Search result for

leader

(119 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leader-, *leader*
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leader    [N] ผู้นำ, Syn. head, chief, master
leadership    [N] ความสามารถในการเป็นผู้นำ, See also: ความเป็นผู้นำ
leadership    [N] ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งหัวหน้า
leadership    [N] ผู้นำของกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Houseผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leader of the Houseผู้นำฝ่ายรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Oppositionผู้นำฝ่ายค้านในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leader of the Oppositionผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leader of the Revolutionary Partyหัวหน้าคณะปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leader, authoritarianผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leader, floorผู้นำสมาชิกพรรคในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leader, majorityผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadersผู้นำ [การแพทย์]
Leaders, Manipulative Participationผู้นำแบบหัวหน้านายงาน [การแพทย์]
Leaders, Steppedลำแสงนำทาง [การแพทย์]
Leaders, Term Meetingผู้นำในการประชุมกลุ่ม [การแพทย์]
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Leadershipประมุขศิลป [การแพทย์]
Leadership in childrenความเป็นผู้นำในเด็ก [TU Subject Heading]
Leadership in womenความเป็นผู้นำในสตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
cheerleadern. ประธานเชียร์
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,
squadron leadern. นาวาอากาศตรี,หัวหน้ากองโจรทหารอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The leader?- เฉพาะหัวหน้าหรอ The Great Dictator (1940)
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น The Great Dictator (1940)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
You, you're the leader of the cause.You, you're the leader of the cause. 12 Angry Men (1957)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน How I Won the War (1967)
When I was told I was to be your troop leader, I had a little weep and a laugh.ผู้นำฉันก็มีร้องไห้น้อยและเสียง หัวเราะ ฉันไม่ทราบว่าพวกเราทุกคน How I Won the War (1967)
-Your glorious leader back there.ก็ผู้นําทมิฬของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ Blazing Saddles (1974)
Its strength rests with its leader- That is, with its head.พลังของแม่มดที่เหลือบวกกับหัวหน้า-- นั่นคือ, หัวของมัน. Suspiria (1977)
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด: Suspiria (1977)
Striker, this is Red Leader Four.สไตรค์เกอร์ นี่เรด ลีดเดอร์ โฟร์ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaderYoung as he is, he is a good leader.
leaderSome early religion's leaders were persecuted by their enemies.
leaderThey came to terms with the union leaders.
leaderWhen their leader died, they placed his body in a large tomb.
leaderA question arose as to who should be the leader.
leaderThey acclaimed him their leader.
leaderHe is looked up to by all as their leader.
leaderChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
leaderOur so-called leaders speak. [Lyric]
leaderThe evil leader of the country was interested only in money.
leaderThe party leader rattled on at great length about future policies.
leaderIn dog ethology the leader is called 'alpha'; after that it continues with 'beta' and 'gamma'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชักนำ    [N] guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
บทบรรณาธิการ    [N] leading article, See also: leader, editorial
ขาโจ๋    [N] leader of the teenage group, Example: เพราะเขาเป็นขาโจ๋ประจำกลุ่ม คนภายนอกจึงมองว่าเขาเป็นคนกวนๆ, Count unit: คน, Thai definition: สมาชิกในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบทำตัวเด่น, Notes: (สแลง)
ช้างเท้าหน้า    [N] leader, See also: husband, Syn. สามี, ผู้นำ, Ant. ช้างเท้าหลัง, Example: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย, Notes: (สำนวน)
ผู้นำประเทศ    [N] leader, See also: ruler, head, chief, Example: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
ผู้นำฝูง    [N] leader, See also: ringleader, chief, head, chieftain, Syn. จ่าฝูง, หัวหน้าฝูง, Example: บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำฝูง จะต้องมีความรับผิดชอบและแข็งแกร่งพอสมควร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพวกพ้อง ใช้กับกลุ่มคนหรือสัตว์ เป็นต้น
ผู้นำ    [N] leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
ผู้ปกครอง    [N] ruler, See also: leader, president, Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ, Example: ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน, Count unit: คน, ท่าน
