Search result for

let out

(43 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let out-, *let out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let out[PHRV] ปล่อยออกไป, See also: ให้ออกไป
let out[PHRV] ปล่อยเป็นอิสระ
let out[PHRV] ปล่อยออก (น้ำ, อากาศ)
let out[PHRV] เปล่งเสียงออกมา
let out[PHRV] เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ, Syn. be out, bring out, come out, filter out, get out, leak out
let out[PHRV] ดับไฟ, Syn. put out
let out[PHRV] ยกโทษ
let out[PHRV] ขยายให้กว้างขึ้น (เสื้อผ้า), See also: ทำให้กว้างขึ้น, Syn. take in
let out[PHRV] ให้เช่า, See also: ยอมให้เช่า, อนุญาตให้เช่า, Syn. hire out, rent out
let out[PHRV] โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง), Syn. lay into

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there was one thing the woman didn't let out of it.เป็นสิ่งที่ข้าไม่มี Goemon (2009)
- Why would you let out Sam Winchester?ทำไมถึงปล่อยแซม วินเชสเตอร์ออกมา? When the Levee Breaks (2009)
Let out some string, add altitude, I'll go under and cut his line.ปล่อยสายใน เพิ่มระดับความสูง แล้วฉันจะอ้อมไปตัดสายของเขา The Cornhusker Vortex (2009)
With samples that you will not let out of your sight.และดูตัวอย่าง อย่าให้คลาดสายตา What Lies Below (2010)
There's nothing to let out.มันไม่มีอะไรให้ระบายน่ะสิ Basic Genealogy (2010)
Who will you let out first, me or you?แล้วมีแค่คนเดียวที่ออกไปได้ เธอจะบอกให้ใครออกไปก่อน Episode #1.13 (2010)
I'm saying you should let out a big shout and relieve all your stress.ตะโกนออกมาดังๆ และก็... ปลดปล่อยทุกอย่างทิ้งไป Episode #1.4 (2010)
Thanks to you, now I've had to let out every pair of pants I own.ขอบใจเธอนะ ฉันต้องไปตัดกางเกงใหม่ยกชุด The Help (2011)
You lock me in a dungeon for four days I'm supposed to be so grateful to be let out that I just head back to the lab as though nothing happened?คุณขังฉันไว้สี่วัน ฉันควรจะ เป็นปลื้มถึงขนาดที่ไปเข้าแล็บ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ Masks (2011)
But then, the Behemoth let out a mighty howl.แต่ทันใดนั้น เบฮีมอทก็คำราม Death Didn't Become Him (2011)
Derek let out of jail.มันเลยพ้นคุกได้แล้ว Second Chance at First Line (2011)
Let out of jail.พ้นคุกแล้ว Pack Mentality (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let outHe let out a sigh when the job was finished.
let outHe was let out after serving just two years of his four-year prison sentence.
let outOn no account should you let out the secret.
let outTom happened to let out the secret to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย[V] pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
ระบาย[V] release, See also: let out, let off, drain, Example: เครื่องวัดอุณหภูมิมีลิ้นสำหรับระบายก๊าซ, Thai definition: ผ่านออกไป, ถ่ายออก
แพลม[V] let out, See also: protrude, Syn. แลบ, Example: ด้ามปืนแพลมออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา, Thai definition: แลบโผล่ออกมา
ไขความลับ[V] let out a secret, See also: give away a secret, leak information, expose a secret, Syn. บอกความลับ, Example: ทนายไขความลับให้ลูกหลานท่านเจ้าคุณฟังทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwāmlap) EN: reveal a secret ; let out a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler   
ระบาย[v.] (rabāi) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air   FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
โรย[v.] (rōi) EN: pay out ; let out   

Japanese-English: EDICT Dictionary
叫び出す[さけびだす, sakebidasu] (v5s) to let out a cry; to break forth [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
声を立てる[こえをたてる, koewotateru] (exp,v1) to let out a cry; to shout [Add to Longdo]
貸し出す(P);貸出す[かしだす, kashidasu] (v5s,vt) to lend; to loan; to let out on hire; (P) [Add to Longdo]
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let out
   v 1: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She
      let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that
      nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out},
      {let loose}]
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: bring out of a specific state [syn: {bring out}, {let out}]
   4: make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of
     weight" [syn: {let out}, {widen}] [ant: {take in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top