.D. (2008)
"guarded by the living dead.""ที่ซึ่งคนตายปกป้องไว้" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If we want to learn, then we should keep living.และหากเราต้องการที่จะเรียนรู้ My Sassy Girl (2008)
There's a dead tree and a living tree, too.ต้นไม้ก็มีทั้งที่ตายและที่มีชีวิตเหมือนกัน My Sassy Girl (2008)
Cellular memory based on the theory that all living tissues have the capacity to remember cellular memory explains how energy and information from a donor's tissue can transfer, consciously or unconsciously, to the recipientซิดนี่ คุณเวล ซิดนี่ นี่ พอล เธออยู่ในนั้นไหม? The Eye (2008)
One living relative, mother worked in a ceramics factoryแต่มันก็เป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ The Eye (2008)
What's it like living in a cage?- อยู่ในกรงเป็นไงบ้างล่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It sure made me understand the value of earning a living.มันแน่นอน ที่ทำให้ผมเข้าใจ คุณค่าของการหารเลี้ยงชีวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We would have picnics in the living room.พวกเราปิกนิคกันในห้องนั่งเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He was living in the condemned building.เขาถูกแจ้งว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I've spent most of my life, living the wrong way.ผมใช้เกือบทั้งชีวิตของผม ไปในทางที่ผิด Passengers (2008)
I'm pretty amazing at it now, but I want to get even better, make my living out of it.ตอนนี้ข้าก็เก่งอยู่แล้ว แต่อยากจะเก่งกว่านี้อีก ให้ผิวปากหากินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livinAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
livinA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
livinA job is not merely a means to earn a living.
livinA living dog is better than a dead lion.
livinAll living things die some day.
livinAll living things on earth depend one another.
livinAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
livinAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
livinAs for living in Japan, I have nothing to complain about.
livinAs for the standard of living, the republic has caught up with the West.
livinAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
livinBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
livinBob, help me carry his suitcase to the living room.
livinBoth the parents are still living.
livinBut for air, all living things would die.
livinBut for the heat of the sun, what would become of the living things on earth?
livinBut for water, no living thing could survive.
livinCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
livinDon't tramp in the living room with muddy feet.
livinDon't you feel any inconvenience living abroad?
livinDrake earns his living by working for the lawyer.
livinEasy living corrupted the warrior spirit.
livinEnglish, as you know, is very much a living language.
livinEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
livinFather helped me lift the table in the living room.
livinFather made our living room more spacious.
livinForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
livinFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
livinHave you got used to living in the dorm?
livinHave you got used to living in Tokyo?
livinHaving been living in New York for three years, he knows many good restaurants there.
livinHe admitted the visitor to the living-room.
livinHe always seems to be living rent-free in somebody's house.
livinHe amended his way of living.
livinHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
livinHe contracted malaria while living in the jungle.
livinHe earned his living as a teacher.
livinHe earns his living as a hotel boy.
livinHe earns his living by playing the piano.
livinHe earns his living by teaching.
livinHe earns his living by teaching English.
livinHe got accustomed to the new way of living.
livinHe had been living in Nagano for seven years when his daughter was born.
livinHe has been living here these ten years.
livinHe has been living in the cabin by himself for more than ten years.
livinHe helped to ameliorate the living conditions of working men.
livinHe is a living fossil!
livinHe is an individual with his own living space and his own sleeping space.
livinHe is living apart from his wife.