ผู้ว่า    [N] governor, See also: leader, ruler, chief, administrator, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ผู้ใหญ่    [N] leader, See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head, Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, หัวหน้า, เจ้านาย, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย, Example: การจะตัดสินใจสิ่งใดต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรม, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss   FR: meneur [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าทัวร์[n. exp.] (hūanā thūa) EN: tour leader   
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEADER    L IY1 D ER0
LEADERS    L IY1 D ER0 Z
LEADER'S    L IY1 D ER0 Z
LEADERS'    L IY1 D ER0 Z
LEADERLESS    L IY1 D ER0 L AH0 S
LEADERSHIP    L IY1 D ER0 SH IH2 P
LEADERSHIPS    L IY1 D ER0 SH IH2 P S
LEADERSHIP'S    L IY1 D ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leader    (n) (l ii1 d @ r)
leaders    (n) (l ii1 d @ z)
leaderless    (j) (l ii1 d @ l @ s)
leadership    (n) (l ii1 d @ sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führer {m}; Leiter {m} | Führer {pl}; Leiter {pl}leader | leaders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]
サブリーダー[, saburi-da-] (n) subleader; sub reader [Add to Longdo]
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls [Add to Longdo]
セションリーダ[, seshonri-da] (n) {comp} session leader [Add to Longdo]
チームリーダー[, chi-muri-da-] (n) team leader [Add to Longdo]
チアガール[, chiaga-ru] (n) cheerleader (wasei [Add to Longdo]
チアリーダー[, chiari-da-] (n) cheerleader [Add to Longdo]
ニューリーダー[, nyu-ri-da-] (n) new leader; (P) [Add to Longdo]
バンドリーダー[, bandori-da-] (n) bandleader; band leader [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
令导人[lìng dǎo rén, ㄌㄧㄥˋ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader; usually written 領導人|领导人 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money [Add to Longdo]
领导人[lǐng dǎo rén, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader [Add to Longdo]
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] leadership authority [Add to Longdo]
领导者[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] leader [Add to Longdo]
领导能力[lǐng dào néng lì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
领袖[lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] leader [Add to Longdo]
头儿[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] leader [Add to Longdo]
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, / ] leadership meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader [Add to Longdo]
リーダー[りーだー, ri-da-] leader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leader \Lead"er\, n.
   1. One who, or that which, leads or conducts; a guide; a
    conductor. Especially:
    (a) One who goes first.
    (b) One having authority to direct; a chief; a commander.
    (c) (Mus.) A performer who leads a band or choir in music;
      also, in an orchestra, the principal violinist; the
      one who plays at the head of the first violins.
    (d) (Naut.) A block of hard wood pierced with suitable
      holes for leading ropes in their proper places.
    (e) (Mach.) The principal wheel in any kind of machinery.
      [Obs. or R.] --G. Francis.
    (f) A horse placed in advance of others; one of the
      forward pair of horses.
      [1913 Webster]
 
         He forgot to pull in his leaders, and they
         gallop away with him at times.  --Hare.
    (g) A pipe for conducting rain water from a roof to a
      cistern or to the ground; a conductor.
    (h) (Fishing) A net for leading fish into a pound, weir,
      etc.; also, a line of gut, to which the snell of a fly
      hook is attached.
    (i) (Mining) A branch or small vein, not important in
      itself, but indicating the proximity of a better one.
      [1913 Webster]
 
   2. The first, or the principal, editorial article in a
    newspaper; a leading or main editorial article.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.)
    (a) A type having a dot or short row of dots upon its
      face.
    (b) pl. a row of dots, periods, or hyphens, used in tables
      of contents, etc., to lead the eye across a space to
      the right word or number.
      [1913 Webster]
 
   Syn: chief; chieftain; commander. See {Chief}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leader
   n 1: a person who rules or guides or inspires others [ant:
      {follower}]
   2: a featured article of merchandise sold at a loss in order to
     draw customers [syn: {drawing card}, {loss leader}, {leader}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top