Search result for

literate

(47 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literate-, *literate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literate[ADJ] มีการศึกษา, See also: มีความรู้, Syn. well-educated
literate[ADJ] มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
literate[ADJ] รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if you become literate, your family background will not change.แต่ภูมิหลังเจ้าก็ไม่อาจเปลี่ยนได้ The Duo (2011)
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้ Despicable B (2012)
Can't say I've ever met a literate stonemason.เขาเป็นช่างหินที่มี การศึกษาดีทีเดียว A Man Without Honor (2012)
It's terrific,exactly what "The Nation" likes... literate but a little licentious.มันยอดเยี่ยมมาก, เป็นสิ่งที่ "The Nation" ชอบ มีการศึกษา แต่ ไร้ศีลธรรมเล็กๆ มันจะกระทบกระเทือนUpper East Side High Infidelity (2012)
My father's not the most literate man.พ่อข้าไม่ใช่คนชอบอ่านที่สุด Kill the Boy (2015)
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literateWhile American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nangseū) EN: illiterate   FR: illettré ; analphabète
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERATE    L IH1 T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literate    (n) (l i1 t @ r @ t)
literates    (n) (l i1 t @ r @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates [Add to Longdo]
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script) [Add to Longdo]
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] (n,adj-no) (1) (sens) (See 非識字) illiteracy; (n) (2) (sens) illiterate person; an illiterate [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment [Add to Longdo]
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant [Add to Longdo]
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate [Add to Longdo]
無文字社会[むもじしゃかい, mumojishakai] (n) pre-literate society; non-literate society [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认字[rèn zì, ㄖㄣˋ ㄗˋ, / ] literate; knowing how to read [Add to Longdo]
识文断字[shí wén duàn zì, ㄕˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄗˋ, / ] literate; a cultured person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literate \Lit"er*ate\ (l[i^]t"[~e]r*[asl]t), a. [L. litteratus,
   literatus. See {Letter}.]
   Instructed in learning, science, or literature; learned;
   lettered.
   [1913 Webster]
 
      The literate now chose their emperor, as the military
      chose theirs.              --Landor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literate \Lit"er*ate\, n.
   1. One educated, but not having taken a university degree;
    especially, such a person who is prepared to take holy
    orders. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A literary man.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literate
   adj 1: able to read and write [ant: {illiterate}]
   2: versed in literature; dealing with literature [ant:
     {illiterate}]
   3: knowledgeable and educated in one or several fields;
     "computer literate"
   n 1: a person who can read and write [syn: {literate}, {literate
      person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top