livinHe is living in an apartment at present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
มาตรฐานการครองชีพ[N] standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
สิ่งมีชีวิต[N] living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
ครองชีวิต[V] live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
มาตรฐานการครองชีพ[N] standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
ร่มไม้ชายคา[N] living place, See also: refuge, shelter, living quarter, Syn. ที่พึ่งพาอาศัย, ที่พึ่ง, Example: ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ผมเข้าไปพึ่งพิงอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของบ้านท่าน, Notes: (สำนวน)
รับจ้าง[V] work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
ห้องนั่งเล่น[N] living room, See also: parlour, Example: ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด, Count unit: ห้อง
หากิน[V] make a living, See also: earn one's living, look for food, work for a living, seek a livelihood, Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ, Example: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย, Thai definition: ทำการเลี้ยงชีวิต
หาเลี้ยงตัว[V] earn one's living, See also: make a living, Syn. หาเลี้ยงชีพ, ทำมาหากิน, Example: ถึงเธอจะจบแค่มัธยมหกเจนแต่ก็ทำมาหาเลี้ยงตัวได้ไม่เดือดร้อน
ใช้ชีวิต[V] live, See also: spend one's life, make a living, Syn. ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต, Example: เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเกือบ 20 ปี จึงกลับมา, Thai definition: ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในแต่ละวัน
เก๋งพั้ง[N] upper deck, See also: living quarters, Syn. สำปั้น, Example: เขาวักน้ำก้นคลองล้างหน้าล้างตา หัวหูพอเป็นพิธี ก่อนจะเข็นเก๋งพั้งไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ค่าเลี้ยงชีพ[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ความอยู่รอด[N] survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
เป็น[ADJ] alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง[V] make a living, See also: earn one's living, support oneself, Syn. ทำมาหากิน, เลี้ยงชีพ, Example: ชาวชนบทเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองด้วยอาชีพทำนาทำไร่มานาน, Thai definition: ทำมาหากินพอเลี้ยงตัว
สรรพสัตว์[N] all living creatures, See also: animal kingdom, all animals, Example: เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย, Thai definition: สัตว์ทั้งหลาย
อาบเหงื่อต่างน้ำ[V] make a living by the sweat of one's brow, Example: ฉันอาบเหงื่อต่างน้ำทุกวันนี้ก็เพื่อลูก, Thai definition: ตรากตรำทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก, Notes: (สำนวน)
เดินหน[N] name of an angel living between heaven and earth, Thai definition: ชื่อเทวดาที่อยู่ระหว่างสวรรค์กับพื้นดิน
ตัดหนทาง[V] destroy one's own pull, See also: destroy one's own opportunity to make (/learn) a living, Syn. ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง, Ant. เปิดช่องทาง, Example: ลูกน้องที่ทะเลาะกับเจ้านายก็เท่ากับตัดหนทางทำมาหากินของตัวเอง, Thai definition: ทำให้หมดช่องทาง
เต้นกินรำกิน[V] make a living as a performer or dancer, Thai definition: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)
ทำมาหากิน[V] earn a living, See also: make a living, earn a livelihood, Syn. หาเลี้ยงชีพ, Example: ผมไปทำมาหากินอยู่ที่ระนองมาสิบกว่าปี, Thai definition: ปฏิบัติการงานหารายได้มาเลี้ยงชีพ
เบื่อชีวิต[V] be tired of life, See also: be tired of living, be dejected, be bored with life, Syn. เบื่อหน่ายชีวิต, Example: หล่อนเคยเบื่อชีวิตและคิดฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว, Thai definition: ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
ประกอบอาชีพ[V] earn a living, See also: make a living, Syn. เลี้ยงชีพ, มีอาชีพ, ยังชีพ, ดำรงชีพ, Example: เขาประกอบอาชีพเป็นทนายความ
ปราณี[N] living things, See also: creature, human, animal, being, Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
ชีพ[N] living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีพ[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีวะ, Example: ทหารยอมเสียชีพเพื่อชาติ
ชีวโลก[N] humankind, See also: world of living beings, Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ, Example: มนุษย์และสัตว์ต่างก็เป็นชีวโลกด้วยกัน
ชีวะ[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวา[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวี, ชีวิต, ชีวัน, Example: เสียดายดวงชีวาอันควรม้วยมรณาอย่างอาลัย, Notes: (กวี)
ชีวิต[N] life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
