Search result for

letter quality

(8 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letter quality-, *letter quality*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter qualityคุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
letter qualityคุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top