Search result for

lew

(86 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lew-, *lew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lewd[ADJ] ที่แสดงถึงตัณหา, See also: เต็มไปด้วยกิเลส, Syn. lascivious, libidinous, lustful
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
blew(บลู) v. อดีตกาลของ blow
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
candlewickn. ไส้เทียน
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย,เงื่อนงำ
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
curlew(เคอ'ลิว) n. นกปากยาวและโค้ง
eaglewoodn. ไม้กฤษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
lewd(adj) มีตัณหา,แพศยา,ลามก,เสเพล
lewdness(n) ตัณหา,ความแพศยา,ความลามก,ความเสเพล
angleworm(n) ไส้เดือน
blew(vi) pt ของ blow
candlewick(n) ไส้เทียน
flew(vi) pp ของ fly
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
middleweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 143-160 ปอนด์
needlewoman(n) หญิงเย็บปักถักร้อย
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lewey's Bodyเลวีบอดี [การแพทย์]
Lewis Structureโครงสร้างลิวอิส [การแพทย์]
Lewisiteลิวิไซท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
I'm charging the same as your slum-lord friend Lew Vogel.ผมเรียกเก็บเงินเท่ากับ ลู โวเกล เพื่อนคุมสลัมของคุณแหละ The Bank Job (2008)
They're loud, they're lewd (horny) and they expect free oral sex.พวกเขาส่งเสียงดัง หื่นจัด และยังหวังออรัลเซ็กส์ฟรีอีก The Bank Job (2008)
Lew, you tell your greedy little bobbles (cops)... to find their perks (extra income) elsewhere.ลู คุณก็บอกพวกตำรวจหิวเงินของคุณ... ให้ไปหารายได้พิเศษที่ไหนซักแห่งสิ The Bank Job (2008)
Lew, while I'm back in Trinidad,ลูว์ ขณะที่ผมกลับไปตรินิแดด The Bank Job (2008)
Sorry, Lew.ขอโทษ ลูว์ The Bank Job (2008)
Spell it out, Lew. Be more specific.พูดออกมาสิ ลูว์ พูดให้ชัด ๆ The Bank Job (2008)
Lew Vogel.ลูว์ โวเกล The Bank Job (2008)
What do you want, Lew?คุณมีอะไร ลูว์ The Bank Job (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กฤษณา[n.] (kritsanā) EN: eaglewood   
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกเด้าดินทุ่งพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok daodin thung phan Rassīa) EN: Blyth's Pipit   FR: Pipit de Godlewski [m] ; Pipit de Blyth [m]
นกอีก๋อยจิ๋ว[n. exp.] (nok ī-køi jiu) EN: Little Curlew   FR: Courlis nain [m] ; Courlis minute [m]
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกอีก๋อยใหญ่[n. exp.] (nok ī-køi yai) EN: Eurasian Curlew   FR: Courlis cendré [m] ; Grand Courlis [m] ; Courlis arqué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEW    L UW1
LEWY    L UW1 IY0
LEWD    L UW1 D
LEWIN    L UW1 IH2 N
LEWAN    L UW1 AH0 N
LEWIS    L UW1 AH0 S
LEWEY    L UW1 IY0
LEWIS'    L UW1 AH0 S
LEWINS    L UW1 IH2 N Z
LEWERS    L UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lewd    (j) (l y uu1 d)
Lewes    (n) (l uu1 i s)
Lewis    (n) (l uu1 i s)
lewder    (j) (l y uu1 d @ r)
lewdly    (a) (l y uu1 d l ii)
lewdest    (j) (l y uu1 d i s t)
Lewisham    (n) (l uu1 i sh @ m)
lewdness    (n) (l y uu1 d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lewis {pl}lewis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
ジュニアミドル級[ジュニアミドルきゅう, juniamidoru kyuu] (n) junior middleweight [Add to Longdo]
スカラップハンマーヘッド;スカラップ・ハンマーヘッド[, sukarappuhanma-heddo ; sukarappu . hanma-heddo] (n) scalloped hammerhead (Sphyrna lewini); bronze hammerhead shark [Add to Longdo]
スルーレート[, suru-re-to] (n) slew rate [Add to Longdo]
ダブルワード[, daburuwa-do] (n) {comp} doubleword [Add to Longdo]
テーブルウエア[, te-buruuea] (n) tableware [Add to Longdo]
テレウェイシリウス[, tereueishiriusu] (n) {comp} Teleway Sirius [Add to Longdo]
テレライティング[, tereraiteingu] (n) telewriting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢因[Lú yīn, ㄌㄨˊ , / ] Lewin (name); Kurt Lewing (1890-1944), German American psychologist of the Gestalt school, the author of Field Theory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
ミドルウェア[みどるうえあ, midoruuea] middleware [Add to Longdo]
倍長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]
テレウェイシリウス[てれうえいしりうす, tereueishiriusu] Teleway Sirius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lew \Lew\ (l[=u]), a. [Cf. lee a calm or sheltered place,
     lukewarm.]
     Lukewarm; tepid. [Obs.] --Wyclif.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top