Search result for

limited

(99 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limited-, *limited*, limit, limite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limited[ADJ] ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited[ADJ] ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited[ADJ] บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limited edition[N] การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's having limited effect.แต่มันก็มีผลข้างเคียง Adverse Events (2008)
My father, in his eighties, he was so convinced he's gonna die in his sleep, he limited himself to having afternoon naps.พ่อฉัน,ตอนอายุ 80 เขาโดนกล่อมมาว่าเขาจะตายตอนหลับ เขาจำกัดตัวเองไม่ให้งีบหลับในตอนบ่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Two superheroes joining forces for, like, a limited run.เล่มเฉพาะกิจ อ๋อเข้าใจแล้ว นายคิดจะทำอะไรน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอก Jumper (2008)
A very limited run, right?ช่วยเธอ ฆ่าเขา แค่นั้น พวกเราก็จบ Jumper (2008)
Well then, brother, I guess our limited run's done.แค่นี้แหละเพื่อน ตำนานภารกิจของเราจบแล้ว Jumper (2008)
We limited the damage.เราควบคุมความเสียหายได้ 24: Redemption (2008)
I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.หน้าอกฉันเล็กนิดเดียว แต่ก้นดันใหญ่ แล้วแถมพุงก็หลาม เหมือนรถเข็นช้อปปิ้งติดล้อด้วย Burn After Reading (2008)
The event appears to be limited to the Northeast, where smaller and smaller towns are being attacked.เหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะอยู่แค่ ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเล็กๆ เริ่มถูกโจมตี The Happening (2008)
"Like my father said to me, your fun is only limited by your imagination."อย่างที่พ่อของผมเคยบอกไว้ ความสนุกของคุณมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของตัวคุณเอง Bedtime Stories (2008)
- [audience laughs] - OK, we're on limited time.โอเค เราต้องควบคุมเวลา Confessions of a Shopaholic (2009)
Our investigation is limited to Patty Hewes and her firm.การสืบสวนของเราจำกัดแค่แพตตี้ ฮิวส์และบริษัท A Pretty Girl in a Leotard (2009)
But I will remind you that we have very limited resources and limited time.แต่อย่าลืมว่าเรามีข้อจำกัด ทางทรัพยากร และเวลา 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitedA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
limitedAt first their abilities are more limited than those of animals.
limitedEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
limitedHe limited the membership to twenty.
limitedHer viewpoint is limited.
limitedIt often happens that young shogi players become a little self-important, but I don't think that's something limited to the shogi world.
limitedIts limited capability has disenchanted me with computer.
limitedLast week's snow was limited to a very small area.
limitedLimited time offer to new customers only.
limitedOur knowledge on the problem is rather limited.
limitedPlayers were limited in what they could and could not do to get and keep the ball.
limitedThe number of students in the class is limited to fifteen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หจก.[N] limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อย่างจำกัด[ADV] limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด[N] limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)
จำกัดจำเขี่ย[ADV] limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[adv.] (dōi mai kamnot) EN: unlimited   FR: sans limite
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMITED    L IH1 M AH0 T AH0 D
LIMITED'S    L IH1 M AH0 T AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limited    (v) (l i1 m i t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Kommanditgesellschaft {f}limited partnership [Add to Longdo]
Kommanditist {m}limited partner [Add to Longdo]
begrenzt; beschränkt {adj} | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time [Add to Longdo]
KG : Kommanditgesellschaftlimited partnership [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited [Add to Longdo]
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
リミテッド(P);リミティッド[, rimiteddo (P); rimiteiddo] (adj-na,adj-no) limited; (P) [Add to Longdo]
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] (adj-na,n) limited information [Add to Longdo]
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ld \Ld.\ n.
   The abbreviation for {limited}, term appended to the name of
   a company that is organized to give its owners limited
   liability; also abbreviated {Ltd.} It corresponds to {Inc.}
   in the United States. [Chiefly British] [abbr.]
 
   Syn: limited company, Ltd.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\ (l[i^]m"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Limited}; p.
   pr. & vb. n. {Limiting}.] [F. limiter, L. limitare, fr.
   limes, limitis, limit; prob. akin to limen threshold, E.
   eliminate; cf. L. limus sidelong.]
   To apply a limit to, or set a limit for; to terminate,
   circumscribe, or restrict, by a limit or limits; as, to limit
   the acreage of a crop; to limit the issue of paper money; to
   limit one's ambitions or aspirations; to limit the meaning of
   a word.
   [1913 Webster]
 
   {Limiting parallels} (Astron.), those parallels of latitude
    between which only an occultation of a star or planet by
    the moon, in a given case, can occur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limited \Lim"it*ed\ (l[i^]m"[i^]t*[e^]d), a.
   Confined within limits; narrow; circumscribed; restricted;
   as, our views of nature are very limited.
   [1913 Webster]
 
   {Limited company}, a company in which the liability of each
    shareholder is limited by the number of shares he has
    taken, so that he can not be called on to contribute
    beyond the amount of his shares. [Eng.] --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limited
   adj 1: small in range or scope; "limited war"; "a limited
       success"; "a limited circle of friends" [ant:
       {limitless}, {unlimited}]
   2: subject to limits or subjected to limits [syn:
     {circumscribed}, {limited}]
   3: including only a part
   4: mediocre [syn: {limited}, {modified}]
   5: not excessive
   6: having a specific function or scope; "a special (or specific)
     role in the mission" [syn: {limited}, {special}]
   7: not unlimited; "a limited list of choices"
   n 1: public transport consisting of a fast train or bus that
      makes only a few scheduled stops; "he caught the express to
      New York" [syn: {express}, {limited}] [ant: {local}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top