การอยู่รอด[N] survival, See also: living, existence, Syn. การมีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, Example: ธรรมชาติของสัตว์ป่านั้นจะพยายามต่อสู้เพื่อการอยู่รอด
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ
ครองชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีพ
การกินอยู่[N] way of living, See also: way of life, Syn. การกินการอยู่, Example: ในชนบทที่กันดารการกินอยู่เป็นไปอย่างลำบาก
การดำรง[N] living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
ความเป็นอยู่[N] livelihood, See also: living, subsistence, Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ, ชีวิตความเป็นอยู่, Example: ลูกชาวนาตามชนบทมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น
ความมีชีวิต[N] vitality, See also: living, animation
ดำรงชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ครองชีพ, เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต
เลี้ยงชีพ[V] live, See also: earn one's livelihood, make a living, support oneself, Syn. ดำรงชีพ, เลี้ยงชีวิต, ดำรงชีวิต
สัตว์โลก[N] all living creatures, Example: พระบรมครูทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living   FR: passer sa vie
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตความเป็นอยู่[n. exp.] (chīwit khwām penyū) EN: living conditions   
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep-rīep) EN: plain living   FR: vie simple [f]
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chīwit) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life   FR: mener sa vie
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī khā khrøngchīp) EN: cost of living index   
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchīp) EN: earn one's living ; make a living   FR: gagner sa vie
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
ห้องรับแขก [n.] (hǿng rapkhaēk) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall   FR: salon [m] ; accueil [m]
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti) EN: die ; pass away ; stop living   FR: mourir ; s'éteindre
การดำรง[n.] (kān damrong) EN: living   
การดำรงชีพ[n.] (kān damrongchīp) EN: living   
การดำรงชีวิต[n.] (kān damrongchīwit) EN: living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
การกินการอยู่[n. exp.] (kān kin kān yū) EN: way of living   
การกินอยู่[n. exp.] (kān kin yū) EN: way of living   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence   
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters   
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damrongchīwit) EN: living expenses   
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khā khrøngchīp) EN: cost of living ; living expenses   FR: coût de la vie [m]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengchīp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand   
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[n. exp.] (khwām penyū nai Krungthēp) EN: living in Bangkok   FR: la vie à Bangkok
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (kom nā thammāhākin) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone   
กุฏิ[n.] (kuti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarter ; kuti   FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live   FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
มีชีวิต[adj.] (mī chīwit) EN: alive ; living   FR: vivant ; en vie ; animé
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   
มณฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters   
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[n. exp.] (ngoen phoēm khā khrøngchīp) EN: cost of living subsidy   
เป็นทางดำเนิน[n. exp.] (pen thāng damnoēn) EN: way of living   
ผีดิบ[n. exp.] (phī dip) EN: spirit of an uncremated dead ; zombie ; living dead   
ผีเสื้อสมุทร[n. exp.] (phīseūa samut) EN: demons living in water   FR: démons vivants dans les eaux [mpl]
พอกินพอใช้ = พอกิน พอใช้[xp] (phø kin phø chai) EN: make a living   
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchīp) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession   FR: gagner sa vie ; exercer une profession
ปูหิน[n. exp.] (pū hin) EN: crab living among wet rocks   
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living   FR: louer ses services ; prester ; être embauché
สภาพความเป็นอยู่[n. exp.] (saphāp khwām penyū) EN: living conditions   
สรรพสัตว์[n.] (sapphasat) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things   FR: animaux [mpl] ; règne animal [m]
