Search result for

literacy

(43 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literacy-, *literacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literacy[N] ความสามารถในการอ่านและเขียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
illiteracy(อิลิท'เทอระซี) n. การไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,การไร้การศึกษา,การไม่รู้หนังสือ,การไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
literacy(n) การรู้หนังสือ
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literacyการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy ratioอัตราส่วนการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literacyการรู้หนังสือ [TU Subject Heading]
Literacyการรู้หนังสือ [การแพทย์]
Literacy programsโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Literacy Rateอัตราผู้อ่านออกเขียนได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I was thinking maybe an organization to encourage literacy.- ผมคิดว่าน่าจะเป็น... องค์กรที่ส่งเสริมการอ่านเขียน The Reader (2008)
Then I found out the Mayor's office give me a literacy award and a check for progress.แล้วก็พบว่าทางอำเภอ มอบรางวัลการรู้หนังสือให้ฉัน และให้เช็คมาด้วย Precious (2009)
Sandra was a sixth-grade teacher, she ran a church program for adult literacy, and volunteered at a local soup kitchen.ซานดร้าเป็นครูสอนเกรด 6 เธอได้ร่วมกิจกรรมการอ่านเขียน สำหรับผู้ใหญ่ที่โบสถ์ และเป็นอาสาสมัคร ที่โรงครัวท้องถิ่น Safe Haven (2010)
Which is why I, Blair Waldorf, have decided to provide an endowment to the young lions fund to help with children's literacy, so that all the despicable new yorkers our there like me can one day grow up to read "Inside" themselves.ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉัน แบลร์ วอลดอร์ฟ ตัดสินใจให้มอบเงินกองทุน ให้กองทุนสิงโตหนุ่ม Despicable B (2012)
And to literacy.และส่งเสริมการอ่าน Despicable B (2012)
To literacy. To literacy indeed.ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง Kill Your Darlings (2013)
I knew 'cause they make me take computer literacy sixth period.ฉันรู้ เพราะมันทำให้ฉัน เรียนคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 6 Hush Hush (2013)
My great literacy began with Greek mythology.ความรู้ยอดเยี่ยมของฉันเริ่มมาจากเทพเจ้ากรีก Bitchcraft (2013)
It's for the inner-city literacy campaign, it's something I support.For the inner-city literacy campaign, something l support. Maid in Manhattan (2002)
You wanted me to have an escort for that Maddox literacy thing on Monday night.You wanted me to have an escort... ...for that Maddox literacy thing on Monday night. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literacySecondly, the literacy rate in Europe of that time was low.

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERACY    L IH1 T ER0 AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literacy    (n) (l i1 t @ r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad {m}literacy rate [Add to Longdo]
Lese- und Schreibtest {m}literacy test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy [Add to Longdo]
コンピュータリテラシ[, konpyu-tariterashi] (n) {comp} computer literacy [Add to Longdo]
コンピュータリテラシー;コンピューターリテラシー[, konpyu-tariterashi-; konpyu-ta-riterashi-] (n) {comp} computer literacy [Add to Longdo]
メディアリテラシー[, medeiariterashi-] (n) media literacy [Add to Longdo]
リテラシ;リテラシー[, riterashi ; riterashi-] (n) literacy [Add to Longdo]
一文不知[いちもんふち, ichimonfuchi] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
一文不通[いちもんふつう, ichimonfutsuu] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature [Add to Longdo]
識字[しきじ, shikiji] (n) literacy [Add to Longdo]
識字教育[しきじきょういく, shikijikyouiku] (n) literacy education [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读写能力[dú xiě néng lì, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] literacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literacy \Lit"er*a*cy\ (l[i^]t"[~e]r*[.a]*s[y^]), n.
   State of being literate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literacy
   n 1: the ability to read and write [ant: {analphabetism},
      {illiteracy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top