Search result for

liaison

(48 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liaison-, *liaison*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liaison[N] การติดต่อประสานงาน, Syn. link, contact, inter-group communication
liaison[N] ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. love affair
liaison[N] ผู้ประสานงาน, Syn. coordinator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond

English-Thai: Nontri Dictionary
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liaison officerเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
My job was to assassinate the terrorist group's liaison in Hong Kong.ภารกิจของเราคือการฆ่าชายคนนี้ที่อยู่ในฮ่องกง และรู้จักกันในวงกว้าง คนทรยศนี้เรียกว่า"เฟลานทิส" House of Fury (2005)
Well, I'm the unit liaison.ฉันเป็นคนประสานงานของทีม Compulsion (2005)
Hi. I'm your bereavement liaison, Linda.สวัสดี ฉันเป็นคนจัดการเรื่องศพ Little Miss Sunshine (2006)
Chuck Summer DHS Liaison. The White House made the call.มาตรการสมานฉันท์ / ทำเนียบขาวแจ้งมา Live Free or Die Hard (2007)
Civilian liaison with the Neighborhood Watch Alliance.ความร่วมมือทางพลเรือน ในการดูแลเมือง Hot Fuzz (2007)
We're here about Detective Kerry. She was our liaison.พวกเรามาที่นี่เรื่องนักสืบ เคอร์รี่ เธอเป็นผู้ร่วมงานของเรา Saw IV (2007)
I have now been promoted manager in charge of retail distribution and customer liaison.ฉันถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการคอยดูแลการกระจายของ และการประสานงานกับลูกค้าแล้ว Good Fences (2007)
OSI said they were sending a liaison.หน่วยสืบสวนพิเศษ ทอ. \ แจ้งว่าส่งคนมา Eagle Eye (2008)
I'm a little surprised you're who the sheriff's department chose as their liaison.แปลกใจนิดๆ ที่แผนกตร.นายอำเภอ เลือกมาเป็นผู้ประสานงาน Turning Biminese (2008)
Oh, the, um, the senior liaisonนั่นผู้ประสานงานอาวุโส The Damage a Man Can Do (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัคนายก[N] liaison, See also: spiritual guide, Syn. มรรคนายก, Example: คุณตาทองย้อยเป็นมัคนายกประจำวัดนี้, Thai definition: ผู้จัดการทางกุศล, ผู้ชี้แจงทางบุญ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
พันธะ[n.] (phantha) EN: liaison ; bond ; ties   FR: liaison [f]
พันธะเดียว[n. exp.] (phantha dīo) FR: liaison simple [f]
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khēmī) EN: chemical bond   FR: liaison chimique [f]
พันธะโคเวเลนต์[n. exp.] (phantha khōwēlēn) EN: covalent bond   FR: liaison covalente [f]
พันธะคู่[n. exp.] (phantha khū) FR: liaison double [f]
เรื่องชู้สาว[n. exp.] (reūang chūsāo) EN: illicit romantic liaison   FR: liaison (amoureuse) [f]
เส้นทาง[n.] (senthāng) EN: way ; route ; path ; course ; line ; passage   FR: route [f] ; chemin [m] ; voie [f] ; sentier [m] ; parcours [m] ; liaison [f] ; trajet [m] ; ligne [f]
เส้นทางบิน[n. exp.] (senthāng bin) EN: route   FR: ligne aérienne [f] ; liaison aérienne [f] ; route aérienne [f] ; voie aérienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIAISON    L IY0 EY1 Z AA2 N
LIAISON    L EY1 Z AA2 N
LIAISONS    L IY0 EY1 S AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liaison    (n) (l i1 ei1 z n)
liaisons    (n) (l i1 ei1 z n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liaison {f}liaison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
リエゾン[, riezon] (n) liaison (fre [Add to Longdo]
雲雨巫山[うんうふざん, un'ufuzan] (n) sexual liaison [Add to Longdo]
空軍連絡将校[くうぐんれんらくしょうこう, kuugunrenrakushoukou] (n) air liaison officer [Add to Longdo]
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P) [Add to Longdo]
渉外係[しょうがいがかり, shougaigakari] (n) liaison officer; public relations man [Add to Longdo]
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] (n) liaison department; public relations department [Add to Longdo]
情事[じょうじ, jouji] (n) love affair; liaison [Add to Longdo]
政労[せいろう, seirou] (n) (abbr) government-labour (e.g. liaison meeting); government-labor [Add to Longdo]
朝雲暮雨[ちょううんぼう, chouunbou] (n) sexual liaison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 liaison \li`ai`son"\ (l[-e]`[asl]`z[^o]N"), n. [F., fr. L.
   ligatio, fr. ligare to bind. See {Ligature}, and cf.
   {Ligation}.]
   1. A union, or bond of union; an intimacy; an
    interrelationship.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, An illicit sexual relation between a man and
    a woman; a sexual afffair.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: A process of communication between parts of
    an organization or between two organizations acting
    together for a common purpose.
    [PJC]
 
   4. Hence: A person whose function it is to maintain such
    communication.
    [PJC]
 
   5. (Phonetics) A pronunciation of a consonant sound that
    would be otherwise silent, such as the final consonant of
    certain French words, when the following word begins with
    a vowel sound.
    [PJC] Liane

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liaison
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]
   2: a channel for communication between groups; "he provided a
     liaison with the guerrillas" [syn: {liaison}, {link},
     {contact}, {inter-group communication}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Liaison [liːɛzɔŋ] (n) , s.(f )
   affair; liaison
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top