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์โลก[n. exp.] (sat lōk) EN: all living creatures   FR: monde des animaux [m]
สัตว์มีชีวิต[n. exp.] (sat mī chīwit) EN: living animal   FR: animal vivant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVIN'    L IH1 V AH0 N
LIVING    L IH1 V IH0 NG
OLIVINE    AA1 L AH0 V IY2 N
LIVINGS    L IH1 V IH0 NG Z
RELIVING    R IY0 L IH1 V IH0 NG
SLIVINSKI    S L IH0 V IH1 N S K IY0
LIVINGOOD    L IH1 V AH0 N G UH2 D
LIVINGSTON    L IH1 V IH0 NG S T AH0 N
LIVINGWELL    L IH1 V IH0 NG W EH2 L
LIVINGROOM    L IH1 V IH0 NG R UW2 M
LIVINGROOMS    L IH1 V IH0 NG R UW2 M Z
LIVINGSTONE    L IH1 V IH0 NG S T OW2 N
LIVINGWELL'S    L IH1 V IH0 NG W EH2 L Z
LIVINGSTON'S    L IH1 V IH0 NG S T AH0 N Z
LIVINGSTONE'S    L IH1 V IH0 NG S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
living    (v) (l i1 v i ng)
livings    (n) (l i1 v i ng z)
reliving    (v) (r ii2 l i1 v i ng)
outliving    (v) (au2 t l i1 v i ng)
Livingston    (n) (l i1 v i ng s t @ n)
free-living    (n) - (f r ii1 - l i1 v i ng)
living-room    (n) - (l i1 v i ng - r uu m)
clean-living    (j) - (k l ii1 n - l i1 v i ng)
living-rooms    (n) - (l i1 v i ng - r uu m z)
living-space    (n) - (l i1 v i ng - s p ei s)
living-spaces    (n) - (l i1 v i ng - s p ei s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance [Add to Longdo]
Broterwerb {m} | zum Broterwerb; als Broterwerbliving; earning a living | for a living [Add to Longdo]
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell [Add to Longdo]
Leben {n}livings [Add to Longdo]
die nicht Lebendenthe unliving [Add to Longdo]
Lebensbedingung {f}living condition [Add to Longdo]
Lebenshaltungskosten {pl}cost of living [Add to Longdo]
Lebenshaltungsindex {m}; Lebenshaltungskostenindex {m}cost-of-living index [Add to Longdo]
Lebensraum {m}living space; space to live; lebensraum [Add to Longdo]
Lebensstandard {m} | Lebensstandards {pl}standard of living | standards of living [Add to Longdo]
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living [Add to Longdo]
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses [Add to Longdo]
Lebensweise {f}; Lebensunterhalt {m}living [Add to Longdo]
Lebewesen {n} [biol.] | einzellige Lebewesen {pl}living thing; living being | single-celled creatures; unicellular organisms [Add to Longdo]
Pfründe {pl}prebend; benefice; living; sinecure [Add to Longdo]
Teuerung {f}hish cost of living [Add to Longdo]
Wohnbereich {m}living area [Add to Longdo]
Wohlleben {n}good living [Add to Longdo]
Wohn...living [Add to Longdo]
Wohnfläche {f}living space [Add to Longdo]
Wohnküche {f}kitchen living [Add to Longdo]
Wohnzimmer {n}living room; sitting-room [Add to Longdo]
fortlebendliving on [Add to Longdo]
leben | lebend | gelebt | du lebst | er lebt | lebte | getrennt leben | in den Tag hinein leben | in Saus und Braus lebento live | living | lived | you live | he lives | lived | to live apart | to live for the moment | to live on the fat of the land [Add to Longdo]
lebendigliving [Add to Longdo]
lebenswert {adj}worth living [Add to Longdo]
rezent; lebend {adj} [biol.]living [Add to Longdo]
seit Menschengedenkenwithin living memory [Add to Longdo]
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that [Add to Longdo]
überleben | überlebend | überlebt | überlebteto outlive | outliving | outlives | outlived [Add to Longdo]
wieder erleben | wieder erlebendto relive | reliving [Add to Longdo]
wohnen; leben | wohnend | gewohnt | du wohnst | er wohnt | ich/er/sie wohnte | er/sie hat/hatte gewohntto live | living | lived | you live | he lives | I/he/she lived | he/she has/had lived [Add to Longdo]
zusammen leben; zusammenleben | zusammen lebend; zusammenlebend | zusammengelebtto live together | living together | lived together [Add to Longdo]
Er lebt auf großen Fuß. [übtr.]He's living it up. [Add to Longdo]
Er lebt in Saus und Braus.He's living it up. [Add to Longdo]
Er lebt herrlich und in Freuden.He's living off the fat of the land. [Add to Longdo]
Wir leben ständig über unsere Verhältnisse.We're constantly living beyond our means. [Add to Longdo]
Womit verdient er sein Brot?What does he do for a living? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
ざぶりざぶり[, zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living [Add to Longdo]
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda) [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei [Add to Longdo]
