Search result for

liability

(65 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liability-, *liability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liability[N] หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability (Law)ความรับผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for marine accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]
Liability for railroad accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางรถไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is even the possibility of civil and criminal liability;อาจจะทำให้เกิดการจราจลขึ้นได้ Changeling (2008)
You also realize he's a major liability.นายต้องรู้ว่าเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะ Blow Out (2008)
I'm not disputing Olivia's competence, we need people but she's also a political liabilityผมไม่ได้ว่าโอลิเวียไม่มีความสามารถนะครับ แต่เราต้องคนที่มีความสามารถ ด้านการรัฐศาสตร์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm a liability to you now.ผมจะกลายเป็นภาระ ของคุณต่อจากนี้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I knowou people see me as a liability now.ฉันรู้ว่าพวกนายกำลังมองฉันเป็นคนผิด Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Ellen's a liability, patty.การไว้ใจเอลเลน,แพตตี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Someone decided this guy is a liability.บางคนตัดสินว่าชายคนนี้เป็นข้อบกพร่อง New York Sucks (2009)
She's a liability.เธอจะต้องรับผิดชอบ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Agent Forrest diagnosed your emotional connection as a liability.สายลับฟอร์เลสวินิจฉัย ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะ มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I can't afford to wonder anymore if this team or Chuck Bartowski is a liability.ฉันไม่อยากเสียชื่อเสียง ไปมากกว่านี้แล้ว ถ้าทีมหรือชัค บาทาวสกี้ มีความรับผิดชอบ Chuck Versus the First Kill (2009)
Well, that makes you a liability.ก้ดี นั่นทำให้คุณโกหกได้เนียนขึ้น Justice (2009)
No, it's just a liability thing.มันแค่ตามหน้าที่เขาน่ะ Remains to Be Seen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้[N] debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
สินใช้[N] liability, Thai definition: เงินที่ต้องรับผิดชอบจ่ายตามมูลค่าของหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
ข้อกำหนดว่าจะไม่ต้องรับผิด[n. exp.] (khøkamnot wā ja mai tǿng rapphit) EN: non-liability clause   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ความน่าเชื่อถือ[n.] (khwām nācheūatheū) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness   FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความรับผิด[n.] (khwām rapphit) EN: liability ; accountability   
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapphitchøp thāng phaeng) EN: civil liability   
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khwām rapphitchøp tø phalittaphan) EN: product liability   
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[n. exp.] (khwām rapphit nai kān kratham khøng phū eūn) EN: vicarious liability   
ความรับผิดร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitruam kan) EN: joint liability   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIABILITY    L AY2 AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liability    (n) (l ai2 @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Hang {m} (zu); Neigung {f} (zu); Anfälligkeit {f} (für)liability (to) [Add to Longdo]
Steuerpflicht {f}; Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f}liability for tax; tax liability [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}; Verpflichtung {f} | Verbindlichkeiten {pl}liability | liabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability [Add to Longdo]
ライアビリティー[, raiabiritei-] (n) liability; (P) [Add to Longdo]
リライアビリティー[, riraiabiritei-] (n) reliability [Add to Longdo]
一般責任[いっぱんせきにん, ippansekinin] (n) public liability [Add to Longdo]
過失責任主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過失責任主義) fault liability principle [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liability \Li`a*bil"i*ty\ (l[imac]`[.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n.;
   pl. {Liabilities} (-t[i^]z).
   [1913 Webster]
   1. The state of being liable; as, the liability of an
    insurer; liability to accidents; liability to the law.
    [1913 Webster]
 
   2. That which one is under obligation to pay, or for which
    one is liable. Specifically, in the pl., the sum of one's
    pecuniary obligations; -- opposed to {assets}.
    [1913 Webster]
 
   {Limited liability}. See {Limited company}, under {Limited}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liability
   n 1: the state of being legally obliged and responsible
   2: an obligation to pay money to another party [syn:
     {indebtedness}, {liability}, {financial obligation}]
   3: the quality of being something that holds you back [ant:
     {asset}, {plus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top