Search result for

letter of credit

(14 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letter of credit-, *letter of credit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then, two years ago, he walks into a bank in Atlanta and produces a $500,000 letter of credit and a business card from Formavale.จู่ๆ 2 ปีก่อน เขาก็เดินเข้าไปในธนาคารที่แอตแลนต้า ขอขึ้นเงิน 500,000 เหรียญ แลกกับกิจการของ "ฟอร์มาเวล" Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[n. exp.] (kān poēt lettoē øp khrēdit) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C   
เลตเตอร์ออฟเครดิต[n. exp.] (lettoē øp khrēdit) EN: letter of credit   FR: lettre de crédit [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商業信用状[しょうぎょうしんようじょう, shougyoushinyoujou] (n) commercial letter of credit [Add to Longdo]
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n) letter of credit [Add to Longdo]
輸出信用状[ゆしゅつしんようじょう, yushutsushinyoujou] (n) export letter of credit [Add to Longdo]
輸入信用状[ゆにゅうしんようじょう, yunyuushinyoujou] (n) import letter of credit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信用证[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] letter of credit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\, n. [OE. lettre, F. lettre, OF. letre, fr. L.
   littera, litera, a letter; pl., an epistle, a writing,
   literature, fr. linere, litum, to besmear, to spread or rub
   over; because one of the earliest modes of writing was by
   graving the characters upon tablets smeared over or covered
   with wax. --Pliny, xiii. 11. See {Liniment}, and cf.
   {Literal}.]
   1. A mark or character used as the representative of a sound,
    or of an articulation of the human organs of speech; a
    first element of written language.
    [1913 Webster]
 
       And a superscription also was written over him in
       letters of Greek, and Latin, and Hebrew. --Luke
                          xxiii. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. A written or printed communication; a message expressed in
    intelligible characters on something adapted to
    conveyance, as paper, parchment, etc.; an epistle.
    [1913 Webster]
 
       The style of letters ought to be free, easy, and
       natural.               --Walsh.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing; an inscription. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       None could expound what this letter meant.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Verbal expression; literal statement or meaning; exact
    signification or requirement.
    [1913 Webster]
 
       We must observe the letter of the law, without doing
       violence to the reason of the law and the intention
       of the lawgiver.           --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       I broke the letter of it to keep the sense.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A single type; type, collectively; a style of
    type.
    [1913 Webster]
 
       Under these buildings . . . was the king's printing
       house, and that famous letter so much esteemed.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. Learning; erudition; as, a man of letters.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. A letter; an epistle. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. (Teleg.) A telegram longer than an ordinary message sent
    at rates lower than the standard message rate in
    consideration of its being sent and delivered subject to
    priority in service of regular messages. Such telegrams
    are called by the Western Union Company {day letters}, or
    {night letters} according to the time of sending, and by
    The Postal Telegraph Company {day lettergrams}, or {night
    lettergrams}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Dead letter}, {Drop letter}, etc. See under {Dead}, {Drop},
    etc.
 
   {Letter book}, a book in which copies of letters are kept.
 
   {Letter box}, a box for the reception of letters to be mailed
    or delivered.
 
   {Letter carrier}, a person who carries letters; a postman;
    specif., an officer of the post office who carries letters
    to the persons to whom they are addressed, and collects
    letters to be mailed.
 
   {Letter cutter}, one who engraves letters or letter punches.
    
 
   {Letter lock}, a lock that can not be opened when fastened,
    unless certain movable lettered rings or disks forming a
    part of it are in such a position (indicated by a
    particular combination of the letters) as to permit the
    bolt to be withdrawn.
    [1913 Webster]
 
       A strange lock that opens with AMEN. --Beau. & Fl.
 
   {Letter paper}, paper for writing letters on; especially, a
    size of paper intermediate between note paper and
    foolscap. See {Paper}.
 
   {Letter punch}, a steel punch with a letter engraved on the
    end, used in making the matrices for type.
 
   {Letters of administration} (Law), the instrument by which an
    administrator or administratrix is authorized to
    administer the goods and estate of a deceased person.
 
