Search result for

lecher

(49 entries)
(1.0897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecher-, *lecher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecher[N] ผู้มักมากในกามตัณหา
lecherous[ADJ] ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because it seems though a slave and captive of lecherous old men the oracle's words could set fire to all that I love.คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญ ทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้ เหตุนี้เองทำให้ราชันข้า มิอาจบรรทม และบังคับให้ลุกจาก พระแท่นอันอบอุ่น 300 (2006)
Now,didn't you see how lechero jud alkeaway?แกไม่เห็นเหรอว่าเลอเชโร่แค่เดินหนีไป? Fire/Water (2007)
Lechero,come out!เลอเชโร่ มาเลย! Fire/Water (2007)
Mayor get message to lechero saying if whistler guy gets killed here in sona, whoever kills him gets to go to court,gets to see a judge.นายกบอกเลอเซโร่ว่า/ถ้าวิสทเล่อร์ตายที่นี้ ใครก็ตามที่ฆ่า/จะได้พบผู้พิพากษา Fire/Water (2007)
That's what lechero say.เลอเซโร่บอก Fire/Water (2007)
I just need to speak to señor lechero,please?ฉันแค่อยากจะพูดกับเลเชอโร่ ได้โปรดเถอะนะ? Fire/Water (2007)
Courtesy of the lechero's munificence.ความเมตตาจาก เลเชอโร่ Fire/Water (2007)
At least you can plead your case to lechero.อย่างน้อยก็ขอร้องเลเชอโร่ให้หน่อย Fire/Water (2007)
Lechero!เลเชอโร่! Fire/Water (2007)
Lechero!เลเชอโร่! Fire/Water (2007)
Lechero has a cell phone.เลเชอโร่มีมือถือ Call Waiting (2007)
Lechero! Lechero!เลเชอโร่! Call Waiting (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลีย[v.] (līa) EN: lick ; lap   FR: lécher ; laper ; passer la langue sur
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LECHER    L EH1 CH ER0
LECHEROUS    L EH1 CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecher    (n) (l e1 ch @ r)
lechers    (n) (l e1 ch @ z)
lechery    (n) (l e1 ch @ r ii)
lecheries    (n) (l e1 ch @ r i z)
lecherous    (j) (l e1 ch @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]
好き者[すきもの, sukimono] (n) (vulg) dilettante; lecher; nymphomaniac [Add to Longdo]
好色っ漢;好色漢[こうしょっかん(好色っ漢);こうしょくかん(好色漢), koushokkan ( koushoku tsu kan ); koushokukan ( koushoku kan )] (n) lecher [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, n. [OE. lechur, lechour, OF. lecheor, lecheur,
   gormand, glutton, libertine, parasite, fr. lechier to lick,
   F. l['e]cher; of Teutonic origin. See {Lick}.]
   A man given to lewdness; one addicted, in an excessive
   degree, to the indulgence of sexual desire, or to illicit
   sexual relations with women; also called {letch} and {lech}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, v. i. [imp. & p. p. {Lechered}; p. pr. & vb.
   n. {Lechering}.]
   To practice lewdness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecher
   n 1: man with strong sexual desires [syn: {satyr}, {lecher},
      {lech}, {letch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top