Search result for

leered

(144 entries)
(2.3507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leered-, *leered*, leer, leere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leered*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leer[VI] ชายตามอง (ด้วยความเสน่หา)
leer at[PHRV] ชายตามอง
cameleer[N] คนขี่อูฐ, Syn. camel driver
bandoleer[N] แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่, Syn. bandolier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cameleer(แคมเมิลเลียร์') n. คนขี่อูฐ
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
fusileer(ฟิว'ซะเลียร์) n. มือปืนคาบศิลา
leer(เลียร์) vi.,n. (การ) ชายตามองอย่างเสน่หา,มองค้อน., See also: leeriness n. ดูleer, Syn. smirk

English-Thai: Nontri Dictionary
leer(vi) เหลือบมอง,ชำเลืองมอง,ชายตามอง,มองค้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Empty.LeerThe House of Fear (1945)
Empty?LeerThe Ten Commandments (1956)
[ Beeps ]Akku leerForces of Nature (1999)
Empty.LeerSpy Kids (2001)
Empty?LeerGood Soldier (2008)
No message.- Leere S MS. Triad Wars (2008)
Empty?LeerDinosaur Island (2014)
Looks empty.Sieht leer aus. Ghost Rider: Uprising (2016)
Bandoleer.แบนโดเลีย Frenzy (2009)
You leering at Susan's breasts.คุณมองหน้าอกซูซาน A Little Night Music (2010)
Hey, kid. Don't leer at the neighbours.นี่ เจ้าหนู\ อย่าทำตาหวานกับคนข้างบ้าน Fright Night (2011)
You know, you really need to be more careful with your leering.รู้ไหม นายต้องระวัง มากกว่านี้นะเรื่อง ส่องสัตว์เนี่ย Born This Way (2011)
Please, Leonard, don't leer, you have a girlfriend.ขอทีเลนเนิร์ด เธอมีแฟนแล้วนะ The Wildebeest Implementation (2011)
We're both here for a different reason than these other leering cretins, and yet the net result is the same.เราทั้งคู่มาที่นี่ด้วยเหตุผลที่แตกต่าง จากพวกปัญญาอ่อนที่ชายตามองอยู่ และตอนนี้ผลที่ออกมาก็เหมือนกัน Buck the System (2012)
FBI, CSIS, RCMP all the leerer agencies.FBI, CSIS, RCMP ทั้งหมด ให้ที่นี่เป็นศูนย์สั่งการ Fast Times (2012)
Your leers are quite transparent.สายตาคุณมันฟ้อง Nor'easter (2012)
He came from a long line of Afghan cameleers.'ต้นตระกูลเขามาจากอัฟฮาน Tracks (2013)
There was a man in the hall when I went for coffee-- he was leering at me.มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องโถง ตอนฉัน ไปชงกาแฟ-- เขาชายตามองมาที่ฉัน The Shot in the Dark (2013)
You must've noticed the way he leered at you.เธอน่าจะสังเกตเห็นที่เขาชายตามองมาที่เธอนะ The Blood Is the Life (2013)
Taneleer Tivan, The Collector.ทานีเลียร์ ทิวาน... เดอะ คอลเล็คเตอร์ Guardians of the Galaxy (2014)
Empty!LeerI Married a Witch (1942)
Empty.LeerThe Spy (1968)
Empty.LeerRobin Hood (1973)
- Empty?LeerMephisto (1981)
Emptiness.Leere. Day of the Wacko (2002)
Empty.LeerBridesmaids Revisited (2006)
Empty?LeerGuilt (2011)
Empty?LeerWhy Is This Night Different? (2015)
Empty.LeerChapter Five: The Flea and the Acrobat (2016)
Empty.LeerImmortal Emerges from Cave (2017)
Empty.LeerIcarus (2017)
I turn around and there's my creepy neighbor leering at me.สิ่งนี้ประหลาดจริงๆนี่สิ Valentine (2001)
Leerde Leonidas all to fight.ลีโอไนดัส ถูกสอนให้ต่อสู้ Meet the Spartans (2008)
We've gotta get some empty bottles, all you can find.Wir brauchen leere Flaschen, alle, die Sie finden können. Zombie (1979)
