Search result for

liberate

(52 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberate-, *liberate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberate[VT] ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
liberate[VT] ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่, Syn. emancipate, free
liberate from[PHRV] ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: ปลดปล่อยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think

English-Thai: Nontri Dictionary
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This lad. You're really free and liberated.เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้, เจ้าช่างมีอิสระจริงๆ Iljimae (2008)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violence. Rambo (2008)
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
That will liberate the people of Sangala.ที่จะช่วยประชาชนในแซงกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And you'll be happy to know we have liberated the refugee camp in Kasanga province.และคุณน่าจะดีใจ ที่เราได้ปล่อยให้ ผู้ลี้ภัยออกจากแค้มใน จ.คาซานกา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Now Jedi Generals Mace Windu and Obi-Wan Kenobi lead a massive invasion to liberate the starving people.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู และโอบีวัน เคโนบี ได้นำทัพขนาดมหึมา เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้หิวโหยให้เป็นอิสระ Innocents of Ryloth (2009)
Now Jedi General Mace Windu leads the attack on enemy lines in the final offensive to liberate the capital city of Lessu.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู ได้นำทัพเข้าโจมตีแนวข้าศึก ในการโจมตีครั้งสุดท้าย เพื่อปลดปล่อยเมืองหลวงเลซซูให้เป็นอิสระ Liberty on Ryloth (2009)
The virus is liberatedไวรัสนั่นออกมาแล้ว Mystery of a Thousand Moons (2009)
Answering a pleas from the Senate, the Grand Army of the Republic mounts a bold offensive to liberate the system.ด้วยขานรับคำร้องขอจากสภาสูง กองทัพแห่งสาธารณรัฐ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมอันอุกอาจ เพื่อปลดปล่อยระบบดาวแห่งนี้ให้เป็นอิสระ Storm Over Ryloth (2009)
And I was liberated.และฉันก็ได้รับการปลดปล่อย Chapter Two 'Ink' (2009)
Liberated, maybe.เป็นอิสระ มั้งนะ Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liberateHe liberated the people from bondage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้ชาติ[V] liberate, See also: restore a fallen state, save the nation, Example: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกู้ชาติ ให้ไทยกลับมีอิสรภาพพ้นจากพม่าเมื่อพ.ศ. 2135, Thai definition: ทำให้ชาติเป็นอิสระ
ปลดแอก[V] liberate, See also: free, release, Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นที่ยินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: ทำให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่
ปลดเปลื้อง[V] release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose   FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBERATE    L IH1 B ER0 EY2 T
LIBERATED    L IH1 B ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberate    (v) (l i1 b @ r ei t)
liberated    (v) (l i1 b @ r ei t i d)
liberates    (v) (l i1 b @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P) [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
解放区[かいほうく, kaihouku] (n) liberated area or zone [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liberate \Lib"er*ate\ (-[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Liberated}
   (-[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Liberating}
   (-[=a]`t[i^]ng).] [L. liberatus, p. p. of liberare to free,
   fr. liber free. See {Liberal}, a., and cf. {Deliver}.]
   To release from restraint or bondage; to set at liberty; to
   free; to manumit; to disengage; as, to liberate a slave or
   prisoner; to liberate the mind from prejudice; to liberate
   gases.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deliver; free; release. See {Deliver}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberate
   v 1: give equal rights to; of women and minorities [syn:
      {emancipate}, {liberate}]
   2: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
     {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}] [ant:
     {confine}, {detain}]
   3: grant freedom to; "The students liberated their slaves upon
     graduating from the university" [syn: {liberate}, {set free}]
   4: release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or
     physical decomposition [syn: {release}, {free}, {liberate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top