Search result for

licens

(104 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licens-, *licens*, licen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
license[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
license[N] ใบอนุญาต
license[N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve
licensee[N] ผู้ได้รับอนุญาต
licenser[N] ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor
licensor[N] ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licenser
license for[PHRV] ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
license plate[N] แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Licensing Systemการออกใบอนุญาต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
licensed bankธนาคารรับอนุญาต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
Your license?อย่าไปกับเขา The Eye (2008)
I could lose my license.อลิเซีย The Eye (2008)
By all means, hold on to that license.อลิเซีย The Eye (2008)
It's been a while. I lost my license.ก็สักพักใหญ่ๆแล้ว ผมถูกยึดไปขับขี่ Death Race (2008)
Get my license back?เอาใบขับขี่ผมคืนมาเนี่ยนะ Death Race (2008)
Hey, you got a license?เดี๋ยวก่อน, คุณมีใบอนุญาตไหม? Day of the Dead (2008)
I ain't got a fucking license.ใบอนุญาตบ้าๆแบบนั้น. Day of the Dead (2008)
I still have my license.ฉันยังมีใบขับขี่อยู่นะ New York, I Love You (2008)
Your license is suspended until finish the investigation.ใบอนุญาตของคุณถูกระงับแล้ว ยุติการสืบสวน Quantum of Solace (2008)
Driver's license says "Emilio Koyama. "ในใบขับขีรถยนต์บอกว่าชื่อ "อิมิลิโอ โคย่าม่า Pilot (2008)
Uh, we got a, we got a license plate.เอ้อ เราได้ ป้ายทะเบียน Eagles and Angels (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licensAll you need is to get a driver's license.
licensA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
licensBad drivers should have their licenses taken away from them.
licensCan I see your license, please?
licensCould I see your driver's license.
licensDid you have your photograph taken for the driver's license?
licensDo you have a driver's license?
licensDo you have your driver's license?
licensHaving a driver's license is an advantage for this job.
licensHe had his license taken away because of reckless driving.
licensHe is bent on getting the driving license.
licensI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ป้ายทะเบียนรถยนต์[N] license plate, Example: กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบใหม่ให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดยาวขึ้นและรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป, Count unit: ป้าย, Thai definition: ป้ายติดรถยนต์ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นหมายเลขทะเบียนรถ
อาชญาบัตร[N] license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk māi rot yon) EN: number plate ; license plate   FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
ผู้ได้รับอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap anuyāt) EN: licensee   
ผู้ได้รับใบอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap bai anuyāt) EN: licensee   
ผู้ให้สัมปทาน[n. exp.] (phū hai sampathān) EN: licenser   
ผู้รับอนุญาต[n.] (phūrap anuyāt) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person   

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENSE    L AY1 S AH0 N S
LICENSED    L AY1 S AH0 N S T
LICENSEE    L AY2 S AH0 N S IY1
LICENSER    L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSES    L AY1 S AH0 N S AH0 Z
LICENSOR    L AY1 S AH0 N S ER0
LICENSEES    L AY2 S AH0 N S IY1 Z
LICENSING    L AY1 S AH0 N S IH0 NG
LICENSURE    L AY1 S AH0 N CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
license    (v) (l ai1 s n s)
licensed    (v) (l ai1 s n s t)
licensee    (n) (l ai2 s @ n s ii1)
licenses    (v) (l ai1 s n s i z)
licensees    (n) (l ai2 s @ n s ii1 z)
licensing    (v) (l ai1 s n s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]
クロスライセンス[, kurosuraisensu] (n) cross-license; cross-licensing [Add to Longdo]
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license [Add to Longdo]
サイトライセンス[, saitoraisensu] (n) {comp} site license [Add to Longdo]
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence) [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[, sofutouearaisensu] (n) {comp} software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用許諾契約[ソフトウェアしようきょだくけいやく, sofutouea shiyoukyodakukeiyaku] (n) {comp} software product license [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] license [Add to Longdo]
牌照[pái zhào, ㄆㄞˊ ㄓㄠˋ, ] license plate [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit [Add to Longdo]
车牌[chē pái, ㄔㄜ ㄆㄞˊ, / ] license plate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top