So you watch out for that thieving Avery Simpson or he'll wind up owning all of my mine.Also pass auf diesen diebischen Avery Simpson auf. Oder er reißt sich die Mine untern Nagel, und wir gehen leer aus. The Villain (1979)
Because we both know it's not loaded.Weil wir beide wissen, dass die Kanone leer ist. The Villain (1979)
We cleaned out those drawers.Dort findest du leere Schubladen. The Kinfolk (1979)
The wolf's lair lay empty.Da lag das Wolfsnest leer Die Walküre (1980)
I found only a wolf-skin in the forest, lying empty before me.Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst Leer lag das vor mir Die Walküre (1980)
I'm out.LeerGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
There's an emptiness here with Grandpa gone and Grandma and Mama away.Hier herrscht eine Leere, da Grandpa nicht mehr da ist und Grandpa und Mama weg sind. The Furlough (1980)
Many a time, we'd come home empty-handed but Pa said that didn't matter.Oft kamen wir mit leeren Händen heim, aber Pa sagte, das sei egal. The Last Straw (1980)
You mean drones, galley slaves.Du meinst Packesel, Galeerensklaven. The Outrage: Part 1 (1980)
I- - I just keep thinking about all the empty days ahead.Ich muss nur an die vielen, leeren Tage denken, die uns bevorstehen. The Outrage: Part 2 (1980)
Nothing in it.LeerThe Prodigals (1980)
Then it's time to face another empty hotel room.Dann steht man vor dem nächsten leeren Hotelzimmer. The Travelling Man (1980)
Well, Billy Healy's gone into the Army, so they got a spare room now.Tja, Billy Healy ist in der Army, also steht ein Zimmer leerThe Travelling Man (1980)
Well, they've got this room. I was thinking about renting it.Na ja, das Zimmer steht leer, ich möchte es gern mieten. The Travelling Man (1980)
- I mean, it's just stood here for years.- Denn es steht schon Jahre leerThe Travelling Man (1980)
Then it's time to face another empty hotel room.Dann steht man vor dem nächsten leeren Hotelzimmer. The Travelling Man (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEER    F L IH1 R
KLEER    K L IH1 R
LEERY    L IH1 R IY0
CLEERE    K L IH1 R
MCALEER    M AE1 K AH0 L IH0 R
VANLEER    V AE0 N L IH1 R
MCCLEERY    M AH0 K L IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leer    (v) (l i@1 r)
leers    (v) (l i@1 z)
leered    (v) (l i@1 d)
leering    (v) (l i@1 r i ng)
bandoleer    (n) (b a2 n d @ l i@1 r)
bandoleers    (n) (b a2 n d @ l i@1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
leer(adj) ว่าง, เปล่า
Leergut(n) |das, nur Sg.| กล่องหรือลังที่ว่างเปล่า, ขวดเปล่าที่สามารถนำไปคืนขวดแล้วได้ค่าขวดเปล่ากลับมา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressenleerstelle {f}address blank [Add to Longdo]
Bestellformular {n} | leeres Bestellformularorder form | order blank [Add to Longdo]
Defäkation {f}; Stuhlentleerung {f}defaecation [Add to Longdo]
Entleerungshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Entleerung {f}deflation [Add to Longdo]
Entleerung {f}evacuation [Add to Longdo]
Entleerung {f}emptying [Add to Longdo]
Entleerungsleitung {f}drain pipe [Add to Longdo]
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Gequassel {n}; leeres Geschwätzclaptrap [Add to Longdo]
Geschwätz {n}; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk [Add to Longdo]
leeres Geschwätzhot air [Add to Longdo]
Hahn {m} | Hähne {pl}chanticleer | chanticleers [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Kameltreiber {m}cameleer [Add to Longdo]
