Search result for

lib

(170 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lib-, *lib*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lib    [ABBR] ห้องสมุด (คำย่อของ library)
libel    [VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel    [N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel    [VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libel    [N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
Libra    [N] กลุ่มดาวตราชั่ง
Libra    [N] คนที่เกิดในราศีตุล, Syn. Libran
Libra    [N] ราศีตุล, See also: จักรราศีตุล
Libya    [N] ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ
libido    [N] ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertarianismอิสรนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
liberalisation (liberalization)การเปิดเสรี [การทูต]
Liberalismลัทธิเสรีนิยม [TU Subject Heading]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา
การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]
Libidinal Energyพลังทางเพศ [การแพทย์]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Libido, Loss ofกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป [การแพทย์]
Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Librariansบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberal(n) พวกเสรีนิยม
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
It was the library.ที่นี่คือห้องสมุด The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
- Ready in the library, sir.- เตรียมไว้เเล้วที่ห้องสมุดครับท่าน Rebecca (1940)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
Robert found these sketches in the library, madam.โรเบิร์ตเจอภาพวาดพวกนี้ที่ห้องสมุดค่ะ Rebecca (1940)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating.มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
Save it for the library.บันทึกไว้สำหรับห้องสมุด The Godfather (1972)
They listen to the radio, drink tea, unaware they will lose their libertyพวกเขาฟังวิทยุ ดื่มชา พวกเขาขาดอิสระภาพโดยไม่รู้ตัว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libShe took the book back to the library.
libHow far is it to the library from here?
libYou are welcome to any book in my library.
libI am fortunate enough to have access to an excellent library.
libI returned the books I borrowed from the library, and I borrowed some new ones.
libThe library is on the 4th floor.
libHe is a so called liberal.
libShe was accorded permission to use the library.
libThe money was put into a special fund to buy books for the school library.
libThe result of the vote was a win for the Liberals.
libI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
libHe took the liberty of writing to the lady.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง    [N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
ผู้ใช้บริการห้องสมุด    [N] library user
บัตรห้องสมุด    [N] library ticket, See also: borrower's ticket
ศิลปศาสตร์    [N] liberal arts
สิทธิเสรีภาพ    [N] liberty and rights
เสรีนิยม [N] liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ลัทธิเสรีนิยม    [N] liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ศิลปศาสตร์    [N] liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
เสรี [N] freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ [N] freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai definition: ความมีเสรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à

CMU English Pronouncing Dictionary
LIB    L IH1 B
LIBY    L AY1 B IY0
LIBOR    L IY1 B ER0
LIBEL    L AY1 B AH0 L
LIBBY    L IH1 B IY0
LIBYA    L IH1 B IY0 AH0
LIBRA    L IY1 B R AH0
LIBIDO    L AH0 B IY1 D OW0
LIBBEY    L IH1 B IY0
LIBMAN    L IH1 B M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lib    (n) (l i1 b)
lib    (n) (l i1 b)
Libra    (n) (l ii1 b r @)
Libya    (n) (l i1 b i@)
libel    (v) (l ai1 b l)
Libyan    (n) (l i1 b i@ n)
libels    (v) (l ai1 b l z)
libido    (n) (l i1 b ii1 d ou)
Liberia    (n) (l ai1 b i@1 r i@)
Libyans    (n) (l i1 b i@ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liberale {m,f}; LiberalerLiberal [Add to Longdo]
Liberalisierung {f} | Liberalisierungen {pl}liberalization | liberalizations [Add to Longdo]
Liberalismus {m}liberalism [Add to Longdo]
Liberalität {f}liberality [Add to Longdo]
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon [Add to Longdo]
Libero {m}libero [Add to Longdo]
Libido {f}libido [Add to Longdo]
Libretto {n} [mus.]libretto [Add to Longdo]
liberal {adj}liberal [Add to Longdo]
liberal {adv}liberally [Add to Longdo]
liberalisieren | liberalisierend | liberalisiert | liberalisiertto liberalize; to liberalise [Br.] | liberalizing; liberalising [Br.] | liberalizes | liberalized; liberalised [Br.] [Add to Longdo]
Liberiaschnäpper {m} [ornith.]Liberian Black Flycatcher [Add to Longdo]
Libelle {f} [zool.] | Libellen {pl}dragonfly | dragonflies [Add to Longdo]
Libanon {m} [geogr.]Lebanon (lb) [Add to Longdo]
Liberia [geogr.]Liberia (lr) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
libataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library [Add to Longdo]
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat [Add to Longdo]
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P) [Add to Longdo]
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation [Add to Longdo]
エクスカリバー[, ekusukariba-] (n) Excalibur [Add to Longdo]
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借书证[jiè shū zhèng, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄓㄥˋ, / ] library card [Add to Longdo]
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
利伯维尔[lì bó wéi ěr, ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄨㄟˊ ㄦˇ, / ] Libreville (capital of Gabon) [Add to Longdo]
利比亚[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya [Add to Longdo]
利比里亚[Lì bǐ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Liberia [Add to Longdo]
图书管理员[tú shū guǎn lǐ yuán, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] librarian [Add to Longdo]
图书馆[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] library [Add to Longdo]
图书馆员[tú shū guǎn yuán, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] librarian [Add to Longdo]
天枰座[Tiān píng zuò, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座 [Add to Longdo]
天秤座[Tiān chèng zuò, ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library [Add to Longdo]
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library [Add to Longdo]
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library [Add to Longdo]
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function [Add to Longdo]
ライブラリアン[らいぶらりあん, raiburarian] librarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lib \Lib\ (l[i^]b), v. t. [Cf. {Glib} to geld.]
   To castrate. [Obs.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LIB
     Linear Incremental Backoff (CSMA/CD, BEB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top