カンラン石;橄欖石[カンランせき(カンラン石);かんらんせき(橄欖石), kanran seki ( kanran ishi ); kanranseki ( kanran ishi )] (n) olivine; peridot [Add to Longdo]
クッシー[, kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo) [Add to Longdo]
ニブヒ;ニヴフ;ニブフ;ニヴヒ[, nibuhi ; nivufu ; nibufu ; nivuhi] (n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin) [Add to Longdo]
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネコザメ科[ネコザメか, nekozame ka] (n) Heterodontidae (family with one genus, Heterodontus, containing 9 living species of bullhead sharks) [Add to Longdo]
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae) [Add to Longdo]
ネズミザメ属[ネズミザメぞく, nezumizame zoku] (n) Lamna (genus of mackerel sharks or white sharks with two living species in the family Lamnidae) [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ババ抜き;ばば抜き;婆抜き[ババぬき(ババ抜き);ばばぬき(ばば抜き;婆抜き), baba nuki ( baba nuki ); babanuki ( baba nuki ; baa nuki )] (n) old maid; living without one's mother-in-law [Add to Longdo]
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris) [Add to Longdo]
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
ミツクリザメ科[ミツクリザメか, mitsukurizame ka] (n) Mitsukurinidae (family of goblin sharks with one a living species and two extinct genera) [Add to Longdo]
ミツクリザメ属[ミツクリザメぞく, mitsukurizame zoku] (n) Mitsukurina (genus of only living species of goblin shark in the family Mitsukurinidae) [Add to Longdo]
モダンリビング[, modanribingu] (n) modern living [Add to Longdo]
リビング[, ribingu] (n) (1) living; lifestyle; (2) (abbr) living room; (P) [Add to Longdo]
リビングウィル;リビングウイル[, ribinguuiru ; ribinguuiru] (n) living will [Add to Longdo]
リビングキッチン[, ribingukicchin] (n) living-room plus kitchen (wasei [Add to Longdo]
リビングストック[, ribingusutokku] (n) living stock [Add to Longdo]
リビングセット[, ribingusetto] (n) (abbr) living room set [Add to Longdo]
リビングダイニング[, ribingudainingu] (n) living-room and dining-room [Add to Longdo]
リビングダイニングキッチン[, ribingudainingukicchin] (n) living-room, dining-room and kitchen [Add to Longdo]
リビングルーム[, ribinguru-mu] (n) living room [Add to Longdo]
レーゾンデートル[, re-zonde-toru] (n) reason for living (fre [Add to Longdo]
安住[あんじゅう, anjuu] (n,vs) living peaceably; (P) [Add to Longdo]
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
一つ釜[ひとつかま, hitotsukama] (n) one or the same pot; eating or living together [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一人住まい[ひとりずまい, hitorizumai] (n) living by oneself [Add to Longdo]
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P) [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
迂拙[うせつ, usetsu] (n) (1) (arch) (male) poor and careless way of living; (2) self deprecating first person pronoun [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
遠くの親類より近くの他人[とおくのしんるいよりちかくのたにん, tookunoshinruiyorichikakunotanin] (exp) (id) A neighbour is better than a relative living far [Add to Longdo]
奥向き[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business [Add to Longdo]
奥座敷[おくざしき, okuzashiki] (n) (See 表座敷) inner parlor; inner parlour; salon; living room [Add to Longdo]
家庭内別居[かていないべっきょ, kateinaibekkyo] (n) living apart in the same house; separate lives under the same roof [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, ] living in ease and comfort [Add to Longdo]
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] living area; residential area [Add to Longdo]
保安族[bǎo ān zú, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗㄨˊ, ] the Baoan (Paoan) nationality living in Gansu [Add to Longdo]
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad [Add to Longdo]
兼营[jiān yíng, ㄐㄧㄢ ˊ, / ] a second job; supplementary way of making a living [Add to Longdo]
噍类[jiào lèi, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄟˋ, ] a living being (esp. human) [Add to Longdo]
回族[Huí zú, ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ, ] Hui Islamic minority living across China [Add to Longdo]
回族人[Huí zú rén, ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄖㄣˊ, ] Hui person; member of Hui minority people living across China [Add to Longdo]
大本涅盘经[dà běn Niè pán jīng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ㄋㄧㄝˋ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] the great Nirvana sutra: every living thing has Buddha nature. [Add to Longdo]
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] compound with many families living together [Add to Longdo]
