Search result for

lazy

(69 entries)
(0.7322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lazy-, *lazy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
lazy[ADJ] ช้า (การไหลของน้ำ), Syn. inert, inactive, torpid, Ant. quick
lazybones[N] คนขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your lazy butts are in this too!ก้นเกียจคร้านของคุณอยู่ในนี้อีกด้วย The Blues Brothers (1980)
Lazybones!เจ้าเด็กขี้เกียจ ! Cinema Paradiso (1988)
He always used to say that American kids were spoiled lazy.เขาบ่นอยู่เสมอว่า พวกเด็กอเมริกันขี้เกลียด Goodfellas (1990)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
I feel so lazy today.วันนี้ฉันขี้เกียจมาก ๆ Of Mice and Men (1992)
You feel lazy?นายเป็นมั้ย Of Mice and Men (1992)
That boy's never ready. He's a lazy, crazy, sorry, no-good bag of bones.เจ้านั่นไม่มีวันพร้อม มันขี้เกียจ สติไม่ดี ไม่มีอะไรดีเลย Cool Runnings (1993)
- [ Grunts ] Get up, lazy bones!- [คำราม] ลุกขึ้นกระดูกขี้เกียจ! Pulp Fiction (1994)
Get up, you lazy little bug.ลุกขึ้น เจ้าแมลงน้อยขี้เกียจ James and the Giant Peach (1996)
You lazy bug!เจ้าแมลงขี้เกียจ! James and the Giant Peach (1996)
That's 'cause Indians are lazy and don't work none.ใช่สิ พวกอีนเดียนน่ะขึ้เกียจ เขาไม่ทำงานกันหรอก The Education of Little Tree (1997)
Anyone can see you're a lazy, spoiled, crybabyใครๆ ก็เห็นว่า เจ้ามันขี้เกียจ โดนตามใจซะจนเหลิง ลูกแหง่... Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lazyHow lazy those boys are!
lazyShe scolded her son for being lazy.
lazyHe is not as lazy a student as you think.
lazyHe is inclined to be lazy.
lazyOn the one hand he is kind, but on the other hand he is lazy.
lazyYou don't want to be lazy.
lazyHow lazy you are!
lazyThe lazy frequently neglects his duties.
lazyI cannot help his being lazy.
lazyHe is a lazy student.
lazyIn spite of the teacher's warning, the lazy boy comes late as often as not.
lazyIn other words, he is lazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียจคร้าน[ADJ] lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
สันหลังยาว[ADJ] lazy, See also: indolent, slothful, idle, Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, Example: เขาทำตัวเป็นคนสันหลังยาว จึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนในบ้าน, Thai definition: ที่มีความเกียจคร้านไม่อยากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ
หลังยาว[ADJ] lazy, See also: indolent, Syn. ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว, Ant. ขยันขันแข็ง, Example: การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person   FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAZY    L EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lazy    (j) (l ei1 z ii)
lazybones    (n) (l ei1 z i b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy [Add to Longdo]
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth. [Add to Longdo]
schreibfaul {adj}lazy about writing [Add to Longdo]
Langschwanz-Cistensänger {m} [ornith.]Lazy Cisticola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
横の物を縦にもしない[よこのものをたてにもしない, yokonomonowotatenimoshinai] (exp) (See 縦の物を横にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
縦の物を横にもしない[たてのものをよこにもしない, tatenomonowoyokonimoshinai] (exp) (See 横の物を縦にもしない) too lazy to do anything [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
体を惜しむ[からだをおしむ, karadawooshimu] (exp,v5m) to be lazy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] lazy [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] lazy [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] lazy [Add to Longdo]
懒人[lǎn rén, ㄌㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] lazy person [Add to Longdo]
懒怠[lǎn dài, ㄌㄢˇ ㄉㄞˋ, / ] lazy [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob [Add to Longdo]
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lazy \La"zy\, a. [Compar. {Lazier}; superl. {Laziest}.] [OE.
   lasie, laesic, of uncertain origin; cf. F. las tired, L.
   lassus, akin to E. late; or cf. LG. losig, lesig.]
   1. Disinclined to action or exertion; averse to labor; idle;
    shirking work. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Inactive; slothful; slow; sluggish; as, a lazy stream.
    "The night owl's lazy flight." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Wicked; vicious. [Obs. or Prov. Eng.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Lazy tongs}, a system of jointed bars capable of great
    extension, originally made for picking up something at a
    distance, now variously applied in machinery.
 
   Syn: Idle; indolent; sluggish; slothful. See {Idle}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lazy
   adj 1: moving slowly and gently; "up a lazy river"; "lazy white
       clouds"; "at a lazy pace"
   2: disinclined to work or exertion; "faineant kings under whose
     rule the country languished"; "an indolent hanger-on"; "too
     lazy to wash the dishes"; "shiftless idle youth"; "slothful
     employees"; "the unemployed are not necessarily work-shy"
     [syn: {faineant}, {indolent}, {lazy}, {otiose}, {slothful},
     {work-shy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top