Search result for

lay of

(46 entries)
(0.9847 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay of-, *lay of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay off[PHRV] พัก, See also: หยุดพัก
lay off[PHRV] หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ)
lay off[PHRV] เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off
lay off[PHRV] แผ่ขยาย (ความเสี่ยง), See also: กระจาย (ความเสี่ยง)
lay off[PHRV] ทอดสมอ (การแล่นเรือ)
lay off[PHRV] เหวี่ยงออก (เสื้อผ้า), See also: ถอดออก, Syn. cast aside
lay off[PHRV] ทำเครื่องหมาย, See also: กะ, วัด
lay off[PHRV] เปลี่ยน (เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น), Syn. lay down, put down
lay off[PHRV] หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lay off the fuckin' booze for a while, why don't ya?ทำไมไม่ร้องประกาศขายเหล้าดูวะ? Day of the Dead (1985)
Well, if we stay down here long enough, I'll have to lay off the fuckin' booze, Steel, 'cause there won't fuckin' be any of it fuckin' left.ถ้าอยู่ที่นี่นานอีกหน่อย ฉันเปิดผับไปแล้ว สตีล เพราะร้านแถวนี้มันปิดหมดแล้ว Day of the Dead (1985)
- Lay off me.- เลิกยุ่งกับผมได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
- I said lay off.- ผมบอกให้เลิกได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
Lay off him. He didn't want to come.ปล่อยเขาเถอะ เขาไม่อยากมา Wild Reeds (1994)
Hey, lay off the chips, Buchan.- ขอโทษนะทุกคน เลิกกินได้แล้วบัคแคน Rushmore (1998)
Lay off!ไล่ออก! Christmas in August (1998)
Will you lay off the ""jockstraps"" thing?นี่เธอช่วยเอาคำว่า 'กระจับ' ออกไปได้แมะ? Hothead (2001)
Seriously, Evan, lay off the blow.lay off the blow. The Butterfly Effect (2004)
In case you haven't noticed, I'm already going 38 in a 35-mile zone, Sam so can you just lay off, please?เธอไม่ได้เห็นเหรอ ฉันกำลังทำอยู่ ฉันวิ่ง 38 ในเขตที่เขากำหนดให้วิ่ง 35 กม. แซม ...ดัง เธอเพียงแค่นั่งทำตัวให้สบาย ได้โปรด A Cinderella Story (2004)
I just had to lay off three of my actuaries.ฉันเพิ่งไล่พนักงาน ออกไปสามคน Pilot (2004)
Actually. You wanna lay off the black pudding.ไม่กินไส้กรอกนั่นเหรอไอ้หนู Goal! The Dream Begins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay ofLast month they had to lay off several hundred employees in the factory.
lay ofMy doctor told me to lay off the liquor so I have this uneasy impatient feeling.
lay ofThe company was forced to lay off many employees.
lay ofYou're pretty good with the lay of the land.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกจ้าง[V] lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร
ลอยแพ[V] lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off   FR: se débarasser (de)
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire   
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack   
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend   FR: interrompre ; arrêter momentanément
สังฆการี[n.] (sangkhakārī) EN: lay official from the royal palace who serves the priests   
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks   
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

Japanese-English: EDICT Dictionary
花火大会[はなびたいかい, hanabitaikai] (n) display of fireworks; firework(s) display [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
見せ所[みせどころ, misedokoro] (n) a place or opportunity to make a display of [Add to Longdo]
荒技[あらわざ, arawaza] (n) drastic move (e.g. hold or strike in martial arts); power technique; display of power [Add to Longdo]
手数入り[でずいり, dezuiri] (n) display of a sumo champion in the ring [Add to Longdo]
地相[ちそう, chisou] (n) geographic features; divination based on the lay of the land [Add to Longdo]
弁説[べんぜつ, benzetsu] (n) dialectic demonstration; display of skill in explanation [Add to Longdo]
頬擦り;頬摺り;頬ずり[ほおずり, hoozuri] (n,vs) rubbing cheeks together (as a display of affection); pressing cheeks together [Add to Longdo]
衒学[げんがく, gengaku] (n) pedantry; display of learning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top