Search result for

legen

(106 entries)
(0.0808 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legen-, *legen*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legend    [N] คำจารึก, See also: คำสลัก, Syn. inscription
legend    [N] คำบรรยายใต้ภาพ, See also: คำอธิบายภาพ, Syn. caption
legend    [N] ตำนาน, See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา, Syn. fable, myth, saga
legend    [N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, Syn. celebrity
legend    [N] เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง, See also: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legendตำนาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Legendre functionฟังก์ชันเลอช็องดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Legendsตำนาน [TU Subject Heading]
Legends, Buddhistตำนานทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends

English-Thai: Nontri Dictionary
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Legend?ตำนาน? The Magnificent Seven (2016)
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
There is a legend that says that bad fortune will come to anyone who slays one.มันมีคำจารึกซึ่งเป็นโชคร้ายสำหรับ ใครก็ตามที่ฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
You said there's a legend that misfortune comes to anyone who slays a unicorn.ลุงพูดว่ามีตำนาน ที่เป็นโชคร้ายสำหรับใครก็ตามที่ฆ่ายูนิคอนนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
What about creatures only recorded in legend?แล้วลุงก็คิดออก ถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมีอยู่แต่ในตำนานหรือเรื่องเล่าล่ะ? Lancelot (2008)
I will be a legend for thisข้าคงจะเป็นตำนานสำหรับภารกิจนี้ Cloak of Darkness (2008)
And there's an interesting legend as well.และที่นี่ก็เป็นยุคที่น่าสนใจ Heartbreak Library (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The legends about Akator are all true.ตำนานเกี่ยวกับ อะเกเตอร์ เป็นเรื่องจริง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's a legend. Why do you think Akator even existed?มันเป็นตำนาน ทำไมคุณคิดว่า อะเกเตอร์ มีตัวตนจริง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legenAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
legenAccording to one legend, it gets its name from a priest.
legenA mysterious legend has been handed down about this lake.
legenBill is still a legendary figure in this company.
legenHistory has never fared well against legend.
legenMyths and legends should be handed down from generation to generation.
legenPresident Kennedy was killed, but his legend will live on forever.
legen"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"
legenStory is household legend.
legenThe last part of the legend was added later.
legenThe legend gave the name to the place.
legenThe legend has come down in this district from olden times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับแล    [N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ
ตำนาน    [N] legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count unit: เล่ม, เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ครุฑ[n. prop.] (khrut) EN: Garuda   FR: Garuda (oiseau légendaire)
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān paramparā) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [m]
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายปรัมปรา[n. exp.] (niyāi paramparā) EN: legend   
เรื่องตำนาน[n.] (reūang tamnān) FR: légende [f] ; histoire légendaire [f]
สัญลักษณ์ในแผนที่[n. exp.] (sanyalak nai phaēnthī) FR: légende d'un plan/d'une carte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGEND    L EH1 JH AH0 N D
LEGENT    L EH1 JH AH0 N T
LEGENDS    L EH1 JH AH0 N D Z
LEGENDRE    L EH1 G AH0 N D R EY0
LEGENT'S    L EH1 JH AH0 N T S
LEGENDARY    L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legend    (n) (l e1 jh @ n d)
legends    (n) (l e1 jh @ n d z)
legendary    (j) (l e1 jh @ n d r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.
gelegentlich(adj adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legende {f} | Legenden {pl}legend | legends [Add to Longdo]
Legenot {f}egg binding [Add to Longdo]
legen | legend | gelegt | er/sie legt | ich/er/sie legte | er/sie hat/hatte gelegtto put {put; put} | putting | put | he/she puts | I/he/she put | he/she has/had put [Add to Longdo]
legen; stellen; setzen | legend | gelegt | er/sie legt | ich/er/sie legte | er/sie hat/hatte gelegtto lay {laid; laid} | laying | laid | he/she lays | I/he/she laid | he/she has/had laid [Add to Longdo]
legen | legendto recline | reclining [Add to Longdo]
Legen Sie etwas für schlechte Zeiten zurück!Put something by for a rainy day! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P) [Add to Longdo]
テレジェニック[, terejienikku] (n) telegenic [Add to Longdo]
レジェンド[, rejiendo] (n) legend [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
家系伝説[かけいでんせつ, kakeidensetsu] (n) family legend [Add to Longdo]
画讃;画賛;画讚(oK)[がさん, gasan] (n) legend over a picture; inscription (legend, writing) on a painting [Add to Longdo]
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
言い伝え;言伝え[いいつたえ, iitsutae] (n) tradition; legend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person) [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe [Add to Longdo]
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
凡例[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Legen [leːgən] (n) , s.(n )
   placement
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 legen [leːgən]
   laid}; put}; set}; to lay {laid; to put {put; to recline; to set {set; to stick; to superimpose
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 baslin
 
 1. legen
 2. legen dolusu
 3. havuz
 4. havza.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 legen [leɤ°ən]
   empty
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top