   {Letter of attorney}, {Letter of credit}, etc. See under
    {Attorney}, {Credit}, etc.
 
   {Letter of license}, a paper by which creditors extend a
    debtor's time for paying his debts.
 
   {Letters close} or {Letters clause} (Eng. Law.), letters or
    writs directed to particular persons for particular
    purposes, and hence closed or sealed on the outside; --
    distinguished from {letters patent}. --Burrill.
 
   {Letters of orders} (Eccl.), a document duly signed and
    sealed, by which a bishop makes it known that he has
    regularly ordained a certain person as priest, deacon,
    etc.
 
   {Letters patent}, {Letters overt}, or {Letters open} (Eng.
    Law), a writing executed and sealed, by which power and
    authority are granted to a person to do some act, or enjoy
    some right; as, letters patent under the seal of England.
    The common commercial {patent} is a derivative form of
    such a right.
 
   {Letter-sheet envelope}, a stamped sheet of letter paper
    issued by the government, prepared to be folded and sealed
    for transmission by mail without an envelope.
 
   {Letters testamentary} (Law), an instrument granted by the
    proper officer to an executor after probate of a will,
    authorizing him to act as executor.
 
   {Letter writer}.
    (a) One who writes letters.
    (b) A machine for copying letters.
    (c) A book giving directions and forms for the writing of
      letters.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credit \Cred"it\ (kr[e^]d"[i^]t), n. [F. cr['e]dit (cf. It.
   credito), L. creditum loan, prop. neut. of creditus, p. p. of
   credere to trust, loan, believe. See {Creed}.]
   1. Reliance on the truth of something said or done; belief;
    faith; trust; confidence.
    [1913 Webster]
 
       When Jonathan and the people heard these words they
       gave no credit unto them, nor received them. --1
                          Macc. x. 46.
    [1913 Webster]
 
   2. Reputation derived from the confidence of others; esteem;
    honor; good name; estimation.
    [1913 Webster]
 
       John Gilpin was a citizen
       Of credit and renown.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A ground of, or title to, belief or confidence; authority
    derived from character or reputation.
    [1913 Webster]
 
       The things which we properly believe, be only such
       as are received on the credit of divine testimony.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. That which tends to procure, or add to, reputation or
    esteem; an honor.
    [1913 Webster]
 
       I published, because I was told I might please such
       as it was a credit to please.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Influence derived from the good opinion, confidence, or
    favor of others; interest.
    [1913 Webster]
 
       Having credit enough with his master to provide for
       his own interest.           --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.) Trust given or received; expectation of future
    playment for property transferred, or of fulfillment or
    promises given; mercantile reputation entitling one to be
    trusted; -- applied to individuals, corporations,
    communities, or nations; as, to buy goods on credit.
    [1913 Webster]
 
       Credit is nothing but the expectation of money,
       within some limited time.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. The time given for payment for lands or goods sold on
    trust; as, a long credit or a short credit.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bookkeeping) The side of an account on which are entered
    all items reckoned as values received from the party or
    the category named at the head of the account; also, any
    one, or the sum, of these items; -- the opposite of
    {debit}; as, this sum is carried to one's credit, and that
    to his debit; A has several credits on the books of B.
    [1913 Webster]
 
   {Bank credit}, or {Cash credit}. See under {Cash}.
 
   {Bill of credit}. See under {Bill}.
 
   {Letter of credit}, a letter or notification addressed by a
    banker to his correspondent, informing him that the person
    named therein is entitled to draw a certain sum of money;
    when addressed to several different correspondents, or
    when the money can be drawn in fractional sums in several
    different places, it is called a {circular letter of
    credit}.
 
   {Public credit}.
    (a) The reputation of, or general confidence in, the
      ability or readiness of a government to fulfill its
      pecuniary engagements.
    (b) The ability and fidelity of merchants or others who
      owe largely in a community.
      [1913 Webster]
 
         He touched the dead corpse of Public Credit, and
         it sprung upon its feet.     --D. Webster.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letter of credit
   n 1: a document issued by a bank that guarantees the payment of
      a customer's draft; substitutes the bank's credit for the
      customer's credit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top