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room [Add to Longdo]
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿 / 宿] living quarters; accommodation; camp [Add to Longdo]
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿] dormitory; living quarters; hostel [Add to Longdo]
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity [Add to Longdo]
居安思危[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, ] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war [Add to Longdo]
居民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] living area; ghetto [Add to Longdo]
崩龙族[Bēng lóng zú, ㄅㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] the Benglong (Penglung) nationality; living in Yunnan [Add to Longdo]
怀才不遇[huái cái bù yù, ㄏㄨㄞˊ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄩˋ, 怀 / ] to cherish one's unrecognized talents (成语 saw); to have talent but no opportunity; not living up to one's abilities; under-achieving [Add to Longdo]
打工[dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ, ] to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight [Add to Longdo]
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, ] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living [Add to Longdo]
月光隐遁[yuè guāng yǐn dùn, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to live in hiding; living as a recluse; to hide from the world [Add to Longdo]
东山再起[dōng shān zài qǐ, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. to return to office after living as a hermit on Mount Dongshan (成语 saw); fig. to make a comeback [Add to Longdo]
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous [Add to Longdo]
橄榄石[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot [Add to Longdo]
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, / ] aquatic; living in water [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] to live; alive; living; work; workmanship [Add to Longdo]
活人[huó rén, ㄏㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, ] living person [Add to Longdo]
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, ] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century [Add to Longdo]
活化石[huó huà shí, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] a living fossil [Add to Longdo]
活物[huó wù, ㄏㄨㄛˊ ˋ, ] living animals [Add to Longdo]
活生生[huó shēng shēng, ㄏㄨㄛˊ ㄕㄥ ㄕㄥ, ] real (people); living (artist); while still alive (e.g. skinned alive) [Add to Longdo]
活菩萨[huó pú sà, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] a living Buddha; fig. compassionate person; saint [Add to Longdo]
活鱼[huó yú, ㄏㄨㄛˊ ㄩˊ, / ] fresh fish; living fish [Add to Longdo]
涅盘经[Niè pán jīng, ㄋㄧㄝˋ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] the Nirvana sutra: every living thing has Buddha nature. [Add to Longdo]
混饭[hùn fàn, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄢˋ, / ] to work for a living [Add to Longdo]
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, / ] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean [Add to Longdo]
为生[wéi shēng, ㄨㄟˊ ㄕㄥ, / ] to make a living [Add to Longdo]
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, / ] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise [Add to Longdo]
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, / ] barracks; living quarters [Add to Longdo]
营生[yíng shēng, ˊ ㄕㄥ, / ] to earn a living; a livelihood [Add to Longdo]
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] extant; living; coming down to the present; in stock; in store [Add to Longdo]
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] during one's life; while living; one's lifetime [Add to Longdo]
生活水平[shēng huó shuǐ píng, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] living standards [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony [Add to Longdo]
生物[shēng wù, ㄕㄥ ˋ, ] living creature; organism; biological [Add to Longdo]
白族[Bái zú, ㄅㄞˊ ㄗㄨˊ, ] the Bai (Pai) nationality; living in Yunnan [Add to Longdo]
众生[zhòng shēng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ, / ] all living things [Add to Longdo]
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, ] to scrape a meager living; to get by with difficulty [Add to Longdo]
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, ] to scrape a meager living; to get by with difficulty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top