Search result for

likely

(62 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likely-, *likely*, like
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likely[ADJ] ท่าทางดูดี, Syn. promising
likely[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าเป็นจริง, Syn. plausible
likely[ADV] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, Syn. probably
likely[ADJ] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม, Syn. probable
likely[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. suitable, appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า
likely(adv) อาจเป็นไปได้,อาจจะ,น่าจะ
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
As a wicket, likely to vent spiteful by midday, I think. Er...โดยเที่ยงวันฉันคิดว่า ลูกกลิ้ง แสง How I Won the War (1967)
No, not likely, Victor.ไม่ ไม่มีเลย วิคเตอร์ Airplane! (1980)
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน Gandhi (1982)
This is most likely the work of Li Mo Chou.ดูท่านี่จะเป็นฝีมือของหลี่มกโช้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
A likely story.เหมือนแต่งเรื่องขึ้นมาเลย Clue (1985)
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน Day of the Dead (1985)
Here's one as good as any you're likely to find.ไม่มีที่ไหน ดีกว่าที่นี่แล้ว Day of the Dead (1985)
they're most likely Chitrali nomads. not to worry. did you say sit?ตามไปได้ไม่ไกลหรอก ไม่ต้องสนใจ นายบอกมัน ให้นั่งลงเหรอ? Spies Like Us (1985)
"I'll most likely kill you in the morning.""แต่ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น" The Princess Bride (1987)
I'll most likely kill you in the morning.""ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น" The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likelyAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
likelyAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
likelyAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
likelyAre we likely to arrive in time?
likelyAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
likelyAs likely as not, whales will be extinct by the end of this century.
likelyBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
likelyChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
likelyDo you think it likely?
likelyEach way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.
likelyHe absents himself from any party she is likely to attend.
likelyHe commented that the economy was likely to get better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นได้[ADV] possibly, See also: likely, maybe, perhaps, Syn. เป็นไปได้, อาจจะ, Example: การยุติสงครามอาจเกิดขึ้นก็เป็นได้ถ้าทุกฝ่ายยอมเจรจา
ชอบ[AUX] probably, See also: likely, Example: ฝนชอบตกตอนเช้า, Thai definition: มักจะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
ดูเหมือนจะ[X] (dūmeūoen ja) EN: likely   
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like   
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense   FR: convenir ; être approprié
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely   FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīthā wā ja koētkheun) EN: unlikely ; improbable   
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja pen pai dai) EN: unlikely ; improbable   FR: improbable
มีโอกาส[v. exp.] (mī ōkāt) EN: be likely ; could ; have the opportunity to ; have the chance to   FR: avoir l'occasion ; avoir l'opportunité

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKELY    L AY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likely    (j) (l ai1 k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrscheinlich; voraussichtlich; glaubhaft {adj} | wahrscheinlicher | am wahrscheinlichstenlikely | likelier | likeliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
可能性が高い[かのうせいがたかい, kanouseigatakai] (exp,adj-i) very likely; very probable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likely \Like"ly\, adv.
   In all probability; probably.
   [1913 Webster]
 
      While man was innocent he was likely ignorant of
      nothing that imported him to know.    --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likely \Like"ly\, a. [Compar. {Likelier} (l[imac]k"l[i^]*[~e]r);
   superl. {Likeliest}.] [That is, like-like. See {Like}, a.]
   1. Worthy of belief; probable; credible; as, a likely story.
    [1913 Webster]
 
       It seems likely that he was in hope of being busy
       and conspicuous.           --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Having probability; having or giving reason to expect; --
    followed by the infinitive; as, it is likely to rain.
    [1913 Webster]
 
   3. Similar; like; alike. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Such as suits; good-looking; pleasing; agreeable;
    handsome. --Shak. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Having such qualities as make success probable; well
    adapted to the place; promising; as, a likely young man; a
    likely servant.
    [1913 Webster]
 
   6. Improbable; unlikely; -- used ironically; as, a likely
    story. [informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likely
   adv 1: with considerable certainty; without much doubt; "He is
       probably out of the country"; "in all likelihood we are
       headed for war" [syn: {probably}, {likely}, {in all
       likelihood}, {in all probability}, {belike}]
   adj 1: has a good chance of being the case or of coming about;
       "these services are likely to be available to us all
       before long"; "she is likely to forget"; "a likely place
       for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall";
       "rain is likely"; "a likely topic for investigation";
       "likely candidates for the job" [ant: {unlikely}]
   2: likely but not certain to be or become true or real; "a
     likely result"; "he foresaw a probable loss" [syn:
     {probable}, {likely}] [ant: {improbable}, {unlikely}]
   3: expected to become or be; in prospect; "potential clients"
     [syn: {likely}, {potential}]
   4: within the realm of credibility; "not a very likely excuse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top