Search result for

lint

(71 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lint-, *lint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lint[N] ผ้าพันแผล
lintel[N] ทับหลัง, See also: แผ่นที่วางตามแนวนอนบนหน้าต่างหรือประตู (ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน), Syn. lintol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lint(ลินทฺ) n. ผ้าสำลี,ผ้าพันแผล,สำลี
lintel(ลิน'เทิล) n. ชื่อประตู., Syn. lintol
flint(ฟลินทฺ) n. หินไฟ,หินเหล็กไฟ vt. จัดให้มีหินไฟ
flintlockn. ไกปืนของปืนคาบศิลา,ปืนคาบศิลา
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน
splint(สพลินทฺ) n. แผ่นไม้เบา ๆ ,แผ่นโลหะบาง,โครงสาน,แผ่นแตก,เฝือก,เฝือกต่อกระดูก,เครื่องดาม,เครื่องยึด,เนื้องอกที่กระดูกหน้าขาม้า. vt. เข้าเฝือก.
splinter(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ

English-Thai: Nontri Dictionary
lint(n) ผ้าพันแผล,ผ้าสำลี,สำลี
lintel(n) ขื่อประตู,ทับหลัง
flint(n) หินเหล็กไฟ
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ
plinth(n) ฐานเสาหิน,เชิง,ฐานแจกัน
splint(n) เฝือก,แผ่นไม้บาง,โครงสานกระจาด
splinter(n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้
splinter(vi) กะเทาะ,แตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lintelทับหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lintelsทับหลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in his pockets but knives and lint.ไม่มีอะไรในกระเป๋านอกจาก มีด กับ ขี้เถ้า The Dark Knight (2008)
And so our story ends where it all began, here in the tiny Indian village of Harenmahkeester, in the valley of Lintinmybelli.และเรื่องของพวกเราก็จบลง ตรงที่มันเริ่มขึ้น ที่หมู่บ้านเล็กๆ ในฮาเร็นมาคีสเตอร์ ในหุบเขาของลินตินมายเบลลิ The Love Guru (2008)
It's a microspectrophotometry scan indicating that the fabric we found with the remains is lint-free, static-resistant polyester.นี่คือภาพสแกนด้วยเทคนิค ไมโครสเปคทรอโปโตมีทริ บ่งชี้่ว่าเส้นใยที่ เราพบมันในซากศพ คือใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ต้านแรงคงที Harbingers in a Fountain (2009)
That money's not worth the lint in my pocket.เงินพวกนั้นไม่ค่าเลย เหมือนสำลีในกระเป๋าฉัน Hostile Takeover (2009)
it's barely linty.แทบไม่มีเส้นใยเลยนะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
It's like the whole city is made out of lint.เมืองนี้มีแต่ขุยผ้ารึไงนะ Bride Wars (2009)
Cleaning out the old dryer lint, huh?ทำความสะอาดด้วยสำลีแห้งหรอ The Psychic Vortex (2010)
Every year, 15,000 fires are caused by accidental dryer lint ignition.ทุกๆปี, ไฟไหม้ 15,000 มีสาเหตจาก อุบัติเหตุของการติดไฟของสำลีแห้ง The Psychic Vortex (2010)
Oh, you got a little something... lint right here.อ๊ะ มี... เศษอะไรติดอยู่ Withdrawal (2010)
Got it... Just some lint.เรียบร้อยครับ แค่เศษด้าย Withdrawal (2010)
Is that a piece of lint?เศษผ้าพันแผลนี่นา? Truly Content (2010)
Is that a piece of lint?โอ๊ะนั่นเศษผ้านี่นา Truly Content (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับหลัง[N] lintel, See also: a decorative pattern for rear-door, Syn. ทับหลังหน้าต่าง, ทับหลังประตู, Count unit: ท่อน, Thai definition: ตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหน้าต่างหรือประตูหลังกรอบเช็ดหน้า ใช้บังคับปลายเดือยบานแผละหน้าต่างหรือประตู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
เดาะ[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter   
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
หินไฟ[n. exp.] (hin fai) EN: flint   FR: pierre à feu [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
กระดาษทราย[n. exp.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper   FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]
เหล็กไฟ[n. exp.] (lek fai) EN: flint   

CMU English Pronouncing Dictionary
LINT    L IH1 N T
LINTZ    L IH1 N T S
LINTAS    L IH1 N T AH0 S
LINTEL    L IH1 N T AH0 L
LINTON    L IH1 N T AH0 N
LINTERS    L IH1 N T ER0 Z
LINTNER    L IH1 N T N ER0
LINTHICUM    L IH1 N TH IH0 K AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lint    (n) (l i1 n t)
lintel    (n) (l i1 n t l)
lintels    (n) (l i1 n t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fusselbürste {f}lint brush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
へぎ板;折ぎ板;折板;剥板[へぎいた, hegiita] (n) splint; shingle [Add to Longdo]
めりめり[, merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
アイススプリンタ[, aisusupurinta] (n) ice splinters [Add to Longdo]
エリント[, erinto] (n) electronic intelligence; ELINT [Add to Longdo]
ガラス片[ガラスへん, garasu hen] (n) splinters of glass; glass shards [Add to Longdo]
スプリント[, supurinto] (n) (1) sprint; (2) splint; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] lintel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lint \Lint\ (l[i^]nt), n. [AS. l[imac]net flax, hemp, fr.
   l[imac]n flax; or, perh. borrowed fr. L. linteum a linen
   cloth, linen, from linteus linen, a., fr. linum flax, lint.
   See {Linen}.]
   1. Flax.
    [1913 Webster]
 
   2. Linen scraped or otherwise made into a soft, downy or
    fleecy substance for dressing wounds and sores; also, fine
    ravelings, down, fluff, or loose short fibers from yarn or
    fabrics.
    [1913 Webster]
 
   {Lint doctor} (Calico-printing Mach.), a scraper to remove
    lint from a printing cylinder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lint
   n 1: fine ravellings of cotton or linen fibers
   2: cotton or linen fabric with the nap raised on one side; used
     to dress wounds

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 lint
 
 
   [from Unix's lint(1), named for the bits of fluff it supposedly picks from
   programs]
 
   1. vt. To examine a program closely for style, language usage, and
   portability problems, esp. if in C, esp. if via use of automated analysis
   tools, most esp. if the Unix utility lint(1) is used. This term used to be
   restricted to use of lint(1) itself, but (judging by references on Usenet)
   it has become a shorthand for any exhaustive review process at some
   non-Unix shops, even in languages other than C. Also as v. {delint}.
 
   2. n. Excess verbiage in a document, as in ?This draft has too much lint?.
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lint [lint]
   ribbon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top