หรือคุณหมายถึง lemongraß?
Search result for

lemongrass

(8 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lemongrass-, *lemongrass*, lemongras
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lemongrass[N] ตะไคร้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's me, and my partner, lemongrass gogoloab.และนี่คู่หูผม ตะไคร้โกโก้โหลบ Ghosts (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไคร้[N] lemongrass, See also: Cymbopogon citratus Stapf, Example: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน, Count unit: ต้น, กอ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้มยำ[n.] (tomyam) EN: spicy lemongrass soup ; hot and sour soup   FR: soupe acidulée [f] ; soupe pimentée à la citronnelle [f]
ต้มยำปลาบึก[n. exp.] (tomyam plā beuk) EN: tom yom pla ; hot and sour catfish soup favoured with lemongrass, lime leave   
ต้มยำปลาช่อน[n. exp.] (tomyam plāchǿn) EN: tom yam pla chon ; sour and spicy soup with snakehead fish ; hot and sour snake-head fish soup flavoured with lemongrass, lime leave   

Japanese-English: EDICT Dictionary
レモングラス[, remongurasu] (n) lemongrass (Cymbopogon citratus); lemon grass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lemongrass
   n 1: an aromatic oil that smells like lemon and is widely used
      in Asian cooking and in perfumes and medicines [syn:
      {lemongrass}, {lemon grass}, {lemongrass oil}]
   2: a tropical grass native to India and Sri Lanka [syn:
     {lemongrass}, {lemon grass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top