Search result for

letting

(45 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letting-, *letting*, lett
English-Thai: Longdo Dictionary
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letting of contractsการแข่งขันการประมูลราคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, luckily, letting people down is your forte.เอาเถอะยังไง เธอก็ชอบทำให้คนผิดหวังอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
Opening up to new people and letting them in.ต้องเปิดรับคนใหม่ๆให้เค้าเข้ามาในชีวิต Chuck in Real Life (2008)
You're letting the mister softee truck pass us?เธอต้องไปแจ้งคุณซอฟตี้ ถึงรถบรรทุกที่ผ่านเราใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
I'm not letting muffy lose hers before me.ฉันไม่ได้บอกว่ามัฟฟี่แพ้หล่อนก่อนหน้าฉัน There Might be Blood (2008)
Letting everyone see the snakes for themselves.จะให้ทุกคนเห็นงูบนโล่ด้วยตาตัวเอง Valiant (2008)
You did so many things without even letting me know?คุณมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกมั้ย? Beethoven Virus (2008)
How about letting her go?ผมขอให้ปล่อยเธอออกไปได้มั้ย? My Sassy Girl (2008)
-They're not letting me through.-เขาไม่ให้เข้าไป Vantage Point (2008)
But your mind struggled, because to heal it would also mean letting go of Lisa and Katie.แต่จิตใจเธอยังต่อต้าน เพราะว่าการรักษา... ...มันหมายถึงการลืมลิซ่ากับเคที่ The Lazarus Project (2008)
The guards are letting them in.ทหารกำลังมา The Other Boleyn Girl (2008)
Why is he letting Harvey do this?ทำไมถึงปล่อยให้ฮาร์วี่ทำอย่างนี้ The Dark Knight (2008)
Letting Harvey take the fall for this is not heroic at all.ปล่อยให้ฮาร์วี่เป็นแบบนี้ ไม่ใช่พระเอกเลย The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lettingA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
lettingA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
lettingAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
lettingA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
lettingHe's letting his fame go to his head.
letting"If you don't get in our way any more, I could see my way to letting bygones be bygones." "That's remarkably generous ..."
lettingIf you have a positive attitude, you are looking for ways to solve the problems that you can solve, and you are letting go of the things over which you have no control.
lettingI have no idea of letting the house.
lettingIt is like letting a tiger run loose.
lettingI wouldn't dream of letting you do that.
lettingLately I've been letting my English go. It seems I'll never improve at it no matter how many years I study.
lettingThank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้เช่าช่วง[n. exp.] (kān hai chaochūang) EN: subletting ; sub-letting   

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTING    L EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letting    (v) (l e1 t i ng)
lettings    (n) (l e1 t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einlassendletting in [Add to Longdo]
fortlassendletting away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
血抜き[ちぬき, chinuki] (n,vs) letting out blood prior to cooking; draining blood from meat, fish, etc. [Add to Longdo]
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up [Add to Longdo]
見殺し[みごろし, migoroshi] (n) letting (someone) die without helping [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
後逸[こういつ, kouitsu] (n,vs) letting (a ball) pass; missing (a grounder); error [Add to Longdo]
刺絡[しらく, shiraku] (n) bloodletting [Add to Longdo]
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P) [Add to Longdo]
生殺[せいさつ, seisatsu] (n,vs) (See 活殺) sparing life and taking life; letting live and killing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Let \Let\, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t"t[e^]d),
   [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten
   (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS.
   l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to
   OFries. l[=e]ta, OS. l[=a]tan, D. laten, G. lassen, OHG.
   l[=a]zzan, Icel. l[=a]ta, Sw. l[*a]ta, Dan. lade, Goth.
   l[=e]tan, and L. lassus weary. The original meaning seems to
   have been, to let loose, let go, let drop. Cf. {Alas},
   {Late}, {Lassitude}, {Let} to hinder.]
   1. To leave; to relinquish; to abandon. [Obs. or Archaic,
    except when followed by alone or be.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . prayed him his voyage for to let.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Yet neither spins nor cards, ne cares nor frets,
       But to her mother Nature all her care she lets.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Let me alone in choosing of my wife. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider; to think; to esteem. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause; to make; -- used with the infinitive in the
    active form but in the passive sense; as, let make, i. e.,
    cause to be made; let bring, i. e., cause to be brought.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This irous, cursed wretch
       Let this knight's son anon before him fetch.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He . . . thus let do slay hem all three. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Anon he let two coffers make.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To permit; to allow; to suffer; -- either affirmatively,
    by positive act, or negatively, by neglecting to restrain
    or prevent.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, when followed by an infinitive, the
      latter is commonly without the sign to; as to let us
      walk, i. e., to permit or suffer us to walk. Sometimes
      there is entire omission of the verb; as, to let [to be
      or to go] loose.
      [1913 Webster]
 
         Pharaoh said, I will let you go.  --Ex. viii.
                          28.
      [1913 Webster]
 
         If your name be Horatio, as I am let to know it
         is.                --Shak.
      [1913 Webster]
 
   5. To allow to be used or occupied for a compensation; to
    lease; to rent; to hire out; -- often with out; as, to let
    a farm; to let a house; to let out horses.
    [1913 Webster]
 
   6. To give, grant, or assign, as a work, privilege, or
    contract; -- often with out; as, to let the building of a
    bridge; to let out the lathing and the plastering.
    [1913 Webster]
 
   Note: The active form of the infinitive of let, as of many
      other English verbs, is often used in a passive sense;
      as, a house to let (i. e., for letting, or to be let).
      This form of expression conforms to the use of the
      Anglo-Saxon gerund with to (dative infinitive) which
      was commonly so employed. See {Gerund}, 2. " Your
      elegant house in Harley Street is to let." --Thackeray.
      In the imperative mood, before the first person plural,
      let has a hortative force. " Rise up, let us go."
      --Mark xiv. 42. " Let us seek out some desolate shade."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To let alone}, to leave; to withdraw from; to refrain from
    interfering with.
 
   {To let blood}, to cause blood to flow; to bleed.
 
   {To let down}.
    (a) To lower.
    (b) To soften in tempering; as, to let down tools,
      cutlery, and the like.
 
   {To let fly} or {To let drive}, to discharge with violence,
    as a blow, an arrow, or stone. See under {Drive}, and
    {Fly}.
 
   {To let in} or {To let into}.
    (a) To permit or suffer to enter; to admit.
    (b) To insert, or imbed, as a piece of wood, in a recess
      formed in a surface for the purpose.
 
   {To let loose}, to remove restraint from; to permit to wander
    at large.
 
   {To let off}.
    (a) To discharge; to let fly, as an arrow; to fire the
      charge of, as a gun.
    (b) To release, as from an engagement or obligation.
      [Colloq.]
 
   {To let out}.
    (a) To allow to go forth; as, to let out a prisoner.
    (b) To extend or loosen, as the folds of a garment; to
      enlarge; to suffer to run out, as a cord.
    (c) To lease; to give out for performance by contract, as
      a job.
    (d) To divulge.
 
   {To let slide}, to let go; to cease to care for. [Colloq.] "
    Let the world slide." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letting
   n 1: property that is leased or rented out or let [syn: {lease},
      {rental}, {letting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top