Kotentleerung {f}dejection [Add to Longdo]
Leergewicht {n}; totes Gewichtdead weight [Add to Longdo]
Leerbefehl {m}idle [Add to Longdo]
Leere {f}blank [Add to Longdo]
Leere {f}blankness [Add to Longdo]
Leere {f}; Nichts {n}emptiness [Add to Longdo]
Leere {f}inaneness [Add to Longdo]
Leere {f}vacantness [Add to Longdo]
Leere {f}vacuity [Add to Longdo]
Leere {f}vacuousness [Add to Longdo]
Leere {f}; Lücke {f}vacancy [Add to Longdo]
Leere {f}; Nichts {n}; Gefühl {n} der Leerevoid [Add to Longdo]
Leerfeld {n}; Zwischenraum {m} | Leerfelder {pl}; Zwischenräume {pl}space | spaces [Add to Longdo]
Leergewicht {n}kerb weight; tare weight; unladen weight [Add to Longdo]
Leergut {n}empties [Add to Longdo]
Leerlauf {m}idle; idle state [Add to Longdo]
Leerlauf {m}idling [Add to Longdo]
Leerlauf {m}lost motion [Add to Longdo]
Leerlauf {m}no-load [Add to Longdo]
Leerlauf {m}at-rest [Add to Longdo]
Leerlauf {m} | im Leerlauf sein [auto]tick-over [Br.] | to tick over [Br.] [Add to Longdo]
Leerlaufanhebung {f}fast idle [Add to Longdo]
Leerlaufverlust {m}no-load loss [Add to Longdo]
Leerraum {m}voidage; empty space; spacing; vacuum [Add to Longdo]
Leerraum {m}white space; whitespace [Add to Longdo]
Leerrohr {n}empty conduit [Add to Longdo]
Leerrohranlage {f}reserver conduit system [Add to Longdo]
Leersatz {m}dummy record [Add to Longdo]
Leerstelle {f}argument place [Add to Longdo]
Leerstelle {f}blankspace [Add to Longdo]
Leertaste {f}spacebar; space-bar; space [Add to Longdo]
Leertaste {f}; Zwischenraumtaste {f} [comp.]space bar [Add to Longdo]
Leerzeichen {n}; Abstand {m}space [Add to Longdo]
Leerzeichen {n} | Leerzeichen {pl}blank | blanks [Add to Longdo]
Lücke {f}; Leerstelle {f} | Lücken {pl}gap | gaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying [Add to Longdo]
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter [Add to Longdo]
雄鳥;雄鶏;牡鳥;牡鶏[おんどり, ondori] (n) cock; rooster; chanticleer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[と, to] zu_Fuss, Begleiter, -leer, nutzlos [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] mit_leeren_Haenden, Frei-, mittellos [Add to Longdo]
真空[しんくう, shinkuu] Vakuum, luftleerer_Raum [Add to Longdo]
[そら, sora] leer [Add to Longdo]
空き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
空き缶[あきかん, akikan] leere_Buechse [Add to Longdo]
空欄[くうらん, kuuran] unbedruckte_Spalte, leere_Spalte [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] -leer, -hohl, bedeutungslos, nichtig [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] leerer_Raum, Vakuum [Add to Longdo]
空車[くうしゃ, kuusha] freier-leerer_Wagen (z.B. Taxi) [Add to Longdo]
空転[くうてん, kuuten] Leerlauf [Add to Longdo]
[きょ, kyo] LEER [Add to Longdo]
虚空[こくう, kokuu] -Himmel, -Luft, -Leere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leer \Leer\, v. i. [imp. & p. p. {Leered} (l[=e]rd); p. pr. &
   vb. n. {Leering}.]
   To look with a leer; to look askance with a suggestive
   expression, as of hatred, contempt, lust, etc.; to cast a
   sidelong lustful or malign look.
   [1913 Webster]
 
      I will leerupon him as a' comes by.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The priest, above his book,
      Leering at his neighbor's wife.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top