Search result for

libya

(33 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libya-, *libya*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Libya    [N] ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ
Libyan    [ADJ] เกี่ยวกับลิเบีย
Libyan    [N] ชาวและภาษาลิเบีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libya(ลิบ'เบีย) n. ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ., Syn. Libia

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will be in Libya next week... and I need you to attend a meeting in my place.สัปดาห์หน้าฉันจะไปลิเบีย ฉันอยากให้นายไปประชุมแทนหน่อย The Last King of Scotland (2006)
You can drive me to the airport. I have to fly to Libya on business.นายขับไปส่งฉันที่สนามบินได้นะ ฉันจะไปธุระที่ลิบย่าสักหน่อย The Last King of Scotland (2006)
We are struggling hard in the Libyan Desert where perhaps another serious battle will be soon fought.พวกเราได้ติดหนึบ อยู่ที่ทะเลทราย Libyan ...ที่ซึ่งอาจจะเกิดการสู้รบอย่างรุนแรง ในเร็ววันนี้ The Water Horse (2007)
They own a boat that's flagged out of Libya.พวกเขามีเรือ ติดธงลิเบีย Shooter (2007)
- You'd have to back off Libya.- ทำไม? Limitless (2011)
But SyCorps, Andine and others are jockeying for the same industrial concessions in Libya that both our companies are pretending we're not sniffing out.อาลี กับ ดีน่า จากไซคอร์ป กำลังตื่นตัว. . ในข้อต่อรองอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ลิเบีย Limitless (2011)
Wait, isn't that in Libya?เดี๋ยว นั่นไม่ใช่ที่ลิเบียเหรอ? Funeral (2011)
In a fit of pique, I rerouted the Glee Club's plane to Libya.ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ ฉันจึงส่งเครื่องบินของกลีคลับไปที่ลิเบีย Funeral (2011)
Enough for her to receive several death threats from Libyan nationalists.รุนแรงขนาดไหน? มากพอที่เธอจะโดน ขู่ฆ่าหลายครั้งจากพวกเจ็บแค้นชาวลิเบีย Deadline (2011)
He was a Libyan expat living here in L.A.เขาเป็นคน ลิเบีย ที่อาศัยอยู่ที่นี่ในแอลเอ Deadline (2011)
When the crisis hit, he moved back and started his own version of "Radio Free Libya"เมื่อเกิดวิกฤต เขาได้ย้ายกลับไป และเริ่มสถานีของเขาเองชื่อ "Radio Free LibyaDeadline (2011)
No one knows who he is or where in Libya he broadcasts from, but he's become this...ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร หรือสถานีออกอากาศของเขาอยู่ที่ไหนในลิเบีย Deadline (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libyaMany people suffer from heart disease in Japan, but in Libya those having heart attacks have also increased a lot recently.

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBYA    L IH1 B IY0 AH0
LIBYAN    L IH1 B IY0 AH0 N
LIBYA'S    L IH1 B IY0 AH0 Z
LIBYANS    L IH1 B IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Libya    (n) (l i1 b i@)
Libyan    (n) (l i1 b i@ n)
Libyans    (n) (l i1 b i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Libyen [geogr.]Libya (Arab Jamahiriya) (ly) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リビア[, ribia] (n) Libya; (P) [Add to Longdo]
リビア山猫[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
リビア猫[リビアねこ;リビアネコ, ribia neko ; ribianeko] (n) (uk) (obsc) (See リビア山猫) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利比亚[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libya \Libya\ prop. n.
   A country in Northern Africa, between Egypt and Tunisia,
   bordering the Mediterranean Sea. It also borders on Algeria,
   Chad, Niger, and Sudan. It is an Arabic-speaking country with
   over 97% of the population Sunni Moslem. The population in
   1995 was about 5,248,000. The capital is Tripoli.
   [WordNet 1.5]
 
   Note: Until the formation of the modern nation of Libya in
      1952, the name had been applied to the same territory
      that had been ruled by Italy, and after World War II,
      by Britain and France. In ancient times, Libya was the
      name given to all of that part of Africa between Egypt
      and the Atlantic Ocean, and sometimes to Africa as a
      whole.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Libya
   n 1: a military dictatorship in northern Africa on the
      Mediterranean; consists almost entirely of desert; a major
      exporter of petroleum [syn: {Libya}, {Socialist People's
      Libyan Arab Jamahiriya}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bengasi
 
 1. Bingazi, Libya, nın başkenti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 libya
 
 1. Libya.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top